Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на акт се предвиждат промени в Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 333 от 28.12.2007 г., обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2008 г., в сила от 11.01.2008 г., както и в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с ПМС № 53 от 26.02.1998 г., обн., ДВ, бр. 27 от 10.03.1998 г., в сила от 10.03.1998 г.

            Предвижда се да отпадне на възможността гражданите да заплащат дължимите такси по Тарифа №3 с държавни таксови марки, тъй като към момента се налага гражданите, обслужвани в звеното за заверки и легализации на МВнР, да посетят пощенски клон, за да купят необходимите държавни таксови марки, след което да се върнат обратно за получаване на услугата. Мерките са насочени към улесняване и ускоряване на процедурите на административно обслужване и са част от усилията на българското правителство в посока намаляване на административната тежест и облекчаване на режимите за работа с граждани.

На следващо място се предвижда и отпадане на възможността да се събират такси чрез Министерството на външните работи или дипломатическите и консулските представителства на Република България относно съдействие за издирване в чужбина на физическо лице, доколкото тези действия и правомощия са свързани функции на международното оперативно сътрудничество и попадат във функционалната компетентност на Министерството на вътрешните работи.

Предвижда се и намаляване на таксата за издаване на свидетелство за съдимост при подадено в чужбина заявление.

Българските граждани ще имат възможността предварително да си попълват заявленията за издаване на български лични документи без да им бъде събирана допълнителна сума. По този начин, при подаване и обработка на заявленията, ще се спестява време, а на следващо място ще се намали и таксата за издаване на временен паспорт, която се състои от три компонента:

- такса по Тарифа № 3 в размер на 50 евро;

- такса по Тарифа № 4 в размер на 16 евро;

- такса за заявление (пак по Тарифа № 3) в размер на 1 евро.

Таксата по Тарифа № 4 се превежда по сметка на Министерството на вътрешните работи, а останалите такси в размер общо на 51 евро остават в бюджета на МВнР. Предвид това, че таксата от 1 евро е била определена, когато заявленията все още са се раздавали само от консулските служби, както и са били двойно по-големи по своя размер, тази такса следва да отпадне.

Следва да отпадне и таксата от 16 евро, събирана за бюджета на МВР, тъй като това министерство не участва в издаването на временния паспорт, съответно не прави разходи по предоставянето на услугата и няма основание да получава  такса  за  нея.  МВР   предоставя   само   паспортните тела, стикерите и фолиото, необходими за издаването на документа, които се заплащат от МВнР отделно и представляват многократно по-малка сума. По този начин таксата от 67 евро се предвижда да бъде намалена на 50 евро, т.е. с почти 25 %.

Във връзка с гореизложеното са измененията в Тарифа № 4, като в тях се предвижда и отпадане на таксите за временен паспорт и издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец.

 


Дата на откриване: 4.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 5.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 август 2017 г. 16:42:57 ч.
Anastasov

Нужно е реално намаление на цените!

През месец юни 2017 г. представители на "Сдружение на Българите на остров Крит" посетихме почти всички възможни български институции в т.ч. и МВнР, като им представихме наш доклад от 40 страници, касаещи различни проблеми, които нашите над 1600 членове и приятели имат. Това са разбира се и основни проблеми, които касаят почти цялата диаспора.Цели 8 страници са отделени в този доклад с проблеми свързани с изваждане и подновяване на документи за самоличност, цени и качество. В две страници сме описали защо сумата от 67 е не само неправомерна, но и защо останалите суми са закръглени неправилно.Ето линк към нашия доклад: http://www.bac.gr/upload/documents/Doklad-Analiz-Final.pdfТук МВнР говори за намаляване на такси, а реално е редно да се използва изразът "премахване на неправилно изисквана такса" за МВР, без то да е участник в процеса.Премахването на таксата - ПРОДАЖБАТА за 1 евро за лист хартия за ЗАЯВЛЕНИЕ, мисля че не е нужно въобще да се коментира. Няма такава цена за формуляр в нито една институция. Те са безплатни.ТУК Е РЕДНО МВнР да ни разясни защо не намаля таксата за издаване на ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ на цената на нормален. Тоест с какво по-различна е процедурата между двата паспорта, та за нормалния се заплаща от 28 до 42 евро в зависимост от възрастта, а за временния цената е 50 евро!Да видими. И при двата се подава заявление, обработват се едни и същи данни, прави се снимка ни лицето... времето за обработка е едно и също, дори няма никаква услуга от страна на МВнР в България пренасяне на готовия паспорт, защото временния се дава на място! 

ЗАТОВА ПИТАМЕ: ЗАЩО ВРЕМЕННИ ПАСПОРТ НЕ СТРУВА И ТОЙ 20 ЕВРО и какъв е мотивът на МВнР да взима 250% по-висока такса за по-малко работа?

Друг важен въпрос са закръгленията, които МВнР прави. В тарифа №3 е записано следното: Чл. 1. (2) В чужбина таксите по тарифата се събират в евро, а при обективна невъзможност – в щатски долари или в местна валута, като размерът им се определя по официалния курс на Българската народна банка към еврото със закръгление към цяло число!Естествено МВнР не признава никакви счетоводни стандарти и закръглява неправомерно валутните равностойности по тарифа №4.  За пример! За лична карта при цена от 18 лева в Евро сумата по официалния курс на БНБ е 9 евро и 20 цента! Странно защо е закръглена тази сума на 10 евра, а не на 9, както би било редно. Закръглението съм цяло число става като сумите от 0,51 и нагоре включително се закръгляват към следващото число, а до 0,50 включително и надолу до предишното цяло число…И на последно място, временният паспорт е само за прибиране до България. Защо България да не прави например за новородените в чужбина деца изваждането на Паспорт или Временен паспорт в срок от 6 месеца след раждането в чужбина - БЕЗПЛАТНО, като улеснение и стимул за всички редовни граждани. Така и новородените деца ще се обявяват навреме!КАКВА е причината от консулствата в чужбина да не може да се подаде заявление "бърза" поръчка с платена допълнително куриерска такса и готовият документ да не може да бъде получен в рамките на 15 дни поне, а се чака цели 2 месеца. В България бърза услуга е 3 дни, куриерската служба пренася документа за максимум два дни в ЕС! КАКВО ПРАВИ МВнР през останалите 55 дни за тази "бърза" поръчка? 10 дни не са ли достатъчни за едно подаване, приемане и изпращане?С уважение,

Петър Анастасов

Сдружение на Българите на остров Крит

www.bac.gr

 

16 август 2017 г. 22:50:23 ч.
Anastasov

Предложение за намаление на глобата за повредена лична карта!

Едно допълнение важно по въпросът за повредените лични карти!В този пост съм показал снимка къде точно се счупва личната карта и защо.

https://www.facebook.com/Petar.L.Anastasov/posts/10209755305543644Моля, помислете глобата в чужбина за повредена лична карта да бъде 20 евро минимално, а не 50 евро както е в момента. Лицето не е извършило умишлено действие, просто позиционирането на снимката, която е перфорирана в горния десен ъгъл е относително близо до борда, едва 5-6 мм. и при едно малко изкривяване при изваждане от портфейла тя се пуква точно там. Естестевено при използването й пукнатината продължава почти през цялата перфорация на снимката около 2-3 см.Не е редно глобата за едно пукване да е същата като тази при загубване!

И нека не забравяме все пак, че лицето заплаща и старата и новата лична карта, не е редно да бъде наказвано със 100 лева, заради некачествени материали и лоша изработка!Благодарим за останалите неща, които обяви МВнР през изтеклите няколко дни в посока обслужване на гражданите, както и по отношение на цени за услуги, така и за предвиждане за намаляване на сроковете за обслужване. Особенно за улеснението за заверка на подписа на преводача от всеки един нотариус! Това е вярната посока!С уважение,

Петър Анастасов

Сдружение на Българите на остров Крит

www.bac.gr

05 септември 2017 г. 19:42:48 ч.
Rositza

Кръстева

Считам за редно да бъдат приети предложенията на експертите, които познават процеса в детайли.

По отношение цената на документите в Република България и зад граница - при калкулирането на отделните компоненти следва реално да се включва по-големия разход за доставка на временните паспорти, паспорти, лични карти и свидетелства за управление на МПС извън територията на Република България.

05 септември 2017 г. 20:28:43 ч.
Rositza

Кръстева

Обработката на лични данни на гражданите трябва да бъде в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни, т.е. администраторът на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на личните данни (лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци).

В този смисъл ако неправителствена организациа съдейства на гражданите при попълването на заявленията за издаване на български лични документи (в които се съдържат лични данни) следва да има съответна регистрация (проверка на официалната страница на Министерството на правосъдието и на Агенцията по вписванията показва, че името "Сдружение на българите на остров Крит" е свободно, т.е. ако не става дума за техническа грешка, няма регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) на такова дружество (Всяко писмено изявление от името на юридическо лице с нестопанска цел трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код - чл. 9 от ЗЮЛНЦ).

05 септември 2017 г. 20:31:47 ч.
Rositza

Кръстева

Обработката на лични данни на гражданите трябва да бъде в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, т.е. администраторът на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на личните данни (лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци).

В този смисъл ако неправителствена организация съдейства на гражданите при попълването на заявленията за издаване на български лични документи (в които се съдържат лични данни) следва да има съответна регистрация (проверка на официалната страница на Министерството на правосъдието и на Агенцията по вписванията показва, че името "Сдружение на българите на остров Крит" е свободно, т.е. ако не става дума за техническа грешка, няма регистрация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) на такова дружество ("Всяко писмено изявление от името на юридическо лице с нестопанска цел трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и единен идентификационен код" - чл. 9 от ЗЮЛНЦ).