Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

С проекта на наредбата в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2016/2309/ЕС на Комисията от 16 декември 2016 година за адаптиране за четвърти път към научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (Директива 2016/2309/ЕС) в областта на превозите на опасни товари с железопътен транспорт. Транспонирането на Директива 2016/2309/ЕС е мярка 99 от Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Съгласно чл. 1, параграф 2 на Директива 2016/2309/ЕС приложението към Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) се прилага от 1 януари 2017 г. В тази връзка с проекта на наредбата се предлага да се актуализират или въведат изисквания от RID, версия 2017 г.

В чл. 3 от наредбата се посочват случаите, при които опасните товари могат да се превозват и с влакове, различни от товарни влакове. С тази промяна се цели подобряване на безопасността на превозите по отношение разпоредби, включващи пътнически влакове.

Със създаване на чл. 31а се допълва списъкът на влаковите документи, тъй като съгласно 5.4.3. от RID се изисква на машинистите да се предоставят писмени инструкции, необходими в случай на произшествие. Предложената промяна води до подобряване информираността на персонала, който участва в превозите на опасни товари.

С промените в чл. 36а се уточнява процесът по обучението на лицата, които участват пряко в дейностите по превозите на опасни товари. Съгласно разпоредбите на Глава 1.3 от RID всички служители, които са свързани с дейности по превоз на опасни товари следва да преминат първоначално (преди започване на работа) и опреснителни обучения (във времето). Служителите трябва да бъдат запознати с общите предписания и разпоредби, отнасящи се до превоза на опасни товари, както и да бъдат обучени в зависимост от своите задължения и отговорности. Документацията от обученията се съхранява от работодателя.

С § 16 от проекта на наредбата се въвеждат задължения за управителя на железопътната инфраструктура да разполага с информация влаковите композиции и вида на превозваните опасни отвари. Информацията е необходима за целите на безопасността, охраната и сигурността или при действия в извънредни ситуации.

Предлага се отмяна на съществуващия чл. 54 и създаване на чл. 17а.

Отмяната на чл. 54 е продиктувана от обстоятелството, че дейността по осъществяване на техническия надзор на съоръженията с повишена опасност е уредена в Закона за техническите изисквания към продуктите.

В допълнение, през 2011 г., в националното законодателство е въведена Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 година относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (Директива 2010/35/ЕС). Директива 2010/35/ЕС е транспонирана в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, с която се определят лицата и процедурите за извършване на прегледи и проверки на цистерни за вагон-цистерни за превоз на опасни товари от клас 2 (газове) по RID.

Същевременно, в т. 6.8.2.4.6. от RID е разписан общ текст, който дава възможност на държавите-членки на Европейския съюз да посочат лицата, които следва да извършват задължителни прегледи и проверки на цистерни за вагон-цистерни за превоз на опасни товари от всички класове. Регламентирано е тези проверки да се извършват от експерти на нотифицирани органи по Директива 2010/35/ЕС или акредитирани лица съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 – „Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол.“.

Тъй като с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане (Директива 2010/35/ЕС) са определени лицата, които да извършват проверки на цистерни за вагон-цистерни за превоз на опасни товари от клас 2 по RID, в нормативната уредба остава празнота относно прегледите и проверките, както и лицата, които ще ги извършват, за превозите на опасни товари за класове от 3 до 9 по RID.

Предвид посоченото, с проекта на наредбата се предлага отмяна на чл. 54 и създаване на чл. 17а. С предложения нов член се посочват изисквания на т. 6.8.2.4.6. от RID, като се прави препратка към нотифицирани органи по Директива 2010/35/ЕС и към акредитирани лица съгласно БДС EN ISO/IEC 17020. По този начин предложеният текст въвежда двата възможни, съгласно RID, варианта за посочване на лица, които да извършват прегледи и проверки на цистерни за вагон-цистерни за превоз на опасни товари.

Техническата годност на превозните средства, с които се извършват превозите на опасни товари е от изключително значение за безопасността при железопътните превози. Така предложеният текст на чл. 17а допринася за постигане на яснота и недопускане на двузначно тълкуване относно лицата, получили права по силата на нотификация или акредитация да извършват прегледи и проверки на цистерни за вагон-цистерни, съгласно изисквания на т. 6.8.2.4.6. от RID.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба беше публикуван за обществено обсъждане на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в приложената към този доклад справка.

 

Лице за контакт:
Катерина Синапова
Главен експерт в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
Тел.: 02 9409 572
E-mail: ksinapova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 6.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 6.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари