Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 30.11.2015 година за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

В чл. 57 се правят следните изменения: Алинея 3 се изменя така: „(3) На заседанието по ал. 1 на вносителите се предоставят копия от становищата на оценителите с имената на съответните оценители. На вносителите, които не са присъствали на заседанието по ал. 1, се предоставят становищата на оценителите с имената на съответните оценители в тридневен срок от откритото заседание.“ Алинея 4 се отменя.

Предоставянето на копия на становищата с имената на съответните оценители ще даде възможност на вносителите да се запознаят с оценките по техните проекти и съответно бележките, които са отправени към тях.

В чл. 67 се правят следните изменения: Отменят се ал. 1, ал. 3 и ал. 4. Алинея 4 се изменя така: „(4) Вносителите се задължават да предоставят в МОН по три екземпляра от одобрената познавателна книжка, учебник или учебен комплект във вида, в който ще се  разпространяват.“

Изменението на чл. 67 от Наредба № 6 от 2015 година ще позволи своевременното отпечатване и разпространение на одобрените учебници и учебни комплекти. Общественият интерес е запазен, тъй като на сайта на Министерството на образованието и науката одобрените учебници и учебни комплекти ще бъдат включени в списъка на учебниците и учебните комплекти, които ще се използват в системата на училищното образование.


Дата на откриване: 25.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари