Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания

Предвидените промени в предложения проект на нормативен акт се налагат в следствие на извършен одит на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция от Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ (ИАСОСЕЗФ) на годишния финансов отчет във връзка с разходите по линия на Европейски фонд за гарантиране в земеделието и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за финансовата 2016 година.

В годишния доклад на ИАСОСЕЗФ е посочено, че случаите на закъснения при подаване на заявления за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания не са били санкционирани коректно и респективно не са намалени полагащите се плащания с 1% за всеки работен ден закъснение, както е предвидено в чл. 13 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие. От друга страна в националното законодателство налагането на санкции за закъснение е уредено в чл. 12 от Наредба № 5 от 2009 г. и е обвързано с получаване на входящ номер при подаване на заявление за подпомагане. Одиторите не приемат аргументите на ДФ „Земеделие“ – РА и са на мнение, че съществува несъответствие между европейското и национално законодателство.

Предвид създалата се ситуация и текущия прием на заявления по схемите и мерките за директни плащания е необходимо синхронизиране на националното законодателство спрямо разпоредбите на регламента, с което да се осигури коректното налагане на санкция за закъснение от кампания 2017 и да бъде избегнато бъдещото налагане на финансови санкции.

На 3 май 2017 г., с писмена процедура по гласуване, държавите членки на Европейския съюз единодушно подкрепиха проект на регламент за удължаване на срока за подаване на заявления в рамките на Кампания 2017 г. В тази връзка на 12.05.2017 г. беше публикуван Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/807 на Комисията от 11 май 2017 година за дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 по отношение на крайния срок за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане, крайния срок за съобщаване на измененията на единното заявление или на искането за плащане, както и крайния срок за заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане, за 2017 г. (ОВ от 12.05.2017, L121). Удължаването на срока засяга всички схеми и мерки за директни плащания, преходна национална помощ и мерките по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане.

Удължаването на срока до 15 юни e възможно само за 2017 г. и e доброволно за прилагане от държавите на базата на национално решение, от датата на влизане в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/807. При удължаване на стандартния срок за подаване на заявления автоматично се удължава и периодът на подаване на заявления със санкция с 25 календарни дни след датата фиксирана за удължаване.

Удължаването е  съобразено с графика на проверки във връзка с критериите и условията за подпомагане по схемите за директни плащания и мерките от ПРСР 2014-2020. В тази връзка са част от измененията в предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г., преходна национална помощ и мерките по Програмата за развитие на селските райони, за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане, а именно: срокът за подаване на заявленията по схемите за директни плащания и мерките, базирани на площ за 2017 г. се удължава до 29 май, а срокът за извършване на промени в получилите УИН заявления и в приложените документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки се удължава до 14 юни.

В Заключителните разпоредби на предложения проект се предвижда промяна в сроковете за регистрация и пререгистрация на земеделските стопани  по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) Изменението се прави с цел избягване на възможността за ограничаване на достъпа на земеделските стопани до системата на схемите за директни плащания в страната, в следствие на препоръка от ЕК по проекта EU Pilot.


Дата на откриване: 12.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари