Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Постановление на Министерския съвет № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

В проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление на Министерския съвет № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации е предвидено размерът на месечната стипендия на студенти – чужденци, приети за обучение в държавни висши училища съгласно актове на Министерския съвет (ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.), както и приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен, да бъде увеличен от 150 на 200 лв.

Месечната стипендия на студентите, приети съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., и на чуждестранните студенти, приети по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен, е увеличена на 01.09.2015 г. от 105 лв. на 150 лв. (ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.). Студентите, приети по реда на горепосочените постановления, имат право на стипендия, която се изплаща ежемесечно за 12 месеца. Обучаващите се в първи курс получават стипендията безусловно. След първата година на обучение за получаването на стипендия е необходимо средният успех от предходни два семестъра да бъде не по-нисък от добър 4,00. През последните няколко години, особено след увеличаване броя на приеманите студенти съгласно ПМС № 103/1993 г., броят на обучаваните студенти по двете постановления се увеличи от 1174 (2013-2014 учебна година) на 1700 (2016-2017 учебна година). Въпреки това размерът на стипендията към настоящия момент значително изостава от реалните разходи за издръжка на обучението.

Следва да се вземе предвид, че по-голямата част от студентите, обучаващи се по горепосочените постановления, произхождат от райони с нисък жизнен стандарт. Ниският размер на стипендията сериозно разколебава тяхното желание за обучение в Република България, особено когато имат възможност да се обучават в съседни страни, предлагащи значително по-високи стипендии. Досегашният размер на стипендията демотивира за обучение в български висши училища и чуждестранните студенти, кандидати за участие в образователния обмен със страните, с които Република България има двустранни договорености. Повишаването на размера на стипендията ще допринесе за осъществяването на националната политика за привличане към родината на младите ни сънародници зад граница. То би подпомогнало повишаването на конкурентоспособността на българските държавни висши училища в условията на силна международна конкурентна среда и би стимулирало трансграничната студентска мобилност и интернационализирането на обучението в системата на българското висше образование.

Предвижда се постановлението да влезе в сила от 1 септември 2017 година.


Дата на откриване: 4.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари