Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г., изм. и доп., бр. 37 от 2015 г., изм., бр. 64 от 2015 г., бр. 9 от 2016 г., изм. с Решение № 8959 от 18.07.2016 г. на ВАС на РБ - бр. 11 от 2017 г.)


Дата на откриване: 18.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 2.8.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 юли 2017 г. 14:12:02 ч.
Alexandra

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на от

Коментар:

В § 14 от проекта на Постановление за изменение и допълнение на УП на МО е записано, че в т.2 на чл.30 от УП след думата "кариерно" да се добави "и кадрово". По този начин текста добива следния вид "2.Организира и координира дейностите по приемане, назначаване, атестиране, повишаване във военно звание, кариерно и кадрово развитие, и освобождаване от военна служба на военнослужещите в министерството, в структурите на пряко подчинение на министъра и в Българската армия". В обществения мир "кариерно развитие" и "кадрово развитие" се обозначават в аналогични аспекти.Семантично разгледано "кариерно развитие" може да се опише като развитие в кариерата (според тълковния речник "кариера" е напредване в професията, издигане в служебната йерархия.Правя каприера.Научна кариера.От кариерата. Дипломат по професия. Той е дипломат от кариерата). Аналогично може да се каже, че кадровото развитие е развитие на кадъра (мн."кадри",.1.само ед. или само мн.Основен състав от работници и служители в учреждение, предприятие.2.Само ед. Постоянен състав на войска в мирно време. 3.  Квалифициран работник или служител.Научни кадри.Инженерни кадри).Двете помятия са сходни и близки. Тъй като няма друг нормативен документ, в който да са описани  разликите в двете понятия, е неоходимо да се дефинират понятията "кариерно развитие" и "кадрово развитие" за нуждите на Устройствия правилник на Министерството на отбраната.