Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта

Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта е издадена на основание чл. 8, ал. 5 от Закона за хазарта.

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

В тази връзка с предложения проект на постановление на Министерския съвет се предвижда следните документи да се събират по служебен ред:

  • Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
  • Справка за актуално състояние на искателя;
  • Одитиран годишен финансов отчет за предходната година на искателя;
  • Справка за документите за собственост за ползване на сградите и помещенията в които се намира обекта за организиране на хазартни игри;
  • Справка за валидност на лиценза за извършване на частна охранителна дейност.

С приемането на проекта на постановление на Министерския съвет се предвижда да се намали броят на изискваните документи, де се опрости процедурата по предоставяне на услугата, както и да се намали финансовата тежест за лицата чрез  отпадане на необходимостта от предоставяне на горецитираните документи.

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 28.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари