Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е издадена на основание чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
В хода на извършвани проверки на обекти за продажби на течни горива се установяват извършвани продажби без да се отчитат чрез електронните системи с фискалната памет. Констатирани са множество случаи на прекъсване на връзките/комуникациите между основните елементи на системата, вследствие на което са проточвани и продавани количества горива, които са неотчетени към системата на НАП. Основен мотив за предлаганите изменения и допълнения в проекта на нормативен акт е борба с укриването на приходи от продажби на течни горива в търговските обекти, респективно предотвратяване на злоупотребите с ДДС.    
Целта на промените е по нормативен път да се препятстват възникналите ситуации за манипулиране на електронните системи с фискална памет чрез прекъсване на работата на отделните модули на системата, за да не се допусне нерегламентирано използването на технически средства, позволяващи неотчитане на реално извършените продажби.
 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 8.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.7.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 юни 2017 г. 19:35:34 ч.
Dian

каса на търговски обект

Струва ми се че е хубаво някъде в наредбата да бъде определено понятието каса на търговски обект. Защото парите от дневния оборот се съхраняват на най разнообразни места и проверяването на регистрациите на продажбите създава затруднения,

Също да бъде даден образец на касовата книга в която се правят записи за оборотите за всяко ФУ което се ползва в обекта. Книгите които се продават и ползват са с най ранообразни графи и общо взето никой не знае къде какво трябва да бъде записвано.

12 юни 2017 г. 14:51:28 ч.
nenchosp

Промените да се отнасят само за ведомствените бензиностанции - основните нарушители

Смятам, че посочената мярка трябва да бъде приложена само по отношение на ведомствените бензиностанции, тъй като при тях са отчетени всички нарушения описани в мотивите на закона. Ако обхвата на мярката обхване и бензиностанциите работещи на пазарен принцип, това би имало крайно негативни последици за последните, тъй като те отново ще трябва да заплатят крайно високи разходи за преработка на системите си (според публикуваната оценка на въздействие – 500 лева + разходите по възнаграждение на техническите фирми). Нещо повече – създава се допълнителна административна тежест върху тях, още една поредна регулярна проверка от ДАМТН, което ще доведе до затрудняване и усложняване на работния процес.

Трябва да се напомни, че при предните промени и внедряването на нивомерните системи за бензиностанциите, около 500 малки обекта бяха затворени, тъй като разхода по преоборудване бе непосилен за тях. В сегашния случай трябва да се отбележи, че огромна част от обектите с оборот под 30 000 лева месечно ще изпитат големи затруднения да отделят сумата, за да покрият поредното ново изискване, което няма да доведе до никаква разлика в работата им, но ще ги обремени административно и финансово. Също така, разхода на обект ще е различен спрямо големината на обекта, брой резервоари, колонки и т.н.

Такава мярка би била изпълнена с радост, ако държавата отпусне пари за преоборудването на обектите до необходимия стандарт. В противен случай, тя единствено би способствала за цялостното намаляване на стопанската активност в икономически подтиснатите региони и би насърчавала нелоялните обекти, които са извън полезрението на компетентните органи, за сметка на редовните малки и средни обекти.

13 юни 2017 г. 15:00:16 ч.
2000um

Дублиране на информация. Премахване на архаични изисквания

С предложеното допълнение в чл. 15, т. 11, а именно производителите да подават "в НАП ежеседмично, по електронен път чрез квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП, информация за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ФУ" се изисква информация, която вече се подава в БИМ от сервизните фирми, съгласно сега съществуващият чл. 45. Нещо повече, чл. 46, вменява задължение на сервизните фирми да уведомяват БИМ в 7- дневен срок при промяна на сервизните техници. В тази връзка НАП може да получава служебно от БИМ данни касаещи сервизните техници, вместо да се натоварват административно допълнително производителите. 

Алтернативно в случай, че нормата на чл. 15, т. 11 се разписва във връзка с т. 12 от проекта, то тогава  текста на т. 11, нека се прецизира, като вместо "ФУ", се запише "ЕСФП" след текста "на произведените от тях".

На второ място предлагам Наредба Н18, да влезе в 21- ви век, като навсякъде в нея се премахне думата печат. Изключително арахаично и излишно е да се изисква поставянето на  печати по купища документи и печатът да се въздига, като значение до нивото на саморъчния подпис.