Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 64/25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в ДВУ и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и Списък ....

Необходимостта от изменение и допълнение на Постановлението № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности възникна след проведени срещи с ректори на висши училища и постъпили възражения относно правилата на методиката и приема по специалности от регулираните професии.

Предвид това са направени следните изменения и допълнения в посоченото постановление:

Ø  За професионални направления и специалности от регулираните професии, които са получили положителна оценка при оценяването на проект за програмната им акредитация, до изтичането на срока по чл. 84, ал. 2 от Закона за висшето образование максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти се определя за равен на 30 на сто от капацитета, посочен в решението за оценяване на проекта на Националната агенция за оценяване и акредитация, в рамките на съответния свободен капацитет.

Ø  За висшите училища, които обучават по специалности от регулираните професии от професионални направления „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“, министърът на образованието и науката може да предлага на Министерския съвет за утвърждаване и по-голям брой на приемани за обучение студенти и докторанти от определения по реда на чл. 5 след съгласуване с министъра на здравеопазването.

Ø  Срокът по чл. 3, ал. 1 е 20 февруари (в който висшето училище следва да внесе в МОН своите заявки). Логично е срокът по чл. 4, ал. 4 (срокът за определяне съставът на комисията със заповед на министъра на труда и социалната политика) да не е също 20 февруари, тъй като едва след постъпването на заявките от висшите училища се вижда ще има ли необходимост от сформиране на експертна комисия и експерти от кои министерства трябва да участват в нея). Проектът на постановление предвижда срокът за сформиране на комисията да се премести назад – 5 март.

Ø  Предвидена е възможност за вземане предвид на оценки, дадени от НАОА за отделни професионални направления и специалности от регулираните професии, след оповестяване на данните от рейтинговата система за висшите училища, но не по-късно от 01 януари за съответната година, в която се определя приема.

Ø  Методиката за определянето на приема по специалността „Българска филология“ от професионално направление „Филология“, съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 3, в повечето случаи не постига целта си да доведе до утвърждаването на по-голям брой студенти. Предвид това е отменена.

Ø  Списъкът на приоритетните професионалните направления е допълнен, с тези от област на висше образование „Хуманитарни науки“ - 2.1 Филология, 2.2 История и археология, 2.3 Философия и 2.4 Религия и теология.

На основание чл. 24, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за обществени консултации е 14 дни, поради следните причини:

1. Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. (ПМС № 64/2016 г.) за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности има определящо значение за регулиране приема в държавните висши училища като израз държавната политика за реформиране на системата на висшето образование, в изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., Планът за действие към нея и Закона за висшето образование.

2. Въпреки че с РМС № 236/27.04.2017 г. е утвърден броят на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации за учебната 2017-2018 година, предлаганият проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ПМС № 64/2016 г. дава възможност за оптимизиране на методологията на приема.

3. Напредналият етап на кандидатстудентската кампания за учебната 2017-2018 година предполага предлаганите промени да влязат в сила в най-кратки срокове.


Дата на откриване: 20.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари