Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите се цели:

1. Осигуряване на условията по прилагането на публикувания в Официалния вестник на ЕС, бр. 125, серия L от 21.05.2015 г. Регламент (ЕС) 2015/786 на Комисията от 19 май 2015 г. за определяне на критерии за приемане на методи за детоксикация, прилагани за продукти, предназначени за хранене на животни, предвидени в Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

В Директива 2002/32/ЕО се предвижда държавите членки да гарантират, че се вземат мерки за осигуряване на правилното прилагане на всички приемливи методи за детоксикация при предназначени за храненето на животни продукти, както и за съответствието на съответните пречистени продукти с разпоредбите на приложение I от посочената директива. С цел да се осигури еднакво в целия Европейски съюз оценяване на приемливостта на методите за детоксикация са установени критерии за приемане на методи за детоксикация на равнището на Съюза в допълнение към критериите, предвидени за продукти, предназначени за хранене на животни, които са били подложени на подобни методи.

Предприятията, в които ще се извършва детоксикация на фуражи следва да бъдат одобрени в съответствие с чл. 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите и във връзка с чл. 19 от Закона за фуражите от Българска агенция по безопасност на храните като компетентен орган, който извършва официален контрол на фуражите в Република България.

Регламентът се прилага от 01.07.2017 г.

2. При извършения официален контрол на фуражите през 2014 и 2015 година се установиха нарушения на фуражната забрана въведена с Регламент (ЕО) № 999/2001, относно определяне на правила за превенция контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии от страна на оператори във фуражния сектор, за което нарушение няма предвидени санкции в Закона за фуражите.

Въвеждането в Закона за фуражите на разпоредби свързани с осигуряване прилагането на фуражната забрана разписана в чл. 7 и Приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии. Регламент (ЕО) № 999/2001 е изменян 52 пъти до настоящия момент. Последно е изменен с Регламент (ЕС) 2016/27 на Комисията от 13 януари 2016 г. за изменение на приложения III и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.

Регламент (ЕО) № 999/2001 налага забраната за изхранване на животни със странични животински продукти, т.е. забрана за изхранване на преработени животински протеини на преживни животни. В Приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 са разписани основните правила при спазване на фуражната забрана, както и специфични дерогации при храненето на непреживни животни и аквакултури.

Държавите членки трябва да контролират спазването на фуражната забрана, както на територията си, така и при вътресъюзната търговия, при вноса от и при износа на фуражи за трети държави.

Необходимо е да бъдат прецизирани разпоредбите в Закона за фуражите, с цел улесняване практическото им прилагане, които да гарантират спазването на фуражната забрана от страна на операторите във фуражния сектор. Необходимо е да бъдат установени административнонаказателни разпоредби, които да се прилагат при установяване на нарушения.

3. Съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за фуражите дейностите попадащи в обхвата на чл. 9 от регламента и отнасящи се за предприятия на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 се извършват само от лица вписани в Регистъра на земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители. В тази връзка е необходимо да се измени чл. 15а, ал. 1 във връзка с предоставянето на Регистъра на земеделски стопани, които извършват дейности по чл. 15, ал. 2 от Закона за фуражите. Необходима е промяна на срока на предоставянето на информацията от МЗХГ, във връзка със сроковете за пререгистрация на земеделските стопани в България на основание Наредба № 3 от 2006 г., с цел съответствие на данните.

4. Законопроектът създава правна уредба на търговията с фуражи предлагани чрез средствата за комуникация от разстояние.

5. Разписват се правила отнасящи се до обучението на операторите във фуражния сектор, упражняващи дейност на всеки един етап от производството, обработката, съхранението, транспортирането, разпространението и използването на фуражите при храненето на животните. Оределя се, че поне веднъж на три  години наетия персонал е получил обучение по въпросите на хигиената и безопасността на фуражите, съответстващи на дейността, която се извършва. Обучението е важен елемент и доказателство в подкрепа на това, че операторите притежават необходимата компетентност за извършваната от тях дейност, с цел изпълнение на изискванията на чл. 17 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и съображение (6) от Регламент (ЕО) № 183/2005, че операторът гарантира безопасността на фуражите. Обучението е елемент от пререквизитните програми, които всеки един оператор трябва да има въведени и да изпълнява (Добри фермерски практики, Добри земеделски практики и т.н.). Тези изисквания са включени в директно приложимото право на ЕС в сектора на фуражите.

6. Издаването на ветеринарен сертификат за износ на фуражи за трети държави се извършва в съответствие с разпоредбите от чл. 53з до чл. 53н от Закона за фуражите. Необходимо е да се разпише процедурата по подаване на заявление за издаване на сертификат за износ на фуражи в трети държави в чл. 53з, вместо да има препратка към чл. 238 и чл. 239 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Разписването на процедурата в Закона за фуражите ще облекчи операторите и компетентния орган, тъй като приложимите правила в сектор „Фуражи“ ще бъдат обхванати от един законодателен акт.

7. Необходимо е да се въведе определение за „пратка“ в раздел „Допълнителни разпоредби“, с което ще се улесни практическото и еднакво прилагане на това понятие.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите се правят изменения и допълнения в Закона ветеринарномедицинска дейност (ЗВД), които имат за цел да отстранят някои несъответствия относно налагането на санкции при въвеждане на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2005 относно защита на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции. Създават се нови чл. 425а, 425б и 425в, които имат за цел да осигурят прилагането на член 25 от Регламент (ЕО) № 1/2005  съгласно който държавите – членки на ЕС определят правилата за санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на същия регламент. Спазени са изискванията на чл. 55 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и чл. 12 от Закона за административните нарушения и наказания, предвидените санкции да бъдат ефективни, съответстващи на нарушението и разубеждаващи. С предложеното допълнение се предприемат действия по направена препоръка при извършен одит от Дирекция F „Одити и анализи в областта на здравето и храните“ към Европейската комисия с референтен № DG(SANCO)/2012-6454-MR в Република България, с цел оценка прилагането на контролни мерки по хуманно отношение към животните във ферми и по време на транспорт. Препоръката е да се гарантира в Република България спазването на изискванията на член 25 от Регламент (ЕО ) № 1/2005 на Съвета и санкциите да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите се правят изменения и допълнения в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. През месец май 2016 г. Европейската комисия прие Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията от 18 май 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на Регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията (OB L 206, 30.7.2016г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията от 18 май 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ (OB L 206, 30.7.2016г.), с които специалният лицензионен режим за внос на коноп – семена и необработен коноп преминава към общия режим за лицензиране на вноса на земеделски продукти от трети държави.

Считано от 6 ноември 2016 г. вносът на коноп (сортови семена от коноп за посев; конопени семена, които не са предназначени за посев и необработен коноп) ще се осъществява след представяне пред митническите власти на лицензия за внос AGRIM. Тази лицензия се издава от министъра на земеделието, храните и горите, съгласно разпоредбите на европейското законодателство и чл. 9 и чл. 15 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.  

Тази промяна налага отмяната на чл. 29в от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, тъй като след 6 ноември 2016 няма да се прилага специалния лицензионен режим за внос на коноп.

С въвеждането на тези разпоредби ще се облекчи лицензионния режим за внос на коноп, като ще се намали броя на изискуемите документи.


Дата на откриване: 21.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари