Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавната комисия по сигурност

Съгласно § 67, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, обнародван в ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г. дирекция „Специална куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи преминава като дирекция „Специална куриерска служба“ към Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ).

С това към правомощията на Комисията са включени и тези по преноса и разпространението на класифицираната информация на територията на страната. Съгласно правилата на документалната сигурност на класифицираната информация и по-конкретно  чл. 81, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация куриерите, които пренасят материали и/или документи, съдържащи класифицирана информация, на територията на страната, и охраната носят оръжие.

До този момент изпълнението на правомощията на ДКСИ не изискваше носене на оръжие. Предвид на това липсва правна уредба относно условията и редът за осъществяване на дейностите, свързани с ОБВВПИ, и контролът над тях в ДКСИ. 

С оглед на изложеното, предложеният проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в ДКСИ ще създаде правен режим за осъществяване на тези дейности в ДКСИ. Наредбата е в синхрон с действащите Наредби за тези дейности в другите държавни органи, включени в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОБВВПИ, като същевременно отчита структурните, организационни и функционални специфики в ДКСИ.


Дата на откриване: 19.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари