Обществени консултации

Проект на ПМС за определяне на размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2017/2018 година

С проекта на Постановление се предлага еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2017/2018 г. да бъде в размер на 250 лв. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) на семейството, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път и чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 400 лв., съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

На основание чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове, предлагаме срокът за получаване на предложения и становища да е 14 дни. По-краткият срок е необходим, предвид липсата на определен размер на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца за учебната 2017/2018 година и невъзможността за практическо реализиране на правото на тази помощ, което е уредено в закон.

 Лице за контакт:

Миляна Павлова – държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“

ел. поща: mpavlova@mlsp.government.bg

тел.: 02/ 8119454


Дата на откриване: 5.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 19.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари