Обществени консултации

Проект на ПМС за определяне на отговорностите на органите на публична власт за прилагане на Закона за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни

Изготвянето на нормативен документ на Министерския съвет, определящ задълженията и отговорностите на органите на публична власт, които събират, създават, поддържат и разпространяват актуализирани бази от пространствени данни, при изпълнение на Закона за достъп до пространствени данни, е част от мерките на национално ниво за реализиране на неизпълнените дейности по Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE). Представеният проект на постановление на Министерския съвет е реализация на решението на Междуведомствения съвет по пространствени данни (МСПД) за установяване и разпределение на отговорностите на министерствата и организациите, прилагащи ЗДПД и е пряко изпълнение на т. 2.1 от Административно-координационни дейности от Краткосрочните действия по Плана за действие в отговор на запитването на Европейската комисия. В този контекст става дума за конкретизиране и детайлизиране на задълженията на ведомствата, които по силата на нормативни актове и по функционална необходимост създават пространствени данни, попадащи в обхвата на Закона. Проектът е базиран на списък на ведомствата – държатели на данни и референтни данни, разработен и съгласуван е на експертно ниво в Експертната работна група (ЕРГ) към МСПД, която е съставена от представители на същите ведомства, които ще прилагат постановлението и е одобрен с решение № 4 на Междуведомствения съвет на заседанието му на 15.12.2015 г. С приемането на акта ще се постигне регламентиране на процесите и условията по осигуряване на достъпа, обмена и използването на масивите от пространствени данни и услугите за тези данни, включително съответствието на споразуменията за обмен по изискванията на INSPIRE. Определянето на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на ЗДПД ще има разнопосочно и важно значение за ускоряване работата по изпълнение на Закона и изискванията на Директива INSPIRE. Подобреното съгласуване на усилията на национално равнище на всички ангажирани институции и собственици на пространствени данни ще доведе до наваксване на закъснението в изграждането на инфраструктурата за пространствена информация и по отношение на създаването и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.


Дата на откриване: 13.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 14.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари