Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване н

Дава се възможност доброволните формирования да се сдружават на териториално и национално ниво за решаване на общи въпроси и за постигане на цели от взаимен интерес.

 Регламентира се възможността юридическите лица да създават доброволни формирования за своя сметка. Предвижда се юридическото лице да определя структурата, реда за организиране дейността на доброволното формирование, ръководител и заместник-ръководител/и, да осъществява подбора на кандидатите, осигурява обучението им, застраховката и екипировката на доброволците. Дава се възможност възникването, промяната и прекратяването на членство в доброволно формирования към юридическо лице да се урежда писмено между двете страни. Освен това се предвижда териториалните органи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР да подпомагат в процеса на обучение юридическите лица с доброволни формирования, аналогично на тези създадени от кметовете на общините.

Предвиденият до сега „неплатения отпуск”, в който се счита доброволеца при участие в обучение или дейности е променен в „платен отпуск”, каквато форма е предвидена в Кодекса на труда и Закона за държавния служител. Предлага се отпадане прилагането на „съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение” при кандидатстване, тъй като това е ограничаващо изискване за желаещите да станат доброволци за използване на свободното им време. Въвежда се промяна, която предвижда след регистриране на доброволеца, кметът да уведомява работодателя, че негов служител е доброволец към общината.

Дава се възможност по писмено мотивирано предложение до кмета на общината от ръководителя на доброволното формирование, да се прекратява членството на доброволци. Въвежда се и задължение за посочване на причини при едностранно прекратяване на членството във формированието от страна на кмета.

Въвежда се и условие за ползването на преференции, което да е възможно след едногодишно членство в доброволно формирование и доказана активност подкрепена с писмено предложение на ръководителя на формированието.

С чл. 41, ал. 2 от ЗИДЗЗБ общините с население до 20 000 души се задължават да създават доброволни формирования, които съгласно § 55 от ЗИДЗЗБ се създават, обучават и осигуряват със специализирана техника и оборудване в срок до 1 януари 2018 г, каквото задължение за общините не е съществувало. На общините с население до 20 000 души се дават три възможности за осигуряване на доброволно формирование - пожарен, спасителен или друг автомобил със съответното оборудване. Целта на тази промяна е да се даде възможност за мобилност на доброволните формирования и гарантиран минимум от технически средства, с които да се повиши ефективността им при оперативна намеса. По отношение насърчаване обучението на доброволците се въвежда срок до две години от регистриране на доброволеца, в който те да преминат първоначален основен курс, като се дава възможност това да става и в лицензирани центрове, които извършват обучение по утвърден план и програма за професия „Спасител”. Предвижда се отпадане на поддържащото обучение, с оглед дадената възможност за провеждане на текущо обучение на всяко тримесечие. Освен това се добавя текст, с които се дава възможност сградите на ГДПБЗН да се ползват безвъзмездно от доброволците при обучението им.

В приложение към наредбата е даден примерен вариант на План за взаимодействие, с който се цели създаването на предварителна организация за участието на доброволци в дейности. Правна регламентация получава взаимодействието и координацията между кметовете на общините при използването на доброволни формирования от една община в друга. Въвежда се възможността при необходимост, кметът на една община да иска участие на доброволни формирования от други общини, за изпълнение на дейностите, както и възможността кметовете на общини да имат право да командироват доброволци на територия на друга община. При необходимост от участие на доброволното формирование в извън работно време, почивни и празнични дни, заповедта на кмета се издава устно, а се оформя писмено в първия работен ден след възникване на събитието.

Отменя се възможността за създаване на доброволни формирования от смесен тип и организирането на съвместни дежурства, поради липсата на материална отговорност от страна на доброволците при погиване на имущество, собственост на МВР.

Регламентира се правото на доброволеца на вноски за социално и здравно осигуряване да бъдат за сметка на държавния бюджет, изплащани както досега от кмета.

Поради използване на нова терминология в наредбата, в допълнителните разпоредби са предложени промени и са дадени определения за тях.

 


Дата на откриване: 19.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.8.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 август 2017 г. 16:20:25 ч.
Стефан

Промени в наредбата за ДФ

Твърдо не съм съгласен с наложените от горе промени за минимални изискавания за оборудване и задължаване за притежаване на автомобили. Написани са много неща които малките общини няма как да се снабдят. Насила създадохте "Доброволци" в общини под 20 000 хиляди души. Опомнете се така не става. Това ли е доброволчеството. Жалко!!!Погледнете Наредбите кога са създадени и колко пъти са променяни-така не става-никой няма да дойде да помага-особено като се спускат насила Правила за оборудване, задължение за ДФ и други. Явно в ГД ПБЗН за големи корифеи на тема доброволчество и експерименти-не само че няма да създадете(или ако съдадете ще са неефективни) , но и тези които доброволни формирования ги има ще се откажат!Искам трите имената на тези вниосители на проекта и длъжностите им -било в ГД ПБЗН или парламентарна комисия-да се знае-вносител на този текст-този и този!!!