Обществени консултации

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г.

В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Регламентират се и допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критерии за подбор, редът за одобрение на заявленията за подпомагане и редът за изплащане на финансовата помощ.


Дата на откриване: 12.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 12.8.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 август 2017 г. 11:39:35 ч.
Л Иванова

относно избора на изпълнители - 1

Въпрос 1: Във връзка с чл. 34 ал. 16  

(16) За разходите по ал. 1, попадащи в обхвата на Постановление на Министерския съвет № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 52 от 2016 г.), наричано по-нататък „ПМС №160“, кандидатите, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, при подаване на проектното предложение представят една или три съпоставими независими оферти за определяне обосноваността на цените по заявените за финансиране разходи, а след сключване на административен договор се задължават да проведат процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160. За разходите по ал. 1, т. 11, попадащи в обхвата на ПМС №160, може да бъде проведена процедура за избор на изпълнител и преди подаване на проектното предложение.

Според чл. 34, ал. 16 от проекта за Наредба, кандидатите/ бенефициентите ще събират оферти преди подаване на проекта и ще провеждат процедура за избор на изпълнител след сключване на административен договор.  Единствено за разходи по чл. 34 ал. 1, т. 11 е дадена възможност да бъде проведена процедура по реда на ПМС № 160 преди подаване на проекта. Провеждането на две процедури за събиране оферти – преди и след кандидатстването е дублиране на една и съща дейност и представлява значително усложняване и утежняване на процеса за кандидатстване и изпълнение на проекта.  В допълнение, съществува риск кандидатите да не успеят да съберат предварително 3 независими оферти, след като предоставянето на оферта не води до одобрение на оферента и евентуално сключване на договор, и фирмите нямат интерес да подават подобни оферти. В тази връзка: възможно ли е да се допусне провеждане на процедура по ПМС № 160 и сключване на договор с изпълнител преди подаване на проекта за всички допустими разходи или да отпадне събирането на оферти на етап кандидатстване? Провеждането на процедурата предварително ще облекчи както работата на кандидатите/ бенефициенти – ще събират и разглеждат оферти само веднъж, така и на ДФЗ – няма да се налага внасяне на допълнителни документи, подготовка и подписване на анекси. Освен това не става ясно какви параметри от предварително събраните оферти следва да се включат в проектното предложение - цена, технически спецификации, марка и модел, или никакви. 

11 август 2017 г. 11:42:03 ч.
Л Иванова

относно избора на изпълнители - 2

Въпрос 2: Във връзка с чл. 34 ал. 17

Чл. 34 (17) За разходите по ал. 1, попадащи извън обхвата на ПМС № 160, кандидатите, които не се явяват възложители по чл. 7 и чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, при подаване на проектното предложение представят една или три съпоставими независими оферти за определяне обосноваността на цените по заявените за финансиране разходи, както и решение за избор и договор с избрания изпълнител/доставчик.

Необходимо е да се поясни кои са разходите, попадащи извън обхвата на ПМС № 160 – разходите под определените прагове от 30 000 и 50 000 лв. ли се имат предвид, тъй като те също са в обхвата на ПМС 160: Съгласно ПМС № 160 получателите на БФП провеждат процедура за избор на изпълнител за разходи, надвишаващи тези стойности, а когато не провеждат такава процедура публикуват съобщение за набиране на ценови предложения (чл. 2 ал. 7 от ПМС № 160 „Когато бенефициентът избира изпълнител, без да провежда процедура по чл. 1, ал. 1, публикува съобщение за набиране на ценови предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, като едновременно с това се извършва и служебна публикация на Единния информационен портал. Съобщението съдържа описание на услугата, доставката или строителството, за което бенефициентът заявява интерес, прогнозна стойност и срок за подаване на ценовите предложения.“

В случай, че се има предвид, че когато разходите са под праговете за провеждане на публична покана по ПМС 160 кандидатът представя оферти и договор с избран изпълнител смятаме, че това трябва да бъде пояснено в текстът на чл. 34 ал. 17.

В случай, че се имат предвид разходи, чието подпомагане/безвъзмездна помощ е 50 или под 50%, то те не са приложими към настоящата мярка, по която подпомагането е 60% 

12 август 2017 г. 14:46:10 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

В чл. 4, точка 8 текст:

„изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.”

да се замени с текст:

„изграждане, реконструкция/рехабилитация на нови/съществуващи напоителни системи, включително кладенци/сондажи, машини и съоръжения за изпомпване/нагнетяване и съхранение на вода.”

