Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика (обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г.; изм., бр. 59 и бр. 67 от 2008 г.,

В съответствие с чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление на лица и семейства са уредени в Наредба № РД-07-5/2008 г., издавана от министъра на труда и социалната политика.

С тази Наредба се определят условията и  редът за отпускане на целева помощ за отопление на лица и семейства през отоплителния сезон.

Бенефициенти на целева помощ за отопление са лица и семейства, които отговарят на нормативно определените условия и изисквания, свързани с доходното, имущественото и здравословното състояние, семейното положение, възрастта, учебната и трудовата заетост и други. Дефинирани са 17 рискови групи с различен размер на диференцирания минимален доход за отопление в зависимост от степента на риска, въз основа на който се определя границата за достъп във всеки конкретен случай.

         Приоритетни рискови групи са пенсионерите и децата с увреждания.

Действащият от 2008 г. механизъм за компенсиране увеличаването на размера на пенсиите се основава на въведения в чл. 2, ал. 2 от Наредбата корекционен коефициент. Към настоящия момент той е 1,302. С него се намалява получения доход от пенсии при определяне на доходната граница за отпускане на помощта.

По този начин не се допуска пенсионерите, които са получавали целева помощ за отопление да отпаднат от подпомагане само поради увеличение на пенсиите.

Във връзка с предвидения за тази година начин на увеличение на пенсиите от 1 юли от една страна с 2,4% и нарастване на минималната пенсия от 165,25 лв. на 180 лв. от друга страна се предлага корекцията на дохода от пенсии по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата да става с три коефициента при определяне на границата за достъп:

  • доходът от всички пенсии, получени до 30 юни се намалява с коефициент 1,302 (сегашната му стойност) - така се компенсират всички увеличения до 30 юни;
  • доходът от пенсиите в размер над 180 лв., определени след 30 юни, се намалява с коефициент 1,333 - той компенсира увеличението с 2,4%;
  • доходът от пенсиите в размер до 180 лв. включително, определени след 30 юни, се намалява с коефициент 1,452 - той компенсира увеличението на тези пенсии от една страна с общото увеличение от 2,4% и от друга страна увеличението на минималната пенсия от 1 юли от 165,25 лв. на 180 лв.

Предложени са и промени, свързани с:

  • подпомагане по настоящ адрес – тази промяна е наложителна за синхронизирането с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • изключване на месечните семейни помощи за деца с увреждания (чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца) при определяне на границата за достъп, за да не отпаднат от програмата семейства, които са получавали такава помощ.
  • изплащането на целевата помощ в пари на лицата и семействата, които се отопляват на централно топлоподаване – целта е да се даде възможност за по-голяма гъвкавост в аварийни ситуации и гарантиране на тяхното отопление през зимата.

Очакваният резултат от предлаганите промени е да се компенсира нормативно регламентираното увеличение на доходите на пенсионерите, програмата за целево енергийно подпомагане да стане по-гъвкава и да се ограничи рискът от отпадане на лица и семейства, които са били бенефициенти на целева помощ за отопление.

Предложенията за изменения и допълнение може да се реализират в рамките на бюджета.

 Лицe за контакт:

Людмил Димитров, държавен експерт в отдел РВАСП, дирекция ПХУРВСП,

телефон: 02/8119 659, ел. адрес: ldimitrov@mlsp.government.bg;


Дата на откриване: 7.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 7.7.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юли 2017 г. 11:42:06 ч.
dimitar59

Помощи за отопление 2017г.

Като всяко нещо напоследък и тази наредба закъснява. Упоменато е, че молби за целева помощ за отопление ще се приемат след 17,07,2017г. Само че наредбата все още не е приета и не се знае това кога ще стане. Необходимо е и време социалните работници да я разучат и най-вече да я разберат и приложат. Като се има предвид, че повечето служители са назначени на партиен принцип ( членове и симпатизанти на дадена политическа сила ), срокът затова може и да е недостатъчен. Друг голям минус за пенсионерите е очертаващите се огромни опашки за подаване на молби. Свидетел съм на неприятни сцени предизвикани от огромната маса цигани по тези опашки, както и на специалното отношение на служителите към тях. Защо ли - всеки може да си отговори на този въпрос. Тази недомислица за отлагане със най-малко 17 дни на датата за прием на молби и очертаващите се големи неудобства от това, можеше да бъде избегната като се упомене, че 20 дневния срок за разглеждане на тези молби ще започне да тече от датата на публикуване на новата наредба. Изглежда обаче някой иска да се изгаври за пореден път с българските пенсионери, имащи право на такава помощ, и представляващи най-бедното съсловие в нашето общество.

07 юли 2017 г. 15:00:54 ч.
GreenpeaceBulgaria

Становище относно Наредба 7

Здравейте, 

В предвидения срок подаваме становище по предложения Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

Пълният текст на становището на "Грийнпийс"-България и ЕС "За Земята" можете да намерите на този линк:

https://greenpeace.box.com/s/ugvm0ex3mzmxxostp1s843gxm7abbczt

Благодаря.

Теодора Стоянова

Координатор "Климат и енергия"

"Грийнпийс"-България