Обществени консултации

Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари

Настоящият законопроект е разработен от междуведомствена работна група, съпредседателствана от ДАНС и МВР, и има за цел привеждането на българското законодателство в пълно съответствие и постигането на ефективно прилагане изискванията на Директива (ЕС) 2015/849, международните стандарти, на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма (CETS 198), подписана във Варшава на 16.05.2005 г., както и на задължителни резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

Подходът за прилагане на мерките по законопроекта, съобразно установения риск, е значително по-гъвкав в сравнение с този в действащия ЗМИП и би позволил изключения при наличието на определените в законопроекта условия, свързани с по-нисък риск, определен на базата на обективни критерии. 


Дата на откриване: 10.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 9.6.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 май 2017 г. 13:08:53 ч.
gurini

В защита на свободата на сдружаване!

В директива (ЕС) 2015/849 на ЕП и Съвета от 20 май 2015 година никъде не се споменават НПО или политически партии. Включването им в законопроекта, съответно в чл.4, ал.28 и чл.4, ал.32 е в пряко нарушение на правото за сдружаване, гарантирано от Хартата за основните права на ЕС. Това е така, защото тези организации, които оперират с малко или никакъв персонал, а на доброволчески принцип, ще се натоварят с допълнителен и непропорционален товар от задължения, неприсъщ за дейността им, което ще ги затрудни в огромна степен и от там и самата свобода на здружаване ще бъде накърнена. В сега съществуващото законодателство има достатъчно гаранции, свързани с дейността и отчетността на ЮЛНС и  политическите партии, така че да не се допуска пране на пари и финансиране на тероризма.

Настоявам тези две алинеи да се заличат от проекто закона.

С уважение,

Борил Гуринов