Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.

С изменението на Наредба №2/2014, отнасящо се до критериите за допустимост на кандидатите, се налага ограничение на заявителите за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, които през последните 10 финансови години са се възползвали от европейско финансиране, за същата дейност и на същата площ. По този начин ще се избегне двойното финансиране по мерките от Националната програма, ще се даде възможност на нови производители да се възползват от европейски средства и ще се отвори път за финансиране на различни дейности, допустими за прилагане по реда на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Друго предвидено изменение е промяна в едно от условията към договорите за наем/аренда или преаренда на земята. Към момента, нормативно изискване е договорите да бъдат със срок на действие минимум 5 стопански години. Това обаче е проблем при осъществяването на проверките за кръстосано спазване, които са приложими за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, тъй като основно изискване е резултатите от тях да бъдат за календарна година (чл. 97, Регламент 1306/2013). Затова е релевантно срокът на договора да бъде в календарни години, като по този начин контролът ще бъде съобразен с регламентираните изисквания.

Предвижда се и промяна на срока, в който кандидатите могат да заявят авансово плащане, от 20 август на 1 септември. Така ще се осигури по-дълъг срок за реакция от страна на бенефициентите, което от своя страна ще окаже благоприятно въздействие върху усвояемостта на бюджета.


Дата на откриване: 28.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари