Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

С проекта на постановление се предлага да бъдат приети промени, свързани с актуализацията на състава на съвета съобразно настоящата структура на Министерския съвет и прецизиране и оптимизиране на неговите функции с оглед координацията на управленските политики на правителството.

Съветът за развитие при Министерския съвет има важната функция да координира единна позиция по стратегически въпроси, свързани с устойчивото развитие на страната  - въпроси в областта на икономическите и социалните отношения, здравеопазването, културата и спорта, образователната и пенсионната система, развитие на малкия и средния бизнес, земеделието и храните и други въпроси в тяхната взаимна обвързаност.

Разглеждането на основни документи – стратегии, програми, планове, концепции и законопроекти  в Съвета за развитие подпомага Министерския съвет при тяхното приемане. 

В проекта на постановление са включени изменения и допълнения в следните насоки:

1. Относно ръководството и състава на съвета:

1.1. За председател на Съвета за развитие се определя министър-председателя на Република България.

1.2. Членове на съвета са заместник министър-председателите и всички министри, в съответствие с новата структурата на Министерския съвет на Република България, приета с Решение на Народното събрание от 04.05.2017 г.

1.3. Секретар на съвета е началникът на политическия кабинет на министърпредседателя.


Дата на откриване: 19.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 3.7.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 юни 2017 г. 15:52:20 ч.
RIA

Не е спазен задължителният срок от 30 дни за провеждане на обществената консултация

Според нас срокът на обществената консултация по проекта на нормативен акт следва да е 30 дни, защото в конкретната хипотеза не е налице позоваване изключителен случай по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА като в същото време липсва обосновка относно необходимостта срокът на обществената консултация да бъде съкратен до 14 дни. Под „изрично посочване на причините” за по-краткия срок на обществените консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите следва да се разбира, че ЗНА изисква не простото изреждане на списъка на фактите или факторите, наложили това. От съставителите следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично” посочване на причините за по-краткия срок на консултиране.

 

В доклада не е посочен никакъв аргумент, налагащ намаляване на срока на обществената консултация на 14 дни. От съдържанието на доклада дори не става ясно дали вносителят му изобщо е имал намерението да обоснове причините за прилагане на съкратения срок, тъй като необходимостта от обществени консултации в съкратен срок дори не е спомената, а единствената направена препратка е към общата норма на ЗНА за обществените консултации - чл. 26, ал. 2.

Център за оценка на въздействието на законодателството