Обществени консултации

Проект на РМС за приемане на План за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 и отчет по Плана за действие за изпълнение на стратегията за периода 2015-2

Проектът на План за действие за периода 2017-2018 г. съдържа конкретни мерки и дейности, индикатори, отговорни институции, източници на финансиране и срокове за изпълнение на заложените приоритети в Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. Дейностите в плана са в следните основни области:

  • Заетост и активно включване на пазара на труда;
  • Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование;
  • Равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване;
  • Деинституционализация;
  • Устойчивост и адекватност на социалните плащания;
  • Подобряване на капацитета и взаимодействието между институциите;
  • Достъпна среда;
  • Подобряване на жилищните условия.

В проекта на отчет по Плана за действие за периода 2015-2016 г. са отразени дейностите, осъществени през двугодишния период от отговорните институции и организации.

Лице за контакт:

Антоанета Недкова – младши експерт в отдел "Политики за социално включване, децата и семейството", дирекция „Социално включване”

тел.: 02 8119 660

e-mail: antoaneta.nedkova@mlsp.government.bg


Дата на откриване: 5.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 4.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари