Обществени консултации

Проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им

В проекта на Наредбата са разгледани основните критерии, на които следва да отговарят ВиК операторите по отношение на ефективността на приходите,  внедряване на система за управление на качеството, необходимата техника за извършване на дейността им. С наредбата се цели уеднаквяване на правилата, при които ВиК операторите предоставят услугите и повишаване на качеството им. С регламентиране на изисквания за повишаване на квалификацията на работещите във ВиК дружествата се цели и оптимизиране дейностите при предоставяне на услугите по доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води. В наредбата са конкретизирани минималните професионални и квалификационни изисквания към управленския, техническия и стопанско-административния персонал и изисквания за повишаване на квалификацията на служителите във ВиК дружествата, както и условията и редът за провеждане на обучението им, с оглед на повишаване на качеството на предоставените ВиК услуги на потребителите. 


Дата на откриване: 28.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 28.8.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 август 2017 г. 12:32:31 ч.
Елена Фидошева

Въпроси по чл. 10

Може ли с тази наредба да се задължат операторите да имат звено за заснемане на линейните си активи - в чл. 10, и това да подпомогне изграждането на подземен кадастър? Да се предвиди обучението му също.

Може ли разяснения по чл. 10, ал. 3. "Нарушение на изискванията по ал. 1 от ВиК оператора е налице, ако някоя от позициите остане незаета или се заема от лице, което не отговаря на изискванията по този раздел, за повече от 90 последователни календарни дни, но не повече от 180 календарни дни общо за годината." Тези 90 дни не става ясно какви са. Значи ли, че е позволено 90 дни позицията да е вакантна или заета от лице с неподходяща квалификация и над тези 90 дни операторът влиза в нарушение? Тогава какви са тези 180 дни - 6 месечен срочен договор или ...?