Обществени консултации

Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения

 

Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения (НОПЕЗРМГО) е приета с ПМС № 267/1999 г., като в последствие е била трикратно изменяна – през 2006 г., 2007 г. и 2008 г.
С предлагания проект за ПМС за изменение и допълнение на НОПЕЗРМГО в наредбата се предвижда създаване на разпоредби, съответстващи на новите изменения в ЗМГО, част от които са в сила от 10.06.2010 г., а останалите предстои да влязат в сила от 10.03.2011 г.
Поради преминаване от експертиза по същество, извършвана служебно от Патентното ведомство, на базата на основанията, залегнали в чл. 11 и 12 от закона, към опозиционна система, съчетана със служебна проверка само на абсолютни основания за отказ, в проекта се предлагат промени в разпоредбите, свързани с производството, което се развива в Патентното ведомство при експертизата на заявка за регистрация на марка.
Във тази връзка се въвеждат разпоредби, регламентиращи реда, начина и сроковете за извършване на експертизата за формална редовност на заявката и на експертизата на марката по чл.11 от ЗМГО, както и на публикацията на заявките, отговарящи на изискванията за формална редовност и на тези по чл. 11 от ЗМГО в Официалния бюлетин на ведомството.
Уредена е процедурата, която се развива при подаване на възражение срещу регистрацията на марка от трето лице, което може да бъде направенио в тримесечен срок от датата на публикация на заявката на основание чл. 11.
Изменени са разпоредбите, свързани със сроковете за извършване на определени процесуални действия, както  от заявителя на марката, така и от административния орган, доколкото същите се изменят с новите промени в ЗМГО.  


Дата на откриване: 8.2.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 23.2.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари