Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености

В резултат на постъпили в Министерството жалби и сигнали, касаещи някои неточности в действащата Наредба № 2 от 2009 за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености, създаващи затруднения при нейното прилагане от заинтересованите страни и извършването на контрол от компетентния орган – Българската агенция по безопасност на храните, възникна необходимостта от изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2009 г. Едно от основните несъответствия е вида норка, определен за отглеждане в животновъдните обекти, които следва да отговаря на изискванията на нормативния акт: Mustela Lutreola. Европейската норка (Mustela Lutreola) обаче е класифицирана като критично застрашен вид и е в червения списък на Международния съюз за опазване на природата (IUCN). Също така тя е описана в Приложение 2 на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция) (Обн., ДВ, бр. 23 от 1995 г.). Цитираният вид норка следва да бъде заменен с вида северноамериканска норка (Mustela vison), която се отглежда с цел добив на ценни кожи.

Във връзка с включване на вида нутрии - Мyocastor coypus към Списъка на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ОВ L, 317 от 4 ноември 2014 г.) видовете дивеч, които се отглеждат в животновъдните обекти, изброени в Наредбата бяха изменени и допълнени с цел постигане на съответствие с горецитирания Списък, както и правилно изписване на наименованията им, като например вида ловни фазани – Рhasianide беше заменен с фазани – Phasianus; вида диви патици – Anatidae беше заменен с Патицови - Anatidae и др. Наименованията на видовете дивеч са изписани с шрифт Italic и главни букви.

Изискванията, на които трябва да отговарят животновъдните обекти за отглеждане на дивеч са изменени и допълнени с цел синхронизиране с действащото законодателство. За гарантиране на биосигурността и възпрепятстване възникването и разпространението на заразни и паразитни заболявания по животните и човека, се въвежда изискване новите животновъдни обекти за отглеждане на космат дивеч, с изключение на вида чинчила – Chinchilla laniger да се изграждат извън регулацията на населените места; обектите за отглеждане на пернат дивеч и на диви свине се изграждат на отстояния от съответно други животновъдни обекти за промишлено отглеждане на птици и свине, определени в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (обн., ДВ, бр. 41 от 2006 г.).

Направени са изменения и допълнения по целесъобразност, които имат за цел недвусмислено тълкуване на текстовете, съобразено с други национални и Европейски нормативни актове в областта на изискванията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти.

В представения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2009 г. са направени корекции във връзка с промяна на името на Компетентния орган, тъй като БАБХ е правоприемник на Националната ветеринарномедицинска служби (НВМС) и съответно Регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС) се заменя с Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

Навсякъде в текста на проекта на Наредба думата „ферма“ е заменена с „животновъден обект“, тъй като съгласно т. 36 от допълнителните разпоредби на Закона за ветеринарномедицинската дейност това са местата, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни. В проекта на Наредба като отговорни лица за животновъдните обекти, в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност освен  собственици са добавени и ползватели.  

            С приемането на проекта на Наредба се очаква да се избегне неправилното тълкувание от адресатите на текстове, произтичащо в резултат на някои неточности, които се коригират с предлаганите изменения и допълнения, а също така и гарантиране на биосигурността и възпрепятстване възникването и разпространението на заразни и паразитни заболявания по животните и човека. 


Дата на откриване: 3.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 август 2017 г. 19:15:43 ч.
tlaloc

Необоснован клиентелизъм

Крайно необоснован клиентелизъм. Никакви аргументи относно инвазивния характер на американската норка. Зам.-министърът ли ще отговаря за екологичните щети, които причинява отглеждането на инвазивни видове? Същият съюз за опазване на природата (IUCN), който изготвя списъка със застрашени животински видове, е включил американската норка в глобалната си база за инвазивни видове (GISD) като опасен пример за инвазивен вид. Американската норка се конкурира за храна и територия с европейския си роднина и е основна причина за изчезването му. Американските норки влизат в размножителен период месец по-рано от европейските и американските мъжки се чифтосват с европейските женски и отнемат възможността на европейските да създадат поколение. 

Освен това американската норка застрашава гнездящите по земята птици и унищожава популациите им.

Европейският център за превенция и контрол на болести в Стокхолм означава норките като гостоприемник и разпространител на вируси, H3N2, H10N4 and H5N1 и др.

Къде е оценката на всички тези опасности? Кой ще е виновен за щетите? Включването на американската норка в този списък е обществено опасно деяние. 

Защо зам.-министърът иска да услужи на кожодерите, като пренебрегва опасностите за хората и околната среда?

Отглеждането на животни за кожи в съвремието се приема крайно негативно от обществото и създава недоволство. Единственото правилно решение е да се забрани отглеждането на животни за кожи, както е тенденцията в Европа. В Англия забраната е от 2000г. 17 години след това България ще тръгва в обратната посока ли? Тези жестокости са характерни за третия свят и не се одобряват в развитите страни. 

09 август 2017 г. 08:30:05 ч.
sav

Цивилизования бял свят вече забранява дрането и убийството на животни за кожи

В цял свят вече заклеймяват отглеждането на животни за кожа. Това е варварска диващина, напълно ненужно експоатиране, жестокост и убийства на животни. Замърсяване на околната среда.

Време е да станем част от цивилизования свят с по-светли и напредничави идеи. 

ЗАБРАНЕТЕ ДРАНЕТО НА ЖИВОТНИ. 

ЖИВОТ ЗА ЖИВОТНИТЕ

11 август 2017 г. 10:33:39 ч.
Zornitsa Iv

Забранете фермите за добив на кожи в България-спрете жестокостта да се дерат чувствителни същества

Няма оправдание за проявата на нечовешка жестокост,каквато е дрането на чувствителни и съзнателни същества,каквито са норките,лисиците,чинчилите и всички животни,от които се добиват кожи. Не стига,че се замърсява околната среда от тези ферми , а освен това се нарушават правата на мнозинство граждани в Република България,които искат да се затворят тези ферми не само поради екологични,но и поради морални причини заради милостта към животните,които биват одирани заради продукт,от който в съвремието няма нужда. Норките,лисиците, чинчилите и др.животни са съзнателни същества те са от  висшите  гръбначни животни,които неса машини водени само от импулси и рефлекси,а могат да чувстват ,мислят, да вземат решение и подобни признаци за тяхната съзнателност, знанието за които които не ни дават право да ги убиваме вече за кожи и др. Никой няма право да убива същество,което има съзнание и иска да живее и се бори за живота си както се борят норките и споменатите животни. Хора,работещи във фермата за норки в с. Маджерито с тъга казват,че свикват с норките там,защото те са им като любимци и проявяват характер, някои по думите им са по-чувствителни и срамежливи като белите норки,а по-тъмните са по-общителни и   прочие.  На тези работници им е жал за животните ,за които се грижат и не понасят дрането им за кожи накрая. Няма хуманно дране- дори в газовите камери смъртта  на тези животни не става веднага, а е признато,че умират за около пет-10 минути,през които се дерат, пищят от ужас, борят се за живота си,задушават се, ужасяваща  агония е това. Лъжа е ,че газовата камера е хуманна и няма хуманно убийство затова   ние - милиони хора по света и  защитниците  на животните  в България искаме завинаги да се забранят фермите за добив на кожи у нас ,а и по света .Ще си носим палта ,якета от материи,които не носят страдание на животните.Време е да се сложи край завинаги на експлоатацията на животните.

12 август 2017 г. 01:45:41 ч.
yavordk

проба

проба

12 август 2017 г. 01:50:14 ч.
yavordk

Кому е нужно това!

Искам да изкажа неодобрението си от предложените промени в закона и наредбата. Искате да разрешите американски норки да се отглеждат за кожа в България. Но както и други отбелязаха американската норка е инвазивен вид и застрашава околната среда и здравето на Българските граждани. Не е представена никаква екологична оценка, която да определи рисковете от подобна постъпка. Нима нарушаването на баланса в природата и разпространението на вируси и инфекции са твърде маловажни проблеми за държавата? Обществените нагласи са против подобен род рисковани начинания. И всъщност каква и къде е информацията, която давате на гражданите относно тези рискове? Също така защо отпада изискването за отстояние на подобен тип ферми на  достатъчно голямо разстояние от главни пътища и други животновъдни обекти? Нима опасността от преноса на зарази като по чудо да се е изпарила с новия инвазивен вид?

Също така хората искат да знаят защо изобщо министерството е допуснало съществуването на фермите за норки в България до този момент? Според наредбата американската норка не е била разрешена за отглеждане във фермите в България, включително и в настоящия момент. А европейската норка е забранена според Бернската конвенция, по която България е страна. Следователно тя има по-голяма тежест от разглежданата наредба. Други видове норки няма. Следователно фермите за норки в България са противозаконни. Защо това е допуснато?Не по-малко важен е въпросът накъде се е запътила Европа и накъде се е запътила България. Голяма част от Европейските държави са забранили или поетапно забраняват отглеждането на животни за кожа. По каква причина ние си позволяваме да вървим срещу световните тенденции? Кожарската индустрия е напълно ненужна в нашия модерен свят, в който се произвеждат най-качествени дрехи и палта, които топлят повече и са по-евтини. Кому е нужно тогава да се подкрепя един варварски бизнес, основан на безпричинно насилие? Аз не познавам нормален човек, който да подкрепя насилие, от което няма никаква адекватна необходимост. Предполагам, че и управляващите биха подкрепили подобна концепция. Кожените палта са луксозен кич и нищо повече - нима подобна причина би оправдала насилието над невинни живи същества? Няма нормален човек, който да подкрепи подобен довод.

Но ако все още ви е необходимо да се уверите кое е доброто решение, има един лесен начин. И честен. Поставете се на мястото на тези невинни създания. Бъдете в клетката, натъпкани, затворени, отчаяни. Представете си газовата камера, в която трябва да влезнете и тя да ви задуши до смърт. Или токовият удар, които би трябвало да спре дъха ви. И ако все пак останете живи след тези манипулации, ще се наложи да ви одерат живи, в съзнание. Точно това се случва с животните в кожената индустрия. Бихте ли пожелали това да се случи на вас и вашите близки. Ако отговорът е НЕ, то тогава вие вече знаете кое е правилното решение. Никой не заслужава подобна съдба.

Моята молба е, този ужасяващ и отмиращ бизнес да бъде забранен в нашата държава. Бъдете вие политиците, които един ден историята ще помни като хората преборили се с една ужасяваща несправедливост.

12 август 2017 г. 13:14:41 ч.
Зира609

Там хиляди същества се дерат полуживи

Какво значение има видът животно и наименованието на обекта, щом там хиляди същества се дерат полуживи само заради модни приумици от преди 5 века?... В целия цивилизован свят се отказват от тази ненужна жестокост, има толкова красиви и качествени изкуствени материали, заменящи естествената кожа, свлена по кървав и болезнен начин от живи същества. Кому е нужно да живеем в средновековието, прилагайки садистични азиатски технологии, измъчвайки животните? ..За да печелят няколко души?  Ангелови ?...

14 август 2017 г. 21:17:31 ч.
Haralanova

Не на кожодерския бизнес

Българските политици забравят ,че получават заплатите си от народа ,а работят само за богатите дори и това да противоречи на човешкия морал.Искат да узаконят един отвратителен кожодерски бизнес само за да угодят на поредният олигарх.

ЗАБРАНА НА БИЗНЕСА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ ЗА ДРАНЕ НА КОЖИ.

АКО ИСКАМЕ ДА СМЕ ЕВРОПЕЙЦИ ТРЯБВА ДА СМЕ ХУМАННИ КЪМ ЖИВОТНИТЕ

Има други начини за печелене на пари

15 август 2017 г. 23:38:39 ч.
Титика

Сложете край на тази ненужна жестокост!

Живеем в 21 век в който има алтернативи за заместване на естествената кожа с къс, дълъг, или без косъм. Тази ненужна експлоатация, на тези красиви невинни създания трябва да спре! НЕ НА ПРОМЯНАТА НА ЗАКОНА!!! НЕ НА ФЕРМИТЕ ЗА ДРАНЕ НА НОРКИ!!! ДА ЗА ЗАТВАРЯНЕТО ИМ !!!