Основание: прецизиране на текстовете.

 

 

В чл. 5, ал. 2 текст:

„Земеделските продукти по ал. 1 могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 1.”

да се замени с текст:

„Земеделските продукти по ал. 1 могат да бъдат продукти, включени в приложение № 1.”.

Основание: премахването на текста „само” е поради наличие в приложението на текст „Други…”, заради което не може да се прилага пряко.

 

 

В чл. 6, ал. 1, т.1 текст:

„1. по преструктуриране и конверсия на винени лозя, в т.ч. за създаването и презасаждането на винени лозя и за напоителни съоръжения и оборудване, необходими за отглеждането на винени лозя, включително системи за капково напояване, инсталации за дъждуване и малки помпени станции, допустими за подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.;”

да се замени с текст:

„1. по мярка "Преструктуриране и конверсия" от Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018г.;”

Основание: непълното описване на недопустимите дейности води до заблуди за допустимост на неизброени такива, например „подобряване на техниките за управление на лозя”. Включване на приложимата наредба за мярката.

12 август 2017 г. 14:46:47 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

В чл. 7, ал. 1, т. 2 следва да се ограничат юридическите лица по Търговския закон до ЕТ и ЕООД.

Основание: в чл. 11, ал. 1 допустимостта се разглежда само ЕООД. Ако това е пропуск на чл. 11, ал. 1, че не разглежда и ООД- да се коригира.

 

 

В чл. 7, ал. 2, т. 2 да се отдели на нов ред.

Основание: т. 2 следва посредствено текста на точка 1.

 

 

В чл. 7, ал. 3 текст:

„животновъдство”

да се замени с текст:

„животни”

Основание: в приложение №1 текста е „животни”

 

 

Ако в чл. 7, ал. 3 е запазен текста „животновъдство” следва в приложение №1 текста „Животни” да се замени с него.

Основание: да се осигури връзка между съдържанието на ал. 3 и приложение №1.

 

 

В чл. 7, ал. 3 след текст „животновъдство” да се добави „и/или”.

Основание: да се разграничи възможността между двата сектора, като е след „плодове и зеленчуци“.

 

 

В чл. 7, ал. 10 текст:

Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по ал. 3, т. 3 се доказва с декларация по образец съгласно приложение № 5 за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и

да се замени с текст:

Началният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по ал. 3, т. 3 се доказва с декларация по образец съгласно приложение № 5 за изчисление на началния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и

Основание: думата „минимален” се заменя с „начален”, както е по декларация по приложение №5.

 

 

В чл. 7, ал. 10, т. 1- т. 2 знака „;” преди края на абзаците да се премахне:

Основание: неприложим знак преди край на абзац

 

 

В чл. 7, ал. 10, ал. 2 текст:

документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или

да се замени с текст:

документ за правно основание за ползване, съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители или

Основание: уеднаквява се текста с този по чл. 7, ал.6, т. 1.

12 август 2017 г. 14:47:22 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

В чл.9, ал. 1, т. 2 в края на текста да се добави текст:

, в оригинал, подписани и заверени от отговорните за това лица на кандидата.

Основание: съставните части на финансовия отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) следва да са подписани от съставител и кандидата.

 

 

В чл.9, ал. 1, т. 3, буква „в” да отпадне.

Основание: документи за ползване по действащо законодателство не налагат нотариална заверка, като изключение има само за договори над една година. Налага се административна тежест, която е нямало как да се предвиди от кандидата и която не се изисква по закон и поради тази причина се ограничава неговата възможност за кандидатстване.

 

 

В чл.9, ал. 1, т. 5 текст:

приходни/разходни документи, в случай че са издадени, съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година от годината на кандидатстване.

да се замени с текст:

приходни документи, издадени съгласно ЗСч и свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване.

Основание: кандидатът няма задължение да набавя разходни документи за текущи разходи за осъществяваната земеделска дейност. Липсата на такива не се ограничава или санкционира от ЗДДФЛ или ЗКПО.

 

 

В чл. 10, ал. 2, т. 2 да отпадне.

Основание: условието не е наложено като ограничение при създаване и одобряване на групите. Проверката за доминиращо влияние трябва да анализира съществуващата свързаност и спрямо нея да се приема или допуска кандидата, което следва да се уточни в §1, точка „6”.

 

 

В чл. 10, ал. 2, т. 3 да отпадне.

Основание: промяната в състава на кандидата до преминаването му в бенефициент не следва да следи за това обстоятелство. Документите за кандидатстване се разглеждат спрямо датата на тяхното подаване. Точката следва да се прехвърли в Глава четвърта от наредбата.

 

В алинеите на чл. 10 да се включат кооператорите, които са членове на Общото събрание на кооперацията.

Основание: възниква дискриминационно условие спрямо останалите кандидатите

 

 

В алинеите на чл. 10 да се включат собствениците на капитала на КД, ООД, ЕАД, ЕАД, като дружества регистрирани по Търговския закон.

Основание: възниква дискриминационно условие спрямо останалите кандидатите

 

 

В чл. 16, ал. 4 да се прецизира разпределението на допустимите разходи при предприятие- партньор.

Основание: дискриминационно условие спрямо предприятие- партньор, защото се признава целия размер на разхода, а не спрямо дял, както се прилага по аналогия ал. 5.

 

 

В §1, точка „6. Доминиращо влияние" не е обхваната свързаността между лицата. Ако се предвижда такава- да се посочи приложим нормативен акт.

 

 

В §1 да се добави точка с определение за „създал изкуствено условията”

12 август 2017 г. 14:49:13 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

В приложение №5, текст:

Долуподписаният(та) ………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

(име, презиме, фамилия)

с л. к. № ………………..издадена от …………………… на ……………………….

ЕГН …………………………. адрес: ………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………..

в качеството си на ……………………………………………………………………..

(представляващ, управител)

на фирма …………………………………………с ЕИК............................................

(наименование на фирмата)

 

да се замени с текст:

Долуподписаният(та) ………………………………………………………………...............................................

(име, презиме, фамилия)

с л. к. № ……………………………….. издадена от МВР- гр. …………..………………… на ___.___.____г.

ЕГН …………………………. постоянен адрес: ………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

в качеството си на:

p физическо лице

или

представляващ по Търговски закон/Закон за кооперациите на:

p едноличен търговец или юридическо лице по Търговски закон или p кооперация с наименование, включително правна форма:

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

и ЕИК по Търговски регистър .........................................

Основание: изчистване на неясноти при представителност за физическо лице, защото то е само себе представляващо. Обобщаване на възможностите за представляващ без да се изброяват всички видове по Търговски закон и Закон за кооперациите. Поясняване, че ЕИК по Търговски регистър.

12 август 2017 г. 14:49:30 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

В приложение №5, текст:

За определяне на началния стандартен производствен обем (СПО) на стопанството, за текущата/предходната (подчертава се приложимото), спрямо подаването на проектното предложение стопанска година отглеждам:

да се замени с текст:

За определяне на началния стандартен производствен обем (СПО) на стопанството, за текуща стопанска година, спрямо дата на подаването на проектното предложение,

p отглеждам или

p имам намерение да отглеждам:

Основание: прецизиране на текста и посочване на изключващи се възможности при попълване на декларацията. Включване на текст за намерение за отглеждане, което е възможност от съдържанието на декларацията. Отпадане на текст „предходна”, като неприложим по тази наредба.

 

 

В таблиците от приложение №5, след текст:

Период, в рамките на който ще се извърши засаждането/ засяването

да се добави текст:

от дата __.__.____г. до дата __.__.____г., включително

Основание: да се уточни, че периода се изисква да се посочи с начална и крайна дата, включително.

 

 

В таблиците от приложение №5, след текст:

Поземлен/и имот/и, върху които ще се извърши засаждането/ засяването

да се добави текст:

Номер/а и ЕКАТТЕ на поземлен/и имот/и, където ще се извърши засаждането/засяването:

Основание: да се уточни, че се изисква вписване на номер на имот. Да се добави ЕКАТТЕ след номера на имота за неговото идентифициране.

12 август 2017 г. 14:49:47 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

В приложение №5, текст:

Следните земеделски култури, за които съм предоставил документи за собственост, ползване на земята и/или заповеди по чл. 37в, ал. 4, ал.10 и ал.12 от ЗСПЗЗ:

да се замени с текст:

Следните земеделски култури, за които съм предоставил документи за правно основание за ползване, съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители:

Основание: уеднаквява се текста с този по чл. 7, ал.6, т. 1.

 

 

В приложение №5, текст:

Следните видове животни, за които към анкетната карта съм приложил опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на проектното предложение и/или съм регистрирал в ИСАК:

да се замени с текст:

Следните видове животни, за които към анкетната карта съм приложил опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 1 месеца преди датата на подаване на проектното предложение и/или съм регистрирал в ИСАК:

Основание: месеците от четири се намаляват на един, както е записано точка аа) от „Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства”.

 

 

След таблицата по раздел „IV” да се добави текст:

Забележка: Площта на калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в кв.м.

12 август 2017 г. 14:50:01 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

В приложение №7, заглавна част след текст:

ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА

да се добави текст:

КАЛЕНДАРНА

Основание: уточняваме на обхвата на справка за календарна година, която съвпада с данъчна година

 

 

В приложение №7, текст:

Подписаният/ата ....................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ...........................................................................................................................................................,

притежаващ/а лична карта № ........................, издадена на ................................ от МВР - гр. .........,

адрес: ......................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството си на ..................................................................................................................................

(посочва се качеството, в което лицето има право да представлява, управлява или контролира)

на ...........................................................................................................................................................,

(наименование на кандидат/ползвател)

с ЕИК ..............................

 

да се замени с текст:

Долуподписаният(та) ………………………………………………………………...............................................

(име, презиме, фамилия)

с л. к. № ……………………………….. издадена от МВР- гр. …………..………………… на ___.___.____г.

ЕГН …………………………. постоянен адрес: ……………………………………............................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

в качеството си на:

p физическо лице

или

p едноличен търговец или юридическо лице по Търговски закон или p кооперация с наименование, включително правна форма:

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

и ЕИК по Търговски регистър .........................................

Основание: изчистване на неясноти при представителност за физическо лице, защото то е само себе представляващо. Обобщаване на възможностите за представляващ без да се изброяват всички видове по Търговски закон и Закон за кооперациите. Поясняване, че ЕИК по Търговски регистър.

12 август 2017 г. 14:50:18 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

В приложение №7, текст:

1. За предходната година, обхващаща периода от ............./.......... г. до ............./.......... г., представляваната от мен фирма/управляваното от мен земеделско стопанство има следните видове приходи:

да се замени с текст:

1. За предходната календарна година …………….. , като:

p физическо лице или

p едноличен търговец или юридическо лице по Търговски закон или p кооперация има следните видове приходи:

Основание: годишната календарна година е за цялата такава и поради тази причина няма нужда за описване на период от година или целия период на календарната година. Допълнително формат за изписване на периода е по- приложима за стопанска година, защото тя включва части от две календарни години.

 

 

В приложение №7, текст:

1.1. Приходи от растениевъдство и животновъдство от предходна ......... година спрямо годината на кандидатстване 20.....г. от имоти и животновъдни обекти (животни), отговарящи на изискванията на чл. 5, ал. 12:

да се замени с текст:

1.1. Приходи от растениевъдство и животновъдство от имоти и животновъдни обекти (животни), отговарящи на изискванията на чл. 5, ал. 12:

Основание: в точка 1 е описан периода и не следва отново да се посочва в точка 1.1.

 

 

 

В приложение №7 за таблици №№1, 2 да се посочи валута „лв.”

Основание: липсва посочена валута, в която да се попълва таблицата.

12 август 2017 г. 14:50:29 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

В таблица №1 от приложение №7, колонки Е1-Е4 да отпаднат и да се създаде само една колонка „Е” с наименование:

(Номер(а) на имоти(и)) или (номер(а) на животновъден(ни) обект(и) и брой животни в него(тях)), от които е получена продукция

Основание: данните в колонки Е1-Е4 са посочени обобщени в колонки А-Д. При липса на заведена аналитична отчетност по вид продукция и обект(което не е задължително по закон) данните по имот не могат да се проверят и предполагат записване на такива по „експертно мнение”, което само създава административна тежест за създаване на „експертна информация”, която не може да се докаже с данъчен документ.

 

 

В таблица №2 от приложение №7, колонки Е1-Е2 да отпаднат и да се създаде само една колонка „Е” с наименование:

(Номер(а) на имоти(и)) или (номер(а) на животновъден(ни) обект(и) и брой животни в него(тях)), , от които е произведена земеделска продукция (суровина) за преработка

Основание: данните в колонки Е1-Е2 са посочени обобщени в колонки А-Д. При липса на заведена аналитична отчетност по вид продукция и обект(което не е задължително по закон) данните по имот не могат да се проверят и предполагат записване на такива по „експертно мнение”, което само създава административна тежест за създаване на „експертна информация”, която не може да се докаже с данъчен документ.

 

 

В таблица №2 от приложение №7, заглавието на колонка Д:

Приходи/доходи от земеделска продукция

да се замени с:

Приходи/доходи от преработена земеделска продукция

Основание: прохода/дохода е от преработена продукция, а не от земеделска продукция.