Обществени консултации

НИД на Наредба №12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014–2020г.

Основните предложения в проекта на наредба се състоят в следното:

1. Със Заповед РД-09-988 от 14 декември 2016 г. беше обявен прием на заявления за подпомагане за проекти в рамките на строителните граници на село Хитрино. Приемът беше обявен във връзка с инцидента на 10 декември 2016 г., при който се взриви цистерна, част от влакова композиция. След взрива загинаха 7 човека, а 29 бяха ранени. Мащабите на разрушението бяха огромни, бяха нанесени редица материални щети в селото, бяха разрушени общински сгради, участъци от общинската пътна инфраструктура, водопровод. При обявяването на приема на заявления за подпомагане не бяха идентифицирани точните щети. След изтичането на периода на прием и при подаването на проектите се установи, че има нанесени щети и извън строителните граници на село Хитрино, които е необходимо да бъдат финансирани. Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредба № 12 от 2016 г. заповедта за прием на заявления за подпомагане може да бъде променяна най-късно до 10 календарни дни преди определената крайна дата за прием на заявления за подпомагане. Във връзка с изключителната ситуация и необходимостта да се одобрят заявленията за подпомагане на община Хитрино за да започнат през летният период строително – монтажните дейности за възстановяване на щетите от събитието е необходимо да се промени разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредба № 12 от 2016 г. в най-кратки срокове, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4, изречение второ.

2. Във връзка с Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерският съвет на Република за приемане на мерки за намаляване на административните тежести се предвижда свидетелството за съдимост при бенефициенти общини да се представя само от кмета на общината, а не и от общинският съвет. Предстои подписването на първите договори с кандидати общини по подмярката през месец юни, ако не се направи изменението в наредбата в най-кратки срокове ще е необходимо да се изисква свидетелство за съдимост и от общинските съветници и Наредба № 12 от 2016 г. ще противоречи на Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерският съвет. В тази връзка е необходимо Наредба № 12 от 2016 г. да се измени в най-кратки срокове съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4, изречение второ.

3. С цел привеждане в съответствие с чл. 15, 16, 17 и 18 от ПМС № 189 от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. в наредбата се регламентират какви документи могат да се изискват от бенефициентите, какви проверки и към кой момент може да извършва Разплащателна агенция за да се установи проектите генерират ли нетни приходи по време на тяхното изпълнение и след тяхното завършване. В тази връзка се добавят документ в приложение № 14 към чл. 44, ал. 1 „Документи при кандидатстване за междинно/окончателно плащане“ и се създава приложение № 15, в което са посочени документите, които ще се изискват от бенефициентите за да се провери проекта генерира ли нетни приходи след неговото завършване. Предстои подписването на първите договори с кандидати общини по подмярката през месец юни, а тези изисквания трябва да се включат в договора, ако не се направи изменението в наредбата в най-кратки срокове ще е необходимо в последствие да се изменят договорите и Наредба № 12 от 2016 г. няма да съответства на чл. 15, 16, 17 и 18 от ПМС № 189 от 2016 г. В тази връзка е необходимо да се измени Наредба № 12 от 2016 г. в най-кратки срокове, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4, изречение второ.

Целите, които се поставят с предложения акт и очаквани резултати от прилагането:

С промяната се цели привеждане на нормативния акт в съответствие с Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерският съвет, с чл. 15, 16, 17 и 18 от ПМС № 189 от 2016 г. и възстановяване на нанесените щети в община Хитрино.


Дата на откриване: 4.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 18.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари