Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление се предлага изменение и допълнение на Наредбите за държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър”  и „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране”.

           Промените са основно в част „Технологична“ от инвестиционния проект и са свързани с добавянето на две професионални направления  – „Машинно инженерство“ и „Хранителни технологии“, които към момента не са включени в наредбите. Взети са предвид конкретни предложения за терминологични уточнения, както и за оптимизиране на минималния хорариум на дисциплините в части „Конструктивна“, „Организация и изпълнение на строителството“ и „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“.

           Измененията и допълненията на наредбите са изготвени в сътрудничество с  представители на висшите училища, които провеждат обучение по съответните професионални направления, както и с представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Актуализираните наредби за придобиване на висше образование в областта на инвестиционното проектиране са съобразени с актуалните световни тенденции в образованието в тези области, както и с изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и други подзаконови нормативни актове в тази сфера. Отделните раздели са разработени съобразно частите на инвестиционния проект и свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране, определени в Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.


Дата на откриване: 7.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.8.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 август 2017 г. 15:24:19 ч.
КИИП

Становище на КИИП относно проекта на Постановление се предлага изменение и допълнение на Наредбите з

Nnnnnnnnn

kuun

 

 

 

 

 КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

 

1164 София, бул. “Христо Смирненски” N1; тел: 02/969 20 73;

Факс 02/969 20 70;   www.kiip.bg; e-mail: kiip@mail.bg;

 

 

Изх.№ КИИП-ЦУ-209/03.08.2017 г.

ДО

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

НА ВНИМАНИЕТО НА Г-ЖА РАДОНОВА

ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ

ДИРЕКЦИЯ „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Уважаема госпожо Радонова,

Във връзка с публикувания  Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране” и Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране”) и съпътстващи го документи Ви изпращаме следното наше становище:

Направени са промени в текста , който беше утвърден на последното заседание на работната група по въпроса. Имаме възражение по следните променени текстове:

В Раздел V от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране”,  текстът Чл. 18 (1) Обучението на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ по части „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване“ и „Енергийна ефективност“ на инвестиционните проекти се осъществява в акредитирани висши училища в професионално направление „Енергетика“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. е променен, цитирам :  В чл. 18, ал. 1 думите „Енергийна ефективност“ се заменят с  „Енергийна ефективност на сгради и промишлени системи“.

В НАРЕДБА № 4 на МРРБ от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към ЗУТ, регламентираната проектна част в инвестиционното проектиране е „Енергийна ефективност” по Наредба 7 на МРРБ от 2004г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, т.е. ако цитираните „промишлени системи” са в сгради, то попадат в приетия текст на наредбата, ако цитираните „промишлени системи” са на открито, то те не са отделна  проектна част, по смисъла на цитираната по-горе Наредба 4.

Нашето становище, за което категорично настояваме, е да се възстанови вече съгласувания и одобрен текст в работната група, а именно :

Чл. 18 (1) Обучението на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ по части „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топлоснабдяване и газоснабдяване“ и „Енергийна ефективност“ на инвестиционните проекти се осъществява в акредитирани висши училища в професионално направление „Енергетика“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г.

 

инж.АНТОНИ ЧИПЕВ

Главен секретар на КИИП