Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на моторни превозни средства

Проектът цели създаване на цялостен, всеобхватен ред за установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, който да допринесе за спазване на забраната на Закона за движението по пътищата за управление на МПС под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози. Създаваният ред за установява употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози цели гарантиране на максимално обективни, точни и надеждни резултати. Цели се също създаване на ефективни механизми за превенция и контрол върху способността на водачите за управление на МПС. В проекта са включени текстове, отчитащи забраната на чл. 5, ал. 3 от Закона за движението по пътищата за управление на МПС не само под въздействието на алкохол, а и на наркотични вещества или техни аналози. Към момента липсва ред относно установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози. С проекта се цели създаване на такъв ред. Цели се и предвиждане на алтернатива на медицинското изследване, чрез въвеждане на изследване с техническо средство – доказателствен анализатор за установяване на концентрацията на алкохол в издишания въздух. За обсъждането на проекта е определен 14-дневен срок, тъй като през последните месеци се увеличва броя на пътнотранспортните произшествия след употребата на алкохол. Предприемането на спешни, решителни мерки за намаляване на пътния травматизъм и за борба срещу нарушителите на правилата за движение по пътищата е от изключителна важност с оглед намаляване на инцидентите по пътищата и броя на пострадалите.


Дата на откриване: 29.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.6.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 юни 2017 г. 14:12:12 ч.
justice33

ЖЕЛЕЗЕН

Проектът е "железен", поздрави за хората, които я предлагат, дано да се приеме без да се промени нито един член или алинея. Сега да видим накъде за тези които са седнали да карат МПС след употреба на алкохол или упойващи вещества!!!

09 юни 2017 г. 09:42:35 ч.
antitsa_rancheva

коментар от името на "Геострой" АД

             Чл. 2, ал. 1.   Според цитираната разпоредба „…проверяваното лице е длъжно да изпълнява точно дадените му от длъжностното лице разпореждания и указания.“ – предлагаме, за яснота, тези разпореждания и указания да бъдат максимално конкретизирани, или след думата „указания“ да бъда изрично записано „освен ако не противоречат на нормативен акт“. Аргумент за това са случаите на злоупотреба със служебни права на този род длъжностни лица;

 

            Чл. 9, ал. 3.    Според тази разпоредба „В структурите на МВР се води дневник…“ – с цел избягване на организационни и технически недоразумения предлагаме да се посочи точно звеното (отдел, дирекция), което следва да води посочения дневник;

 

            Чл. 9, ал. 5.    Според посочената норма „Изследването по ал. 1 се извършва с две поредни измервания. Ако резултатите от измерванията се различават, се извършва следващо измерване. Като краен резултат се вписва средно аритметичната стойност от две поредни измервания“ От текста на става ясно точно кои „две поредни измервания“ са релевантни в дадената хипотеза;

           

            Чл. 12.            По отношение на чл. 12 от проекта следва да се отбележи, че медицинското изследване и вземането на проби не изглеждат като дейности, които следва да се извършват в спешните отделения поради обстоятелството, че не са „спешни“ по отношение живота и здравето на изследваното лице – предлагаме с тези дейности да бъдат натоварени други отделения на лечебните заведения;

           

            Чл. 13, ал. 3.  Разпоредбата е напълно безсмислена, тъй като хипотезата ѝ е в абсолютно противоречие на реда, установен в чл. 8, ал. 1 и чл. 13, ал. 2. Освен това, чисто практически, изглежда почти невероятно лицето по  чл. 8, ал. 1 да отиде без придружаващото го длъжностно лице до мястото за извършване на медицинско изследване, за да постигне същия резултат, който би се постигнал и ако изобщо не се яви на това място (т.е. липса на медицинско изследване и вземане на проби);

 

            Чл. 27, ал. 4.  Текстът гласи: „Пробите по ал. 1 и ал. 2, както и контролните проби се съхраняват за срок не по-малък от 3 месеца, а контролните проби се съхраняват за срок не по-малък от 6 месеца“. Създава се двоен режим на съхранение на контролните проби, поради което думите „както и контролните проби“ следва да отпаднат;

 

            Чл. 28, ал. 2.  „В тридневен срок от получаването на резултата от изследването административнонаказващият орган или органът на досъдебното производство може да поискат повторно извършване на изследването“. С цел избягване на процедурни затруднения и недоразумения в административно-наказателното, както и в досъдебното производство, предлагаме да бъдат посочени, макар и най-общо, основанията за поискване на повторно извършване на изследването;

 

            Чл. 29, чл. 30.            По граматични и редакционни съображения думата „органът“ следва да бъде изписана в кратък член, т.е. „органа“.

 

11 юни 2017 г. 17:49:05 ч.
sstoykova

Експертно мнение

Уважаеми автори на наредбата,

В качеството си на университетски изследовател и преподавател (по аналитична химия и аналитична токсикология), с професионална тематика пряко посветена на изследването на наркотични вещества в биологични проби (дисертация на тема ”Изследване на психоактивни вещества в орална течност за целите на съдебната токсикология“), бих искала да Ви обърна внимание на два момента в предлаганата наредба, които от експертна гледна точка са проблемни:

1.      Присъствието на два различни по вид аналитични метода за изследване на алкохол – газхроматографски метод и метод на Видмарк. Безспорно, методът на Видмарк има своето приложение и място, но за целите на експертизата на водачи на МПС - има редица ограничения. Освен това, процедурата, изпълнявана така, както се извършва в лабораториите на МВР, не подлежи на обективна проверка и няма начин да бъде осигурено качеството на крайния резултат - всички данни и резултати ще бъдат под форма на ръкопис в тетрадка от извършилия изследването. Няма начин да се докаже достоверността на подобно изследване. За сравнение, в газовата хроматография лабораторията следва да демонстрира и докаже точността на ползваните калибрационни стандарти, калибрационнната права и разпечатка от изследването на отделната проба, ведно с контролната проба за периода. Считам, че когато се изготвя подобен нормативен документ, то не трябва да бъде подчинен на статуквото и миналото, както и да унаследява лоши практики, ползвани като „вратички“ в процеса после.

2.      Моля Ви, дефинирайте какво се разбира под „употреба“. В химическия анализ няма отрицателен резултат, а не се установява наличие на търсеното вещество над определен праг. Моля, дефинирайте колко е този праг. Той може да бъде зададен предварително (per se legislation) или да бъде оставен на границата на откриване при изрично посочен аналитичен метод (zero tolerance). В сегашния вариант на наредбата, не става ясно кога едно лице е употребило или не наркотично вещество – при единият посочен метод в една лаборатория е нормално да се получи положителен резултат, а по другия метод в друга лаборатория – отрицателен резултат. Предполагам сте наясно, че различните вещества се елиминират за различно време от човешкия организъм – понякога дни, но когато са под определена концентрация, дори да присъстват в него те не оказват никакъв ефект. В този смисъл, следва ясно и категорично да се поясни кой от двата подхода се възприема у нас. В противен случай всички, които работим в областта сме наясно, че нищо не е направено – отново въпросът ще бъде „кога е реализирана употребата“ и „дали установеното количество оказва ефект върху способността на водача да управлява МПС“.

 

С уважение,

д-р Силвия Стойкова, съдебен токсиколог

главен асистент по аналитична химия във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“