Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Във връзка с постъпило в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията писмо с вх. № 10-22-350/27.04.2017 г., от генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура” с искане за издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, Ви докладвам:

С представения проект на правилник се предвиждат промени в организационната структура на НК „ЖИ“. Предлага се да се увеличи броя на железопътните секции от 4 на 6, като се създават нови секции с центрове Бургас и Шумен, с точно определени граници. В железопътните секции ще се обособят и райони за поддържане на железния път и съоръженията.

С тази промяна в структурите на Поделение „Железен път и съоръжения“ на регионално ниво, ще се постигане подобряване нивото на сигурност по главните направления на мрежата и особено в участъците с по-интензивен трафик; повишаване на ефективността от диагностиката върху състоянието на железния път поради намаляване на размера на контролните територии; възможност за концентриране на ресурсите по поддържането (най-вече на работната сила) и тяхното ефективно използване при решаване на проблеми в участъци с влошено техническо състояние.

Във връзка с гореизложеното, се прави следната промяна в организационната структура на предприятието:

  1. Създава се Железопътна секция – Бургас;
  2. Създава се Железопътна секция – Шумен.

 

На свое заседание, проведено на 20.04.2017 г., Управителният съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” е приел проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, който да влезе в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

            Съгласно чл. 5, т. 5 от Закона за железопътния транспорт, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава правилник на Национална компания „Железопътна инфраструктура”. В тази връзка, приложено Ви предлагам за одобрение Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

 

Лице за контакт:
Добринка Анчева
и.д. началник отдел „Контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
E-mail: Dantcheva@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 25.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 24.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари