Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

С проекта на Наредба се предлага изменение на срока, определен в чл. 53 от Наредба № 10/01.09.2017 г., за промяна в утвърдения държавен план-прием от „до 30 април“ на „до 15 юни“ със следните мотиви:

1. Предложеното изменение гарантира равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик.

2. Предложението е ориентирано към запазването на българската образователна традиция, в т.ч. за училища, които традиционно са осъществявали професионално обучение за придобиване на I степен на професионална квалификация.

3. Предложението е в защита на най-добрия интерес на учениците като осигурява равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование, включително за учениците от уязвими общности и от семейства, за които образованието не е ценности поради ниското образователно ниво на родителите.

4. Възможността за утвърждаване на прием е ориентирана и към интереса и мотивацията на ученика, съобразена с възрастовите и социални промени в живота му, и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика при придобиването на професионална квалификация.

Предвид календарния период, в който възниква необходимостта от промяна на нормативния акт, и изложените мотиви проектът се публикува за обществено обсъждане за срок от 14 дни.


Дата на откриване: 19.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари