Обществени консултации

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОПОЗИЦИИ

 

В глава Втора, раздел 6-ти на Закона за марките и географските означения (ЗМГО) е уредена материята относно опозицията, която може да се подаде срещу заявки за регистрация на марки като чл.38г, ал.11 от закона, изрично предвижда, че редът за разглеждане на опозицията се определя с Наредба на Министерския съвет. Производството по опозиция се въвежда за първи път в българското законодателство и то е в унисон с възможността да се подаде опозиция срещу регистрация на марка на ЕС, регламентирана в Регламент № 207/09 г. за марката на ЕС.
Целите, които се преследват с проекта на Наредба е да се регламентира процедурата в Патентното ведомство, през която преминава всяка една опозиция срещу заявка за регистрация на марка. Чрез предлаганата регламентация се постига ясна уредба на правата и задълженията на органа в Патентното ведомство, който разглежда опозицията, както и на страните по спора (опонент и заявител на марка), а също така, точно и подробно се дефинират етапите, през които преминава процедурата, правните последици от действията на страните и видовете решения, които могат да бъдат постановени.
С оглед постигане на горепосочените цели, в чл.2, чл.5 и чл.7 от проекта са разписани правни норми, които посочват начина за подаване на опозицията; възможността да бъде подадена чрез представител, както и начина на водене на кореспонденцията по производството по опозиция.
В преходните и заключителни разпоредби е посочено, че Наредбата ще се прилага и по отношение на заявки за регистрация на марки, които не са публикувани към 10.03.2011 г. – влизането в сила на промените в ЗМГО, регламентиращи производството по опозицията. Съгласно ЗМГО, всички заявки, които са публикувани в Официалния бюлетин на Патентното ведомство до посочената дата ще се разглеждат по стария ред, т.е. по отношение на тях ще се извършва експертиза по чл.11 и чл.12 от ЗМГО служебно от Патентното ведомство без да е необходимо притежателите на по-ранни права да подават опозиция.


Дата на откриване: 20.1.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 4.2.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари