Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за отмяна на Наредбата за безопасност на запалките, приета с Постановление 41 на МС от 2007

Отмяната на Наредбата за безопасност на запалките и на Постановление № 41 на Министерския съвет от 26.02.2007 г., с което е приета Наредбата за безопасност на запалките, имат за цел да приведат в съответствие българското законодателство с публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз на 16.06.2017 г. Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1014 на Комисията от 15.06.2017 г. за публикуване на позоваванията на европейските стандарти EN 13869:2016 относно изискванията за безопасност на запалките спрямо деца и EN 13209-2:2015 относно приспособленията за носене на бебе съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП).

Наредбата за безопасност на запалките въвежда в българското законодателство Решение 2006/502/ЕО на Европейската Комисията /ЕК/, с което от държавите-членки се изисква да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн.

С изтичане валидността на Решение 2006/502/ЕО до 11 май 2017г., ЕК прекратява удължаването на неговото действие, а публикуването на данни /справки/ за стандарта в Официален вестник на ЕС и предвид на това, че част от разпоредбите на Наредбата за безопасност на запалките противоречат и не съвпадат изцяло с изискванията на хармонизираният европейски стандарт, и неговото въвеждане като национален стандарт налага необходимостта от отмяна на съществуващата Наредба за безопасност на запалките.

Предложената отмяна на Наредбата за безопасност на запалките има за цел недопускане на двоен режим в съществуващите нормативни изисквания, прилагани при доказване безопасността на пусканите и предлагани на пазара запалки и намаляване на административната тежест за икономическите оператори.


Дата на откриване: 24.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 23.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари