Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните

Проектът на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните се приема в изпълнение на мярка 58, мярка 59, мярка 60 и мярка 61 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с Решение на Министерския съвет № 560 от 2010 година за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация и в съответствие с разпоредбата на § 5, ал. 1 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните (ЗБАБХ), съгласно която в едномесечен срок от влизането в сила на ЗБАБХ Министерският съвет приема Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните.

С Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните се уреждат структурата, функциите, съставът и числеността на Българската агенция по безопасност на храните, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.

Българската агенция по безопасност на храните е юридическо лице със седалище в гр. София и е компетентния държавен орган по отношение качеството и безопасността на храните по цялата хранителна верига, който осъществява официалния контрол върху:

1. фитосанитарната дейност;

2. продуктите за растителна защита, торовете, подобрителите на почвата, биологично активните вещества и хранителните субстрати;

3. ветеринарномедицинската дейност, идентификацията, здравеопазването и хуманното отношение към животните;

4. ветеринарномедицинските продукти (ВМП);

5. дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията; 

6.суровините и храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;

7. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека и продуктите получени от тях;

8. фуражите;

9. генетично модифицираните организми (ГМО), продукти съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО;

10. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

11. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз.

Българската агенция по безопасност на храните осъществява и:

1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с международни, европейски и национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен държавен орган и технологични документации.

2. лабораторно-диагностична и научно-изследователска дейност;

3. оценка и комуникация на риска;

4. обучение и квалификация.

 Министърът на земеделието и храните ще осъществява контрол върху дейността на БАБХ.

Предвижда се Българската агенция по безопасност на храните да се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните, като при осъществяване на правомощията си изпълнителният директор ще се подпомага от трима заместник - изпълнителни директори.

Българската агенция по безопасност на храните ще е структурирана в Централно управление и 33 поделения, от които 28 областни дирекции по безопасност на храните, Център за оценка на риска и 4 специализирани структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност.

Общата численост на администрацията на БАБХ е 2998 щатни бройки.

С проекта на Постановление се предвиждат изменения в Единния класификатор на длъжностите в администрацията и в Постановление № 125 от 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерство на земеделието и храните.

Отменят се Постановление № 240 от 1992 г. на Министерския съвет за преструктуриране на ветеринарното дело в Република България и Постановление № 258 от 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба.

 


Дата на откриване: 26.1.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 4.2.2011 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 януари 2011 г. 16:38:30 ч.
stan

коментар

Прегледах проекта за устройствен правлник на агенцията за храните и мога да кажа, че според моето скромно мнение трябва да се разшири структурата на агенциите по места. Никъде в правилника не е записано дали ще има юристи по места.

26 януари 2011 г. 16:55:20 ч.
stan

коментар2

В актовете издавани от генералния директора на БАБХ не е записано какви са те според класификацията на АПК.

31 януари 2011 г. 14:51:07 ч.
e.evstatiev

Отговор на коментар 1 и коментар 2.

1. В чл. 30, ал. 2 от проекта е посочено, че функциите които ще извършват областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) се подпомагат от звено в структурата на ОДБХ за финансово-правно обслужване и човешки ресурси; 2. В чл. 5, ал. 2 от проекта е посочено, че при осъществяване на правомощията си изпълнителният директор сключва договори, издава заповеди, разпореждания и други актове в предвидените в нормативен акт случаи; издава наказателни постановления в предвидените от закон случаи.