Обществени консултации

Проект на План за действие към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.) за периода 2017-2018 г.

В проекта на План за действие за периода 2017-2018 г. са заложени конкретни мерки и дейности за изпълнение на осемте стратегически цели на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.). Процесът по разработване на документа е координиран от Държавната агенция за закрила на детето, в рамките на междуведомствената работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” към Националния съвет за закрила на детето.

              Заложените в документа мерки и дейности целят предприемането на адекватни и навременни действия от страна на органите за закрила и ангажираните институции и организации за превенция на насилието, повишаване на информираността сред децата как функционира системата за закрила в случаите на насилие/злоупотреба или експлоатация, начините за сигнализиране на отговорните институции и подобряване на взаимодействието между тях. Специален акцент е поставен на мерките за превенция и противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, както и включването им в спортни занимания и дейности, като възможност за превенция на агресията и насилието.

Лице за контакт:

Камелия Николова – главен директор на главна дирекция КПД, Държавна агенция за закрила на детето,

тел. 02/933-90-34,e-mail: Kamelia.Nikolova@sacp.government.bg


Дата на откриване: 23.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.7.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 юли 2017 г. 13:08:06 ч.
Диляна Славкова

коментар от Национална мрежа за децата

В процеса на работа по изготвяне на Плана за действие към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020 г.), Държавната агенция за закрила на детето взе решение да отдели приноса на неправителствените организации в допълнително Приложение към основния документ. Според описанието, в Приложението е налична информация за неправителствени организации в страната, развиващи дейности по различните стратегически и оперативни цели, финансирани по проекти, от международни донорски организации, от собствено финансиране. В същото време в основния План за действие са посочени поименно други неправителствени организации, които също развиват дейности по посочения в описанието на Приложението начин – примери за това биха могли да бъдат открити в Оперативни цели 4.1., 4.5., 4.7., 8.2. и др. Предвид това разминаване, от Национална мрежа за децата настояваме за равнопоставеност между различните неправителствени организации в страната. В тази връзка предлагаме приносът на организациите-членове на Национална мрежа за децата, като официални юридически лица и част от държавата, да бъде посочен в Плана за действие наравно с останалите институции, заинтересовани страни и други НПО. Алтернативно, с цел гарантиране на ясни правила при отделянето на дейностите, осъществявани от неправителствения сектор, от дейностите, изпълнявани от държавните институции и структури, предлагаме всички НПО да бъдат включени към Приложението към Плана за действие, а не част от тях да фигурират в основния План за действие, а други в Приложението към него.