Обществени консултации

Проект на Закон за държавните помощи

Проектът е изготвен с цел усъвършенстване и и прецизиране на процедурите и практиките в националното законодателство по държавните помощи във връзка с модернизираните от ЕК правила по държавните помощи в периода 2012 – 2014 г., развитието в практиката на ЕК и тълкуванията на Съда на ЕК в областта на държавните помощи. Законопроектът е приет на първо четене на 1 март 2016 г. от 43-то НС, като в настоящия документ са отразени и всички бележки, постъпили между първо и второ четене в НС.

 

Отговорна дирекция:"Държавни помощи и реален сектор"
E-mail:stateaid@minfin.bg

 


Дата на откриване: 12.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.6.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 юни 2017 г. 14:27:57 ч.
Karahristova

Отговорност на МИГ при прилагане на ЗДП

При прилагане на мерки от Стратегиите за Водено от общностите местно развитие, Местните инициативни групи следва да спазват правилата за предоставяне на държавни помощи. В тази връзка предложеният проект на Закон за държавните помощи  е по - добре  и по - подробно разписан, като разширяването на  обхвата на понятието „администратор на помощ” улеснява определянето на  лицата предоставящи държавни помощи. Съгласно подписаните Споразумения за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие Управляващите органи на програмите финансиращи стратегията делегират на МИГ правомощията си по съгласуване на Насоките за кандидатстване с Министъра на финансите за съответствие с приложимите правила за държавни помощи.

Предвид текста включен в  чл.9, ал.5 „В случаите по ал. 1-4 администраторът на помощ може да възложи част от функциите си по този закон на публичноправна организация или на публично предприятие, което носи отговорност като администратор на помощ за възложените функции и изпълнява свързаните с тях задължения спрямо получателя на помощта“, искам да направя следното уточнение:

Съгласно възложените й функции в споразумението МИГ единствено може да подготви и съгласува Насоки за кандидатстване съобразени с правилата за държавни помощи.               Местните инициативни групи не могат да осъществяват контрол при предоставяне на държавна и минимална помощ спрямо получателя на помощта тъй като, Управляващите органи на финансиращите стратегията програми подписват административните договори с бенефициентите и съответно осъществяват последващи плащания. Следователно МИГ би следвало да носят отговорност само в рамките на делегираните им правомощия в Споразумението за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.