Обществени консултации

Проект на Закон за платежни услуги и платежните системи

Основната цел на проекта на нов Закон за платежните услуги и платежните системи е въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366, включително:

 • Прецизиране на критериите и условията за предоставяне на платежни услуги, които попадат извън приложното поле на закона, което да уеднакви практиката на прилагането на закона;
 • Постигане на равнопоставеност между доставчиците на платежни услуги, чрез допълване на правната рамка с две нови платежни услуги, които към момента попадат извън обхвата на закона - услуги по иницииране на плащания и услуги за предоставяне на информация за сметка, както и регулиране на дейността на доставчиците, които ги предлагат;
 • Подобряване на регламентацията по отношение на лицензирането на платежни институции и дружества за електронни пари, упражняването на правото на установяване и свобода на предоставяне на платежни услуги в рамките на ЕС и сътрудничеството между надзорните органи;
 • Пълно гарантиране на правата на ползвателите на платежни услуги посредством  промени по отношение на информационните изисквания и правата и задълженията на доставчиците на платежни услуги чрез разширяване обхвата на платежни операции, за които те се прилагат, като са включени и операциите, при които само един от доставчиците на платежни услуги е на територията на ЕС и които се извършват освен във валутите на ЕС и във всички останали валути;
 • Въвеждане на хармонизирани изисквания за сигурност на плащанията чрез регламентиране на изисквания за ограничаване и контрол на операционните рискове, включително рисковете, свързани със сигурността, както и изисквания за сигурност на плащанията чрез извършване на задълбочено установяване на идентичността на клиента, когато плащанията се извършват отдалечено или в интернет среда.

Други цели:

 • Повишаване на информираността на потребителите относно характеристиките и възможността за откриване на платежна сметка за основни операции;
 • Премахване на трудностите и минимизиране на правната несигурност, свързани с упражняване на правото на свободно предоставяне на услуги в ЕС, пред дружество за електронни пари, което притежава и лиценз за платежна институция;
 • Подобряване на надеждността, устойчивостта и ефективността на платежните системи с окончателност на сетълмента и ограничаване на системния риск;
 • Съобразяване на размера на предвижданите глоби и имуществени санкции при извършени нарушения на закона и на подзаконовите актове по прилагането му, както и при извършени нарушения на Регламент (ЕС) 2015/847, на Регламент (ЕО) № 924/2009, на Регламент (ЕС) № 260/2012 и на Регламент (ЕС) 2015/751, с нарасналото значение на дейността по предоставяне на платежни услуги;
 • Подобряване на начина на извършване на паричен сетълмент по сделки с ДЦК от инвестиционни посредници;
 • Преодоляване на трудностите по отношение получаване на достъп от държавни органи до информационните системи на ЦКР и РБСС;
 • Привеждане на сроковете за издаване на акт за установяване на административно нарушение по ЗКИ и ЗПУПС в съответствие с голямата правна и фактическа сложност на казусите и значимостта на обществените отношения.
Отговорна дирекция: "Регулация на финансовите пазари"
E-mail:  rfp@minfin.bg

 


Дата на откриване: 26.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 25.8.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 август 2017 г. 14:06:05 ч.
DDimitrova

Становище

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с провежданите обществени консултации по проект на Закон за платежните услуги и платежните системи беше изпратено становище, изготвено от „Пейсера България“ ООД до Министерство на финансите (вх. No 26-00-668/24.08.2017 г.), с което изразяваме необходимостта от извършване на следните промени в текстовете на проекта:

 1. При транспонирането на текста на чл. 106, ал. 3 от Директива (ЕС) 2015/2366 в чл. 47. (1) от Проекта на ЗПУПС е изпуснат текста „в техните клонове, при техните представители и подизпълнители“, което създава впечатлението, че доставчиците на платежни услуги са задължени да предоставят брошурата и на хартиен носител, независимо дали имат клонове, представители и подизпълнители. Считаме, че в Проекта на ЗПУПС следва да се въведе пълния текст на чл. 106, ал. 3 от Директива (ЕС) 2015/2366, за да не се тълкува погрешно задължението на доставчиците на платежни услуги.

 

 1. Настоящата редакция на чл. 45 от Проекта на ЗПУПС относно Достъп на дружествата за електронни пари до сметки в банки не конкретизира какви точно биха могли да бъдат мотивите, въз основа на които банките и клоновете на банки, извършващи дейност на територията на страната могат да откажат да открият и поддържат платежни сметки на дружествата за електронни пари.

Считаме, че при отказ за откриване и поддържане на платежни сметки (закриване на сметки), банките следва да предоставят мотивирано становище не само на БНБ, а и копие от становището на самото дружество за електронни пари, за да може последното да е запознато с мотивите и да има възможността да ги оспори. В тази връзка е необходимо да бъде разработена съответната  процедура, която да регламентира този процес.

В случаите на вземане на решение от страна на банка да закрие сметките на дружество за електронни пари е необходимо да бъде уточнен конкретен срок, в който това трябва да бъде направено. Необходимо е този срок да бъде съобразен с процедурата за оспорване при отказ за откриване и поддържане на сметка пред БНБ, както и да бъде достатъчно дълъг, за да може дружеството за електронни пари да открие сметки в друга банка с цел организиране и продължаване на нормалната си дейност.

 

 1. Бихме искали да обърнем внимание, че разпоредбите на Глава втора, чл. 2, ал. 4 на Наредба No 3 на БНБ относно изискването Рамковия договор да бъде подписан следва да бъдат приведени в съответствие с новите разпоредби на Раздел III, чл. 59 и чл. 61 на ЗПУПС, съгласно които ползвателят на платежни услуги има възможност да изяви желанието си да сключи Рамков договор посредством средство за дистанционна връзка и доставчикът на платежни услуги има задължението да му предостави условията на Рамковия договор на хартиен или друг дълготраен носител.

 

С уважение,

„Пейсера България“ ООД