Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта и Тарифата за таксите по Закона за хазарта

С този проект се предвиждат промени в два приети от Министерския съвет нормативни акта: Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта и Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

            Проектът на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет е изготвен с цел осъществяване на част от мерките, заложени в приетия с Решение № 560 от 29.07.2010 г. на Министерския съвет План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация. Мерките са предвидени в  раздел „Премахване и облекчаване на административните услуги” на Плана, като отговорни за тяхното осъществяване са Държавната комисия по хазарта (ДКХ) и Министерство на финансите. Промените, които се предлагат, са насочени към облекчаване на административните услуги, предоставяни от ДКХ, чрез:

- отпадане изискването за прилагане на копие от последното разрешение, издадено от ДКХ, при подаване на искания за издаване на разрешения за вписване на промени в издадени вече разрешения по Закона за хазарта;

- отпадане изискването за представяне на опис на подадените документи към исканията за издаване на разрешения по Закона за хазарта.

Предложените промени водят до облекчаване на административната тежест за бизнеса чрез намаляване броя на изискваните документи за издаване на разрешения за организиране на различни видове хазартни игри, за организиране на производство, разпространение, внос, сервиз и поддръжка на игрални съоръжения за хазартна дейност, както и за промени в тези разрешения.

Друга част от предложените с проекта на Постановление изменения целят да се съобразят текстовете на Наредбата за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта с промените, настъпили в действащото законодателство и по-конкретно с относимите към правния статус и организацията на дейността на организаторите на хазартни игри закони. Такива са промените във връзка със Закона за търговския регистър (в сила от 1 януари 2008 г.), Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър. С промените в цитираната наредба отпада изискването за представяне на документи за доказване на обстоятелства, вписани в търговския регистър, за всички лица, за които е посочен ЕИК, издаден по Закона за търговския регистър.

Прецизирани са документите, с които се доказва статута на обектите, в които се организират хазартни игри и наличието на особените изисквания на Закона за хазарта по отношение на тези обекти. Отпаднало е доказването на тези обстоятелства чрез декларация, която е заменена с документи, издадени от компетентни държавни органи.

Изцяло нов момент в проекта е изричното посочване в наредбата на документи, необходими за доказване на наличието на минимално изискуемия размер на капитала (за организаторите на хазартни игри в игрално казино), както и на произхода на капитала и финансовото състояние на лицата, подали искане за издаване на разрешение за хазартни игри и други дейности по Закона за хазарта. По този начин се преодолява съществуващата празнота в нормативната уредба, която до настоящия момент е била преодолявана в практиката чрез изискването на такива документи чрез писма до заявителите. Липсата на нормативно предвиждане на вида на тези документи създава предпоставки за различно тълкуване на закона, а от там и различен подход към искателите.

В проекта се предлага и извършването на промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта.

Предвижда се да отпадне таксата, събирана за закупуване на образци на искания по Закона за хазарта и приложения към тях. Посочената мярка води до облекчаване на административната тежест за бизнеса и заплащаните от него такси. Предвижда се създаване на възможност за свободен достъп до тези образци чрез страницата на ДКХ в Интернет, а в последствие и до възможността за приемането им по електронен път.

Прецизиран е срокът за заплащане на таксата за издаване на разрешения по Закона за хазарта, като е предвидено това да става в срок до три работни дни след влизането на решението на ДКХ  в сила.

Диференциран е размерът на таксата за издаване на разрешение за организиране на хазартни игри в игрално казино, като е възприет единен подход за формирането й (подобно на таксата за издаване на разрешение за организиране на хазартни игри в игрална зала), в зависимост от броя на игралните маси и автомати в казиното.

Прецизирани са разпоредбите за таксите, събирани при разглеждане на искане на промяна в издадените разрешения чрез подмяна или увеличаване на броя на игралните съоръжения, като е отразено действителното положение, а именно – събираната такса е в зависимост от броя игрални места на всяко съоръжение.

Предвидена е такса за разглеждане на искане за промени в броя и/или адресите на пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби. Тази административна дейност се извършва и към настоящия момент от ДКХ без да е предвидена такса, която да покрива административните разходи във връзка с нея.

Направени са и предложения с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на разпоредбите.


Дата на откриване: 14.2.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.2.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари