Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни п

С проекта се цели създаване на условия и ред за прилагане на новите разпоредби от Закона за движението по пътищата, създадени със Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), обнародван в ДВ. бр.101 от 20 Декември 2016 г., както и премахване на затруднения за службите по регистрация на ПС в страната и прецизиране на отделни разпоредби от наредбата. Във връзка с приетите промени в чл. 143, ал. 3 от ЗДвП, е предвидено изменение и допълнение на чл. 7 от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, като е разписана възможност за регистрация на изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата ПС и предоставено за нуждите на бюджетна организация, на което не може да се установи автентичния идентификационен номер, като регистрацията му се извършва след поставяне на нов идентификационен номер. Във връзка с приетите нови ал. 11 и 12 на чл. 143 от ЗДвП са направени промени в Наредба № І-45/2000 г. като е регламентиран редът за служебното прекратяване на регистрацията на ПС с наложена ЗППАМ по чл. 171, т. 2а от ЗДвП. Също така се определя ред при отнемане на свидетелството за регистрация част втора и табелите с регистрационен номер в случаите по глава шеста от ЗДвП, както и ред за възстановяване на регистрацията след изтичане срока на наложената ЗППАМ. Направена е промяна в заглавието на Глава пета от Наредба № І-45/2000 г. и е създаден нов чл. 33а, където е регламентирано разрешението за временно движение в един член, вместо досегашната регламентация в няколко отделни. В чл. 37 е предложена промяна в срока на съхранение на документите от 10 на 8 години, които съдържат данни за регистрация, промени в нея или прекратяване регистрацията на превозно средство. Предвид значително нарасналия брой на регистрираните ПС в страната през последните години, съхраняването на документите за срок от 10 години създава изключителни затруднения за службите по регистрация на ПС в страната и лошото състояние и недостатъчната складова база за съхранение. Също така от 2003 г. в страната е въведена в експлоатация Автоматизирана информационна система за регистрация на ПС, в която се съхранява цялата информация за регистрация, промяна в регистрацията, спиране и пускане в движение, както и за прекратените регистрации на ПС. Предложена е отмяна на чл. 37в, тъй като разпоредбата се препокрива с текста на чл. 37д. В изпълнение на чл. 172, ал. 4 от ЗДвП са направените промени в чл. 40 като е регламентиран ред за предаване и съхраняване на иззетите свидетелства за регистрация във връзка с издадени ЗППАМ по чл. 171, т. 2 от ЗДвП – временно спиране от движение на МПС. В чл. 43 е регламентиран реда за пускане в движение и връщане на отнетото свидетелство за регистрация в случаите по чл. 171, т. 2 от ЗДвП. Цели се и да се регламентира регистрацията на ПС като исторически, както и възможността на вече регистрирани ПС да бъдат пререгистрирани като исторически.


Дата на откриване: 16.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари