Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО) се извършват промени в регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване, като тя се доразвива и усъвършенства в няколко основни насоки, описани детайлно в мотивите към законопроекта.

Отговорна дирекция: "Регулация на финансовите пазари"
E-mail: rfp@minfin.bg

 


Дата на откриване: 29.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.6.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 май 2017 г. 11:55:22 ч.
RIA

Липсва оценка на въздействието

Към проекта на ЗИД на КСО липсва приложена изготвена предварителна оценка на въздействието, която считано от 06.11.2016 г. е задължителна. Доколкото предложените изменения са от организационен характер, свързани са основно с допълнителното пенсионно осигуряване и не се отнасят до бюджета на държавното обществено осигуряване считаме, че те не попадат в обхвата на §1а, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове (ЗНА), поради което законопроектът следва да бъде изцяло съобразен с изискванията на глава втора и трета от ЗНА.

Център за оценка на въздействието на законодателството

02 юни 2017 г. 09:59:48 ч.
pepa60

искаме да се включи промяна в параграф 51

да се удължи срокът на параграф 51, да се напише по- ясно текста в новия член 4 б изменен в бр 61 /2015 година

05 юни 2017 г. 13:58:50 ч.
diana.v.1960

Да се удължи срокът по параграф 51

В проекта са прецизирани тектовете, които касаят организацията на Частните пенсионни дружества, а никъде не е залегнал текст, който да защити  правата на лицата, които не желаят да участват в схемата "ДЗПО", която на практика дели на две части осигурителния им принос. С чл. 4б от КСО се даде възможност на желаещите да прехвърлят личните си партиди към фонд "Пенсии" на НОИ, но със странното тълкувание на същият от страна на НАП, това стана невъзможно за жените родени след 01.02.1960 г, с което се извърши сегрегеция на две поколения жени. Моля към преходните разпоредби да бъде включен допълнителен преходен срок по § 51 от Закона за изменение на КСО.

05 юни 2017 г. 14:50:57 ч.
diana.v.1960

"Модерното робство"

Моля да бъде внесен текст, който да даде право на  осигурените лица, които по силата на КСО са били задължени да се осигуряват в ЧПФ, ако нямат друга възможност, то чрез нотариус да могат да направят избор за прехвърляне на натрупаните средства по личната си партида към фонд "Пенсии" на НОИ.

05 юни 2017 г. 14:50:58 ч.
diana.v.1960

"Модерното робство"

Моля да бъде внесен текст, който да даде право на  осигурените лица, които по силата на КСО са били задължени да се осигуряват в ЧПФ, ако нямат друга възможност, то чрез нотариус да могат да направят избор за прехвърляне на натрупаните средства по личната си партида към фонд "Пенсии" на НОИ.

05 юни 2017 г. 14:50:58 ч.
diana.v.1960

"Модерното робство"

Моля да бъде внесен текст, който да даде право на  осигурените лица, които по силата на КСО са били задължени да се осигуряват в ЧПФ, ако нямат друга възможност, то чрез нотариус да могат да направят избор за прехвърляне на натрупаните средства по личната си партида към фонд "Пенсии" на НОИ.

05 юни 2017 г. 14:50:59 ч.
diana.v.1960

"Модерното робство"

Моля да бъде внесен текст, който да даде право на  осигурените лица, които по силата на КСО са били задължени да се осигуряват в ЧПФ, ако нямат друга възможност, то чрез нотариус да могат да направят избор за прехвърляне на натрупаните средства по личната си партида към фонд "Пенсии" на НОИ.

16 юни 2017 г. 15:10:48 ч.
diana.v.1960

Поправете чл. 4б

Допълнително означава нещо над или повече от цялото. Със закон ни беше вменено нарушение на цялото за сметка на "допълнително", което както гласи чл. 131, ал. 1 и ал. 2 не само няма да ни донесе втора пенсия, но и ще ни намали тази, която сме си заработили за 44 г.

Моля, първо да бъде прецезиран чл. 4б, като изрично се поясни, че прехвърлянето към фонд пенсии на НОИ може да стане най-късно на последния ден от 7-мата година, преди лицето да придобие право на пенсия за ОСВ. Всичко останало е в ущърб на осигурените лица.

26 юни 2017 г. 04:56:49 ч.
cnataly

Да се поправи чл.4б, както и да се удължи срока по параграф 51 ал.2

Да се внесе поправка и яснота в тълкуването на чл.4б от КСО , както и да се даде възможност на жените родени от 01.01.1960 г., 1961 г.да упражнят свободно и безпрепятствено правото си на ИНФОРМИРАН ИЗБОР за прехвърляне на средства  от лична партида в ЧПФ към ДОО.

26 юни 2017 г. 17:25:38 ч.
diana.v.1960

ДЗПО нарушава правата на осигурените лица

ДЗПО е система, която задължава лицата родени след 01.01.1960 г. да се осигуряват в частни пенсионни дружества, като с това се нарушава цялостта на осигурителният им принос. От  частта, която е постъпвала в ЧПДдружества, същите си вземат такси и комисионни, които на практика не са заработили и същата намалява. Чл. 131 от КСО е категоричен по отношение на крайния резултат - пенсия няма да има, а съгласно тълкуванието на НАП по отношение на прилагането на чл. 4б - първите участници в тази схема не могат да се освободят. Във тази връзка КСО трябва тотално да бъде ревизиран и поправен, като се гласува един дълъг преходен период за първите осигурени лица за да могат да прехвърлят партидите си към НОИ. Освен това в дял Втори на КСО да бъде предвидено и вменено на ЧПДр. преди изтичане на 5-годишния срок за прехвърляне на партидите да уведомяват осигурените лица, че сумите им няма да им осигурят втора пенсия и да искат тяхното категорично съгласие за оставане във фонда. Освен това предлагам щом ДЗПО е доброволно, то нека да бъде такова, т.е. да не се нарушава цялостта на процента определен със Закона за Бюджета на ДОО, а този който иска да си внася допълнително за втора пенсия.   

26 юни 2017 г. 22:46:32 ч.
antitsa_rancheva

"Геострой" АД

1. Съгласно § 4., т. 2, ал. 6 от проекта заместник-председателя „разпорежда на пенсионноосигурителното дружество да изготви оздравителна програма в определен от него срок, който не може да е по-дълъг от 14 дни“. Считаме, че би следвало да бъде предвидена и долна граница на посочения срок, например три дни. Аргумент за това е обстоятелството, че изготвянето на оздравителна програма трудно би могло да се извърши в срок от например един ден, в случай че такъв срок бъде определен от административния орган. Потенциалната невъзможност да бъде изготвена оздравителна програма в срок би била в противоречие с целите, поставени от закона и би внесла допълнителни смущения по отношение на даденото правоотношение.
2. В § 4., т. 5 новосъздадената ал. 14 създава право на заместник-председателя на комисията „да разпореди да се извърши ново изчисление на всеки от тези показатели“. Тъй като новото изчисляване е породено и наложено от действия, които са „в нарушение на този кодекс“, предлагаме посоченото право на заместник-председателя да бъде разписано като негово задължение (скрепено със съответната санкция), с цел избягване на последици, породени от извършените незаконосъобразни действия.

 

28 юни 2017 г. 22:45:42 ч.
emitra60

Параграф 51Относно: Подготвяните промени в КСО с които да се отчита личната възраст на човек за придобиване право на пенсия при упражняване на правото за промяна на осигуряването от УПФ във фонд "Пенсии" на ДОО.

Обръщам Ви внимание, че и след промяната жените, родени до м. август 1960 г. вече са загубили това право, като с всеки изминал ден броят на жените, които са лишени от избор се увеличава. Необходимо е чрез преходна разпоредба /подобно на § 51 (2) от ПЗР на КСО/ да се осигури правото на жените, родени през 1960 г. на които остават по-малко от 5 години до личната възраст за пенсиониране  да изберат къде да се осигуряват. В противен случай жените, родени през 1960 г., които са се осигурявали повече от 20 години /до 2002 г./ само в ДОО, ще са единствените граждани на България без право на избор.

Част от тези жени са заявили в НАП, че желаят да да прехвърлят осигуряването си от УПФ в ДОО повече от 5 години преди навършване на личната възраст за пенсиониране и са получили отказ поради настоящото тълкуване на пенсионната възраст към момента на подаване на заявлението.

Очакваме да вникнете в проблема и да внесете мотивирано предложение за преходен период. По този начин ще защитите правата и на родените през 1960 г. жени.

29 юни 2017 г. 12:27:37 ч.
GGeorgieva

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕХОДЕН ПЕРИОД ПО ПАРАГРАФ 51

Право на прехвърляне на осигуряването от частните пенсионни фондове към осигуряване във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване на практика имаха само жените родени към дата 30.04.1960г. Защо съгласно КСО едни бяха облагодетелствани да си прехвърлят еднократно до 31.12.2016г. осигуряването, а за родените след 01.05.1960г. и подали заявления през 2017г. вече не може? Всички ние неправомерно сме лишени от правото си на избор.  Очакваме тази несправедливост да бъде отстранена с включване на допълнителен преходен период по §51 от Закона за изменение на КСО!

29 юни 2017 г. 14:42:26 ч.
diana.v.1960

Кодекс за социално осигуряване - значение, ползи и вреди

Кодексът за социално осигуряване е създаден и е със силата на закон. Той има за цел да гарантира осигурителните права на трудещите се, хората с увреждания, непълнолетните и децата с вродени или придобити заболявания в краткосррочени и дългосрочен план. Неговата основна цел е да определя правилата с цел да се гарантират правата по чл. 6 от Конституцията на Република България. Дял І-ви на същия отговаря на тези изисквания, но не така стои въпросът с дял ІІ-ри, с който се нарушава чл. 3, т. - равнопоставеност на осигуряването. Получава се разделение на осигурените лица по пол, възраст, професия и т.н. На практика се нарушава целостта на осигуряването и резултатът още в началото на 2022 г. ще бъде, че жена родена в края на 1959 г. ще получава пенсия с десетки и стотици левове повече от колежката си на същата длъжност и със същия трудов и осигурителен стаж, която се е родила  с няколко месеца по-късно. Това е така защото със закон е разчлена осигурителната тежест и лицата са задължени да издържат Частни компании със собствените си осигурителни вноски. Това осигуряване хем е "допълнително" хем е "задължително", хем няма отърваване от него.  

ТОВА Е СЕГРЕГАЦИЯ НА ЦЯЛО ПОКОЛЕНИЕ ЖЕНИ. ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА ВСЯКО ЕВРОПЕЙСКО ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Моля заинтересованите лица, които участват в консултациите да подкрепят искането да бъде удължен периодът по §51 на КСО, както и да бъде променен чл. 4б

Ние не сме длъжни на Частните фондове, но Държавата им дава право да ни закрепостяват и да не можем да се освободим от тях. Не сме длъжни да ги издържаме с частта от осигурителната си тежест.

Последен ден за коментар - 30.06.2017 г. - нека сами да решим съдбата си.

30 юни 2017 г. 12:20:23 ч.
diana.v.1960

За ДЗПО, чл. 4б и параграф 51 от КСО

"ДЗПО" въобще няма място в КСО.

Премахнете дял втори от КСО и той да се обяви като противоконституционен.

За тези, които вече са залостени в системата да се удължи срока по §51 от ПЗР.

Козметичните промени няма да донесат никакви ползи за осигурените лица, поради изначалното разчленяване на осигурителния принос на всяко отделно лице.

Който желае може да внася в избрана от него банка 5% върху брутното си или нетно възнаграждение в спестовен влог. Банката ще му начислява лихви и парите му ще бъдат наследени 100% от имащите право негови наследници.

30.06.2017 г. - "Печелившите" дами родени след 01.01.1960 г - доволни ли сте?

Днес е последният срок , защо мълчите?

30 юни 2017 г. 16:53:44 ч.
penka1960

искаме промяна в параграф 51

С настоящия параграф 51, ал.2, се дава възможност на жените родени от 01.01.1960 г. до 30.04.1960 г.да прехвърлят средствата по лични партиди от УПФ във фонд "Пенсии" до 31.12.2016 г. Жените, родени на 01.05.1960 г. имат срок за прехвърляне на същите едва до 01.03.2016 г. и т.н., като последната възможност е 31.10.2016 г. - за жени родени на 31.12.1960 г. И така на 31.10.2016 г. се изчерпва възможността за прехвърляне за всички жени родени от 01.05.1960г. до 31.12.1960г., остава възможност все още само за жени , родени от 01.01.1960 г. до 30.04.1960г. УНИКАЛНА МИСЪЛ! УНИКАЛНА ЛОГИКА! УНИКАЛЕН ЗАКОН! УНИКАЛНО ЧУВСТВО ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ!!! С промяната на чл.4б, ще се даде яснота на закона и ще се изолира възможността, лицата да попаднат в заблуждение от тълкуването му, НО за жените , родени през 1960 г.е вече късно, тъй като вече НЕ отговарят на условието "5 години преди възрастта по чл.68, ал.1, на лицето" и отново не могат да упражнят правото си на избор! Ако не се предостави такава възможност с допълнителна разпоредба, подобно на параграф 51, ал.2, с удължен преходен период, то тогава жените родени през 1960 г. ще бъдат единствените лица родени след 31.12.1959 г., осигуряващи се данъкоплатци на РБългария, които са законно лишени от правото, да упражнят своя избор за промяна на пенсионен фонд, което е в нарушение с конституционните им права. Очакваме отговорните и участващите в промените, да вникнат в дълбочина в проблема и да вземат съответните мерки за отстраняването му, така че да има равнопоставеност и справедливост за всички , без изключение!!!

 

30 юни 2017 г. 22:36:28 ч.
Pension.Care

Осигуряване на прозрачност за инвестициите в свързани лица

Приветстваме, че Министерството на финансите признава може би за пръв път официално за  проблемите в сектора свързани с "инвестиции в свързани лица", за които европейските ни партньори отдавна ни предупреждават и критикуват, но считаме че преди да бъде разрешен този проблем и да сме наясно с дълбочината на проблема, намаляването на инвестиционните ограничения е неприемливо и би увеличило значително риска за личните ни пенсионни спестявания. По удачно би било да се приемат т.нар. „мултифондове“ и всеки да може да избере и по-агресивно инвестиращ пенсионен фонд.

Промените, свързани с намаляването на инвестиционните ограничения, определено са необходими в условията на рекордно ниска - дори отрицателна доходност - по някои от държавните ценни книжа, но считаме че предложените промени са неподходящи и дори налудничави с оглед на изводите от частичната предварителна оценка на въздействието, изготвена от Министерството на финансите, която показва, че ако не се направи нищо активите на пенсионните фондове, ще продължат да се управляват по "остарял инвестиционен режим, който допуска и инвестиции в de facto свързани лица", има "риск от недобри практики в корпоративното управление на ПОД и отсъствие на нормативна опора за адекватни мерки от надзорния орган в някои области", "ниско ниво на дейността по осигурително посредничество и негативен ефект върху потребителите", "недостатъчно ефективен контрол от банките попечители", "прилагане на остаряла уредба, която не е в синхрон с други изисквания, и произтичащи от това проблеми при прилагането й" и "неизпълнение на ангажименти произтичащи от правото на ЕС". Това би поставило пред огромен риск личните ни спестявания за пенсия!

Преди да се намаляват толкова драстично инвестиционните органичения за инвестициите на пенсионните фондове, държавните институции и независимите регулатори да спазят закона и да се погрижат за интересите на осигурените лица, като осигурят необходимата за това прозрачност и да сме наясно колко и кави са тези инвестиции, включително задължителното им разкриване им в годишните отчети. Трябва да се направят регистри на свързаните лица, които да включват много по-широк кръг лица от сега регламентираните в КСО.

30 юни 2017 г. 22:37:57 ч.
Pension.Care

2.Осигуряване на прозрачност и отговорност на институциите

Приветстваме опитите да се подобри качеството на управлението на пенсионноосигурителните компании и пенсионните фондопве, банките попечители и осигурителните посредници, но считаме, че предложените мерки са по-скоро пожелателни в този си вид и би било удачно същите да се приложът и към компетентните държавните институции, независия регулатор и попечителските съвети, които също трябва да понесат своята отговорност за запазване на интересите на осигурените лица и да отговарят на съпоставими изисквания.

Напомняме, че Комисията за финансов контрол, например, заяви, че "няма инвестиции в свързани лица" при първата проверка на активите на пенсионните фондове, а сега Министерството на финансите твърди друго. Впоследствие КФН не публикура резултатите от втората проверка на активите на пенсионните фондове, въпреки че трябва да спазва основния принцип на социалното осигуряване заложен в КСО за прозрачността и целите за които е създадена според Чл. 11. ал 1 от Закона за КФН: "Комисията при осъществяване на предоставените й с този закон функции и правомощия се ръководи от следните цели: 1. защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица". Не са публично достъпни и фондовете или дружествата, които "не полагат грижата на добър търговец" при управлението на спестяванията ни за пенсия, за които е споменато в годишния отчет за дейността на КФН. Ще поитаме как това може да е от интерес на осигурените лица!? И... не е ли време да има възможност отчетност и контол на т.нар. независими регулаторни органи.

Настояваме институциите да си свършат работата, за която им плащаме с данъците си и да спазват законите на страната и ЕС. Разчитаме, че Националният омбудсман трябва да се самосезира и да съдейства разговори с институциите и организиране на независими проверки, не само в пенсионните дружества и фондове, но и в самия регулатор. Ще припомним, че при първата проверка проверяващият близо ½ от спестяванията за пенсия бе отстранен от КФН след изтичане на необичайно критично писмо от EIOPA и има съмнения за връзка с Заместник-председателят на КФН, ръководещ “Осигурителен надзор“, който към момента все още е на тази длъжност с изтекъл мандат.

30 юни 2017 г. 22:39:02 ч.
Pension.Care

3. Осигуряване на прозрачност при банките попечители и попечителсните съвети

Считаме, че промените свързани с банките попечители са смислени и създават възможност за понасяне на отговорност от лицата, които отговарят за запазване на интересите на осигурените.

Предлагаме законопроектът да се доразвие в тази посока и да включи и попечителските съвети, които да бъдат задължени да публикуват независим доклад за дейността, описващ развитието на фонда през годината. Този доклад, следва да е публичен, достъпен в интернет и да включва като мимимум:

1) доколко са изпълнени целите, заложени в инвестиционната политика,

2) каква е получената реална годишна доходност, какъв  е риска, каква е цената на услугите на фонда,

3) какви промените в правилника и инвестиционната политика,

4) какви са инвестициите в свързани лица и има ли такива в свързани лица на някой от акционерите на дружеството или такива на банката попечител и инвестиционните му посредници,

5) колко и какви нарушения са извършени през годината и какви мерки е взело дружеството/фонда, за да предотврати такива в бъдеще. 

В момента тези органи, на практика не съдействат с нищо за защитата на интересите на осигурените лица и са със закърнели функции.

30 юни 2017 г. 22:39:57 ч.
Pension.Care

4. Осигуряване на прозраност при осигурителното посредничество

Приветсваме повишаването на изизкванията към тях, но считаме, че това няма да бъде достатъчно да повиши доверието в осигурителната система и качеството на тяхната работа в този си вид и са необходими по-радикални мерки.

Считаме, че в момента осигурителните посредници са поставени пред дилема чии интереси да защитат, своите (конституционално гарантирани права за работа), тези на пенсионноосигурителните дружества (които им плащат и осигуряват финансов стимул за неспазване на закона) или тези на осигурените лица (които им вменява закона). Тъй като няма ефективен начин за контол и няма един пенсионен фонд, който да е подходящ за всички хора, предлагаме осигурителните посредници, да са независими и да подлежат на лицензиране и контрол от Комисията за финансов контрол.

Считаме, че осигурителният посредник, трябва да помогне на осигурените лица да изберат пенсионен фонд и да съдейства при управлението на пенсионите им спестявания и трябва да има минимум висше икомомическо или юридическо образование, както и да е положил изпит за професионалната си компетентност.

Това ще осигури повече прозрачност, ще съдейства за повиешаване на конкуренция между пенсионноосигурителните компании (които масово имат такси и удръжки на максималните позволени от закона нива) и осигурителните посредници (които ще могат да се конкурират помежду си и да повишат репутацията си), което ще е от полза за потребителите и ще повиши доверието в пенсионната система.

Подобно на банките попечители и попечителските съвети, би могло законодателят да помисли за създаване на връзка между действията на осигурителните посредници и тяхната отговорност към осигурените, например чрез задължителни застраховки професионална отговорност, с които да могат да обезщетят нанесени вреди на интереси на осигурените лица.

30 юни 2017 г. 22:41:48 ч.
Pension.Care

5.Осигуряване на прозрачност и информираност на потребителите чрез открито електронно управл

Живеем в XXI век и считаме, че трябва да се възползваме от интернет, за да осигурим прозрачност и да възстановим доверието в пенсионното осигуряване.

Считаме, че пенсионноосигурителните компании трябва да бъдат задължни да публикуват онлайн всички приложими документи, а не те да бъдат достъпни в офис при поискване, след подпис.  Подобно, би трябвало всеки да има лесен достъп онлайн до информация за пенсионните си спестявания и електронни досиета по подразбиране чрез електронния си подпис онлай, а не при поискване, подпис, не е необходимо да си губи на времето и има излишна бюрокрация.

Тези електронни досиета, трябва да бъдат достъпни във всеки един момен, независимо в кой пенсионен фонд се осигуряват хората и да се създаде възможност осигурените лесно да дадат право на достъп до личната си информация в тях на трети лица, като „пенсионни табла“, които да им помогнат да видят всичките си спестявания на едно място, за да могат хората да вземат информирани решения за бъдещето си. От доста време има наредба на КФН, но доколко се спазва тя и не трябва ли да бъде осъвременена?

Считаме, че е време законодателят да се погрижи хората да виждате истинската реална годишна доходност на пенсионните си спестявания. В момента публикуваната от КФН доходност и използваната методология, не отчитат таксите на входа, които влияят чувствително на доходноста в условията на продължително ниска доходност на финансовите пазари.

30 юни 2017 г. 22:47:31 ч.
Pension.Care

6. Осигуряване на прозрачност и информираност на потребителите чрез открито електронно управление

Считаме, че държавната пенсия не трябва да се намалява заради осигуряването в УПФ. Универсалните пенсиони фондове дават втора, „допълваща“ държавната пенсия и това може да заблуди потребителите и осигурените лица, на които се обещава „втора, допълнителна пенсия“.

Държавното обществено осигуряване е изправено пред големи рискове, свързани с демографската криза и може да не бъде в състояние да изпълни поетите ангажименти да изплаща обещаните в момента пенсии и диверсифицирането на източниците на дохода след пенсиониране е един от начинитенамаляване на риска за осигурените лица. Не бива да се дописка хората да прехвърлят от УПФ в НОИ и обратно, без да са наясно с рисковете произтичащи от демографската криза и не знаят например колко хора ще трябва да плащат пенсиите им вбъдеще.

Ако желае, нищо не пречи държавата да си направи пенсионноосигурително дружество и да се конкурира с останалите на пазара свободно, но не е приемливо „конкуренцията между два несъпоставими стълба на пенсионното осигурпване каквито са капиталовият стълб с напълно финансирани лични пенсии, които се изплащат от наличните средства в индивидуалните партиди при песниониране и солидарният стълб, който дори и в момента не може да осигури всички пари за пенсия, а вбъдеще ще получава пенсионни осгуровки от все по-малко хора за нарастващ брой пенсионери – реалистично ли е да се обещава на хората нарастваща пенсия?

Държавата може да се погрижи за потърпевшите от Великата депресия довела до ниската доходност и малкия осигурителен период в УПФ по друг начин - например чрез социалната си политика. При текущия КСО, държавата непряко стимулира сивата икономика и призоваваме това да се поправи възможно най-бързо.

30 юни 2017 г. 22:54:19 ч.
Pension.Care

Становище на Pension.Care относно Законопроекта за изменение и допълнение на КСО

Министерството на финансите предлага някои полезни и дългоочаквани промени в Кодекса за социално осигуряване, но считаме, че те не са едновременно приложими в предложения си вид.

Част от предложенията са взаимноизключващи със заложените цели за „защита на интересите на осигурените лица и пенсионерите в ПФ посредством усъвършенстване на изискванията за осъществяване на дейността по допълнително пенсионно осигуряване“ описани в частичната предварителна оценка на въздействието на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, изготвена от Министерството на финансите.

Приемането на предложения от Вас Законопроект без промени, би поставил под огромен риск личните ни спестявания за пенсия!

Моля запознайте се с нашите предложения и ги отразете в Проектозакона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, за да се гарантира прозрачността и да се възстанови доверието в осигурителната ни система.

Екипът на Pension.Care