Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии

С предлаганият проект на Наредба се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 2016/424 на Европейският парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно въжените линии и за отмяна на Директива 2000/9/ЕО, но само по отношение на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии. С Постановлението се отменя действащата в момента Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми, приета с ПМС № 168 от 2004 г.

Регламент (ЕС) 2016/424 се отнася до същите подсистеми и предпазни устройства, както и действащата в момента наредба и не променя техническите изисквания към тях. Остават непроменени и процедурите за оценяване на съответствието на предпазните устройства. Процедурите за оценяване на съответствието на подсистемите за въжени линии са изцяло променени и уеднаквени с тези за предпазните устройства. Това налага подсистемите, чието съответствие е оценено съгласно действащата наредба и които ще продължат да се предлагат на пазара след 21 април 2018 г. да преминат ново оценяване на съответствието съгласно процедурите, определени в Регламент (ЕС) 2016/424.

Регламент (ЕС) 2016/424 въвежда ново задължение за производителите, вносителите и дистрибуторите, свързано с осигуряване на проследимост на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии. Тези икономически оператори ще трябва да поддържат информация за всеки икономически оператор, който им е доставил дадена подсистема или дадено предпазно устройство, и за всеки икономически оператор, на когото те са доставили дадена подсистема или дадено предпазно устройство. Тази информация трябва да е налична за срок от 30 години от датата на доставката.

Поради липсата на съществени промени в изискванията към предпазните устройства и в процедурите за оценяване на съответствието им, новата наредба предвижда опростена процедура за обявяване пред Европейската комисия на органите за оценяване на съответствието на предпазни устройства съгласно Регламент (ЕС) 2016/424. По отношение на органите за оценяване на съответствието на подсистеми не е възможно да се приложи такава опростена процедура. Процедурите за оценяване на съответствието на подсистеми са изцяло променени в Регламент (ЕС) 2016/424 и това изисква подаване на заявление и прилагане на пълната процедура за издаване на разрешение за оценяване на съответствието на подсистеми за въжени линии.

 


Дата на откриване: 20.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 19.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари