Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) се правят изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ) и в Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (НУРИВОВР).

В Глава втора „Трудова миграция от трети държави”, Раздел ІІ „Синя карта на ЕС”, в чл. 15 от ППЗТМТМ, където са посочени необходимите документи, които следва да бъдат подадени от работодателите за получаване на решение от Агенцията по заетостта (АЗ) за достъп за висококвалифицирана заетост, отпада изискването за представяне на Справка-декларация за работещите във фирмата работници-граждани на трети държави, наети по трудов договор по чл. 2, ал. 1, т. 5, тъй като при висококвалифицираната заетост не е в сила ограничението от 10% по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ).

В същия раздел, в чл. 17 е уредена процедурата по приемането на Списъка по чл. 18 ЗТМТМ – на единичните групи от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД-2011), за които няма да се изисква предварително проучване на пазара (т.нар „пазарен тест”) от работодателите. С проекта на ПМС се създава нова алинея, с която се изяснява какви доказателства и прогнози биха могли да представят национално представителните организации на работодателите в своето мотивирано предложение до министъра на труда и социалната политика. Така се дава възможност за реална оценка на степента на недостига на висококвалифицирана работна сила и по съответните единични групи професии.

В същата глава втора ЗТМТМ, Раздел VІІ „Регистрация на заетост на граждани от трети държави”, се правят две важни промени относно регистрацията на сезонната заетост до 90 дни в рамките на 12 месеца, поради краткосрочността на заетостта и обикновено нискоквалифицирания характер на извършваната сезонна работа в определените икономически сектори:

- отпада изискването за представяне на документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит;

- уточнява се, че работодателят само декларира пред АЗ спазването на изискванията по чл. 28, ал. 1–4 ЗТМТМ;

- отпада изискването към представената обосновка за краткосрочното наемане на чужденци да се прилагат копия от обяви в местни и национални средства за масово осведомяване, интернет и други.

В Глава трета „Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност”, Раздел І „Структура”, се внасят корекции на броя на представителите на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите – с цел постигане на паритет на трите страни в тристранното сътрудничество – по 10 представители с право на глас от страна на държавата, на работодателите и на работниците и служителите.

С преходните и заключителни разпоредби на ЗТМТМ в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) се създаде чл. 24л, съгласно който за извършване на сезонна работа до 90 дни в рамките на 12 месеца чужденецът трябва да притежава валидна виза за целите на сезонна работа, когато такава се изисква, и заетостта да е регистрирана от органите на Министерството на труда и социалната политика. За целта с проекта на ПМС се предлага нова ал. 4 към чл. 8 от НУРИВОВР, с която се цели да се отговори на новото изискване в ЗЧРБ и да се поясни, че тази виза за целите на сезонната работа е тип виза за краткосрочно пребиваване и се издава при условията на ал. 1 от същия член.

Съкратеният срок за обсъждане се налага предвид започването на активния туристически сезон и решаването на проблеми в бранша с предложението за ПМС.

Лице за контакт: Христо Симеонов, началник на отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция“ в дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност”, тел: 02/8119-546, e-mail: hr_simeonov@mlsp.government.bg.

 

 

 

 

 


Дата на откриване: 16.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 30.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари