Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в МВР

Влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИД на ЗМВР) (обн. ДВ., бр. 81 от 2016 г.) води до необходимостта подзаконовите актове, издадени на негово основание да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите му. Сред тези актове е и Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ. бр. 66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 2015 г.). Съгласно § 37 от горепосочения ЗИДЗМВР, лицата, работещи на трудово правоотношение не подлежат на специализирано медицинско освидетелстване от ЦЕЛК при МИ – МВР, поради което разпоредбите в наредбата, отнасящи се до тях, следва да бъдат заличени. На следващо място, на основание § 69 и § 70 от ЗИДЗМВР се налага заличаване на разпоредбите в наредбата, отнасящи се до държавните служители по § 86 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, обнародван в бр. 14 на Държавен вестник от 2015 г. На основание § 31 и § 38 от горевизирания ЗИДЗМВР, следва да се предвиди разпоредба в Наредба № 8121з-345 от 2014 г. лицата, кандидатстващи за държавни служители по чл. 142, ал. 3 ЗМВР да преминават специализирано медицинско освидетелстване от ЦЕЛК при Медицински институт – МВР. Също така, в нова т. 8 на чл. 1, ал. 2 от Наредба № 8121з-345 от 2014 г. - § 1 от проекта, се предвижда изрична разпоредба, регламентираща че държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, кандидатстващи за назначаване в случаите по чл. 156, ал. 4 от ЗМВР, подлежат на специализирано медицинско освидетелстване. В § 8 от проекта на наредба, съобразно с предвидените изменения в § 1 от същия, се предлага цялостна редакция на Приложение 1 към чл. 2 от Наредба № 8121з-345 от 2014 г., в което, от частта „Разписание на болестите и физическите недостатъци на медицинското освидетелстване за работа в МВР“ и от частта „Пояснение към отделните нозологични единици, разделени в класове по МКБ-10“ отпада графа 3 „Лица, работещи по трудово правоотношение“.


Дата на откриване: 7.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари