Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи

С проекта се цели подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест при предоставянето на услуги в областта на процедурите по издаване и получаване на български лични документи в чужбина.

Предлаганите изменения и допълнения въвеждат възможност български личен документ да бъде получен извън страната лично чрез използване на пощенска или куриерска услуга. Това ще облекчи българските граждани в чужбина, особено живеещите в населени места, отдалечени от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Услугата се въвежда като възможност, с оглед на спецификата на държавата на акредитация.

С проекта се определят и условията, при които получаването на новите български лични документи може да бъде осъществено чрез използване на пощенска или куриерска услуга. Въвежда се изискване за лично явяване на лицето при подаване на заявлението за издаване на документа в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, чрез което се спазва правилото за поне едно лично явяване на лицето и се ограничава възможността за ползване на услугата при подаване на заявление за издаване на български личен документ чрез електронната система на МВнР. Предвижда се също така финансовите разходи при използване на услугата и отговорността при неполучаване или повреждане на документа да се поема от заявителят.

С приемането на измененията ще бъде създадена и нова възможност за подаване на заявления за подмяна на български лични документи чрез системата за електронни услуги на Министерството на външните работи. Наред с опцията за използване на квалифициран електронен подпис, заявителят ще може да подаде заявление в електронен формат и без да използва такъв подпис, като към заявлението прикачи копие на валидния документ, чиято подмяна желае. Получаването на готовия документ ще става само лично, след като самоличността на получателя бъде установена еднозначно и документът, чиято подмяна се иска, бъде върнат.

На следващо място с предложения проект се намаляват сроковете за издаване на български лични документи при подадено в чужбина заявление. Нормативно определените срокове в момента са твърде дълги – 90 дни за обикновена услуга, и 60 дни за бърза услуга. Те са приети в годините, в които заявленията са се изпращали чрез дипломатическа поща, а не през Националната визова информационна система, и биха могли да бъдат намалени двойно, на 45 и 30 дни, без това фактически да се отрази на работата. Този срок се отнася само до издаването на документа, и не включва дните за пристигането му в съответната консулска служба и получаването му от българския гражданин.

С проекта се предлага и увеличаване срока на валидност на паспортите от 5 на 10 години. Тъй като тази промяна изисква по-дълъг период за технологична подготовка е предвидено изменението да влезе в сила от 01.01.2020г.

 


Дата на откриване: 8.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 август 2017 г. 12:53:33 ч.
b.bozhanov

Становище

В §1, в ал. 7, т. 1 в края да се добавят думите "или е подадено по електронен път" (Мотиви: само едно от действията "подаване" и "получаване" трябва да бъде присъствено с цел установяване на идентичност. В настоящия вариант чл. 18а, ал. 5 не е добро систематично място за възможността за електронно подаване.

Тъй като идентифицирането по реда на Закона за електронната идентификация има същата правна сила като присъствена идентификация, следва да се предвиди възможност за изцяло неприсъствено получаване на услугата - заявяване след идентификация по реда на ЗЕИ, и получаване по куриер.

В §2, ал. 2 - изискването за прикачане на документ е недостатъчно за сигурно идентифициране на лицето, от което могат да произтекат редица проблеми. Като минимум до сканирания документ трябва да има подпис на лицето.

 

Също така разпоредбата разчита на налична система - тя уредена ли е в закон, и ако не - предлагам следната редакция: "подава заявлението през система за електронни услуги, по ред, определен с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на Министъра на вътрешните работи и министъра на Външните работи".

В наредбата трябва да бъде описание условията за идентификация на гражданите, системите, през които могат да се заявяват документите и други технически детайли. В момента български лични документи могат да се заявяват електронно през две системи - през е-услугите на МВР и през е-услугите на МВнР, което е объркващо и неудобно за гражданите. С предложената по-обща разпоредба се допуска възможност за обединяване и/или интегриране на тези системи. Такава наредба ще позволи и възможност за идентифициране на лицата и чрез други технологични средства, като например видео-разговор. Ако има необходимост това да стане на ниво закон, това може да бъде добавно като точка към съответната алинея.

Относно удължаването на срока на паспорта - препоръките на ICAO 9303 Анекс 9 позволяват използването на паспорти с валидност до 10 години, но предвид редица фактори, в т.ч. сигурността на технологията и скоростта на нейното развитие (например добавяне на възможност за електронни визи), бих изразил резерви към преминаването към максималния срок. Белгия използва срок от 7 години, който на този етап звучи най-подходящ.

26 август 2017 г. 14:00:47 ч.
Димитър

Становище на Временните обществени съвети на българите в чужбина (част 1)

Целият текст може да се свали оттук https://1drv.ms/b/s!AnPby0TPYICvwizYuST8rJM-SYH9

До

 

Г-жа Екатерина Захариева

Заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи на Република България

 

Г-н Томислав Дончев

Заместник министър-председател отговарящ за административната реформа

 

 

 

26 август 2017 г.

 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи и подобряване на консулските услуги за българските граждани извън страната

 

Уважаема госпожо Захариева,

Уважаеми господин Дончев,

 

С писмо от 24 декември 2015г.  (в приложение[1]) Временните обществени съвети на българите в чужбина (ВОС) отправиха мотивирано предупреждение за рисковете около проекта „Е‑консулски услуги“ и промените в ПMС за Тарифа 3 от декември 2015г., както и препоръки за подобряване на консулското обслужване на българските граждани извън страната.

 

Днес, година и осем месеца по-късно, констатираме, че за съжаление всички изразени тогава опасения се оправдаха. Държавната администрация и близо 1 милион български граждани в чужбина разполагат с един провален проект на стойност 700 000 лева и с нефункциониращи електронни консулски услуги.

 

Новото правителство показва воля за осъществяване на нови и работещи решения, като ясно е разписало ангажименти в посока подобряване на консулските услуги за българските граждани извън страната и разширяване на партньорството и сътрудничеството с активните организации на български граждани зад граница (Mерки № 32, 37 и 38 от Управленската програма на правителството на Р. България 2017-2021)[2].

26 август 2017 г. 14:02:02 ч.
Димитър

Становище на Временните обществени съвети на българите в чужбина (част 2)

Целият текст може да се свали оттук https://1drv.ms/b/s!AnPby0TPYICvwizYuST8rJM-SYH9Предлаганите промени в Закона за българските лични документи[3] са крачка в правилната посока. ВОС изцяло подкрепя :

 

·         Увеличаването на валидността на паспорта от 5 на 10 години

 

10-годишен срок на валидност е стандарт в Европа, а и в други държави. Краткият 5‑годишен срок на валидност е особено затрудняващ българските граждани, живеещи извън ЕС. Няма логика личните карти да са с 10‑годишна валидност, позволяваща свободно пребиваване извън България, в страните в ЕС, а паспортите, задължителни за страни като САЩ, Канада и Австралия, където живеят големи български общности, да са само с 5‑годишна валидност. Тенденциите в Европа са за увеличаване срока на валидност на личните документи[4].

 

·         Въвеждането на възможност за дистанционно подаване на заявления чрез опростена идентификация - сканиран документ за самоличност

 

Провалът на системата за е-консулски услуги, въведена през декември 2015г., се дължи до голяма степен на изискването за електронен подпис, с какъвто разполагат незначителен брой български граждани извън страната (а и в страната). Изискването за електронен подпис е ненужно, доколкото в този случай на дистанционно подаване, получаването на готовия документ е задължително лично. Това гарантира извършването на необходимата проверка на идентичността на лицето и избягва възможна злоупотреба. Пътуване до съответното дипломатическо и консулство представителство ще се налага само веднъж - при получаване на готовия документ, което е съществено облекчение.

 

·         Възможността за получаване на готовите лични документи чрез куриерска пратка на адреса на лицето, в случай, че заявлението е подадено лично

 

Тази мярка позволява процедурата по издаване на личен документ да се извърши с еднократно пътуване до съответното дипломатическо или консулско представителство - при подаване на заявлението. Намаляването на необходимостта от лично явяване в съответното ДКП ще бъде от огромна полза за българските граждани извън страната, особено в големите по територия държави като САЩ, Канада, Австралия, Франция, Германия, Великобритания, Германия, островни държави като Гърция и т.н.

 

·         Съкращаването на сроковете за издаване на документи извън страната за нормална и бърза процедура

 

След като от няколко години подадените заявления за издаване на лични документи извън страната се изпращат от ДКП до MВР по цифров път т.е. незабавно и не се налага използването на физическа пратка и изчакване на дипломатическа поща, логично е сроковете да бъдат значително съкратени.

26 август 2017 г. 14:03:35 ч.
Димитър

Становище на Временните обществени съвети на българите в чужбина (част 3)

Целият текст може да се свали оттук https://1drv.ms/b/s!AnPby0TPYICvwizYuST8rJM-SYH9

Предложения на ВОС за промяна на  срока за влизане в сила на предвидените промени

 

Въвеждането на новата 10-годишна валидност на паспортите би трябвало да бъде направено възможно най-скоро. Планираният над двегодишен срок (01.01.2020г.) намираме за неоправдано дълъг. Изтъкнатият в мотивите аргумент - необходима технологична подготовка, звучи неубедително. В съвременния дигитален свят е непонятно с какво промяна на отпечатваната на паспортната бланка дата на край на валидност изисква двугодишна подготовка в информатизираната система за издаване на лични документи.

Същият аргумент важи и за срока за въвеждане на облекчението за дистанционно подаване без е-подпис. Смятаме, че 01.01.2018г. е по-разумен срок. Доколкото системата е разработена, технологичното адаптиране може да се извърши предварително, докато тече приемането на законовите промени, и да се активира с влизането на закона в сила. Това ще позволи и по-добро обслужване на гражданите, доколкото още в началото на следващата година те биха могли да се възползват от промените. Така, с оглед и на срока за доставка на готовия документ (два месеца), да разполагат с валиден документ за следващия летен период на активно пътуване.

 

Предложения на ВОС за допълнителни законови промени и други мерки

               

Въпреки че предлаганите законови промени вървят в правилна посока, те са недостатъчни за да постигнат търсения ефект. За да са работещи и ефективни, те трябва да бъдат допълнени :

 

·         Необходими са задължителни промени в чл. 17 ал. 5 т. 2 и чл. 18а, ал 1, т.1, които предвиждат, че неприсъствено подаване на заявление за издаване на български лични документи в т.ч. по електронен път може да се извърши само при условие, че на лицето е издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на заявление за нов документ и са му свалени биометрични данни също до 59 месеца преди дата на подаване. От една страна, срокът от 59 месеца прави на практика безсмислено подаване по електронен път на заявление за подновяване на лична карта, защото тя е с валидност 10 години и няма причина лицето да иска смяна на личната си карта на петата година от нейната валидност. Абсолютно същият аргумент ще важи и за паспортите, след като се въведе и за тях 10-годишна валидност. От друга страна, условието за наличие на предварително лично подадено заявление изключва възможността за подаване на две последователни заявления по електронен път. Т.е. законът императивно предвижда най-малко всяко второ заявление да е подадено лично.

 

ВОС предлага срокът от 59 месеца в чл. 17  ал. 5 т. 2 и в чл. 18а, ал 1, т.1 да отпадне.

Освен изтъкнатите съображения, по този начин ще се даде възможност за подаване на електронно заявление за подновяване на документ за самоличност с изтекла валидност (тази възможност следва да се включи в чл. 18а, ал. 2). Напомняме, че десетки хиляди български граждани извън страната са с изтекли документи за самоличност.

 

В случай, че заявлението е подадено неприсъствено в т.ч. дистанционно електронно, ВОС предлага биометрията да може да се снема при получаване на готовия документ.

 

26 август 2017 г. 14:04:44 ч.
Димитър

Становище на Временните обществени съвети на българите в чужбина (част 4)

Целият текст може да се свали оттук https://1drv.ms/b/s!AnPby0TPYICvwizYuST8rJM-SYH9

 

·         ВОС предлага в новата ал. 7 на чл. 17 да се добави възможността готовите документи да се получават по куриер, не само ако са подадени присъствено в дипломатическо или консулско представителство, но и ако заявлението е подадено лично при изнесен консулски ден. В закона следва също така да се разпише изрично, че готовите документи могат да се получават не само в ДКП, но и при изнесен консулски ден. Именно тази последен сценарий на протичане на услугата - подаване на заявление за нов личен документ по електронен път и получаването му при изнесен консулски ден ще доведе до качествен скок в обслужването на българските граждани извън страната и  реално облекчение за тях.

 

·         ВОС предлага да се предвиди и възможност за изцяло неприсъствено подновяване на документите за самоличност за лицата, притежаващи квалифициран електронен подпис (КЕП), защото идентифицирането по реда на Закона за електронната идентификация има същата правна сила като присъствената идентификация. Тук следва да се предвиди и механизъм за гарантиране връщането на стария документ след получаване на новия с куриерска доставка, което е задължително законово изискване. Рисковите ситуации трябва да намерят решение в полза на гражданите, а не в полза на администрацията. В крайна сметка, всеки български гражданин би предпочел да върне стария си документ по куриер, вместо физически с пътуване до най-близкото ДКП, ако живее далеч от него.

 

·         ВОС предлага да се създаде възможност за дистанционно подаване на заявление за издаване на първи личен документ на деца, което ще е съществено облекчение за родителите. Личното получаване на готовия документ в ДКП или при изнесен консулски ден ще даде необходимите гаранции за избягване на злоупотреби. 

 

·         ВОС предлага, предвид действащите сложни и тежки процедури по подновяване на документи за самоличност и цялостното незадоволително състояние на консулските услуги извън страната през последните години, до влизане в сила на предлаганите законови промени, да не се налагат глоби за изтекли лични документи за лица, живеещи извън градове с ДКП, в разумен срок (напр. до 3 години от изтичането на документа).

 

·         ВОС предлага да се подготвят и промени в подзаконовите нормативни актове - Правилник за издаване на българските лични документи, както и в Тарифа №3 , които да отразят предстоящите законови изменения.

 

·         ВОС предлага да се ревизират и цените на извършваните услуги по Тарифа №3 , като се намалят тези за лични документи, за да се отчете фактът, че вече няколко години, с  въвеждането на съответната техника и съгласно Правилника за издаване на български лични документи, заявленията за издаване на нови лични документи се препращат от ДКП към MВР дематериализирано, по цифров път, респективно не се ангажират от страна на MВнР разходи за физическа пратка (скъпа дипломатическа поща по дипломат-куриер).

 

Подобна е ситуацията при електронно дистанционно подаване на заявление, при което не се ангажират ресурсите на ДКП, както и при доставка на готовите документи с куриерска фирма до ДКП (съществуваща услуга) или директно до потребителя (нова услуга предвидена в предлаганите промени) - услуги, които той заплаща отделно.

 

Съгласно Закона за държавните такси, простите такси следва да отразяват само и единствено себестойността на услугата. Спадането на себестойността на издаването на лични документи чрез въвеждането на дематериализирани електронни услуги и отпадането на някои етапи в процедурата следва да се отрази и върху таксите, които гражданите заплащат.

26 август 2017 г. 14:06:07 ч.
Димитър

Становище на Временните обществени съвети на българите в чужбина (част 5)

Целият текст може да се свали оттук https://1drv.ms/b/s!AnPby0TPYICvwizYuST8rJM-SYH9

·         ВОС настоява приемното време на консулските служби стриктно да се приведе в синхрон с Наредбата за административното обслужване при предоставяне на услуги в първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджет, която изисква приемното време да не е по-кратко от работното на администрацията.

 

Наблюдаваме тенденция работното време на консулските служби, което и досега не е задоволително, да бъде допълнително ограничавано до 2-3 часа дневно, въвеждат се часови пояси за получаване на информация по телефона и посещение на канцелариите, както и ограничения за посещение без предварително записан час.

 

·         ВОС предлага прилагане на модерни управленски мерки за оценка на ефективността на предоставяните консулски услуги, като например централизирано електронно допитване от страна на МВнР до всеки един гражданин, ползвал услугите на консулските служби в ДКП по света. Консулските администрации отдавна имат практиката да събират е-мейлите на гражданите и въз основа на тях да съставят мейлинг-листи, които ДКП използват да информират по различни поводи българските граждани в извън страната. Този комуникационен канал следва да се използва и за даване на фийдбек от страна на гражданите към институциите. Резултатите от оценките следва да бъдат публично оповестявани на сайта на МВнР на ниво отделна консулска служба.

 

Друга, макар и по-енергоемка мярка, е инспекторатът на MВнР да извърши цялостна проверка на практиките по държави, в т.ч. и по метода на "тайния клиент", като резултатите също бъдат публично оповестени.

 

Използваме случая до подновим предишни наши предложения:

 

·         Да се прилага системно отдавна съществуващата възможност за подновяване на лични документи чрез мобилни станции при изнесени консулски дни, да се увеличи броя на мобилните станции и да се предвиди в нормативната уредба изискване за редовно провеждане на изнесени консулски дни по предварителен план-график няколко пъти годишно.  При необходимост (например в държавите с недостатъчен човешки ресурс на място), могат да се предвидят консулски обиколки на страната от командирован от България служител.

 

Изнесените консулски дни е не само най-удобният и ефективен за българските граждани извън страната подход, особено в големите по територия държави, но е и финансово печеливш за държавата, доколкото при извършване на консулска услуга извън сградата на ДКП, се прилагат 100% надценка на таксите по Тарифа №3.  От друга страна, посещенията на консулския служител по места, в тесен контакт с българските общности, е натрупване на ценен професионален опит и би могло да е удачна стъпка в кариерното му развитие. Същевременно, това е и провеждане на конкретна държавна политика "на терен", по поддържане на българското у общностите по места.

 

·         Упълномощаване на почетните консули да извършват пълен набор от консулски услуги (като заверка на подписи), което е предвидено по Виенската конвенция за консулските отношения и е практика в редица държави.

26 август 2017 г. 14:07:37 ч.
Димитър

Становище на Временните обществени съвети на българите в чужбина (част 6, ПОСЛЕДНА)

Целият текст може да се свали оттук https://1drv.ms/b/s!AnPby0TPYICvwizYuST8rJM-SYH9

 

Уважаема госпожа Захариева,

Уважаеми господин Дончев,

 

Очакваме направените предложения ще бъдат взети предвид, в интерес на българските граждани и на българската държава.

 

За българските граждани извън страната, консулските услуги са витрината на България  и често техният единствен официален контакт с държавата. Отвъд въпроса за административното обслужване и неговото качество, подобряването на консулските услуги е необходимо и за задържането в националната орбита на българските граждани зад граница. 

 

Убедени сме, че най-ефективната форма на сътрудничество между институциите, отговарящи за българските граждани извън страната, и самите граждани извън страната, е постоянно действащ представителен централен консултативен съвет с участие на представители на българските граждани в чужбина, излъчени от своите сънародници  чрез избори и представители на институциите - Национален съвет, както и на консултативни органи по държави, предвидени в Националната стратегия за българските граждани и историческите български общности зад граница, приета през 2014г[5].

 

С уважение

 

За Временни Обществени съвети на българите в чужбина    

                                                                                                     

        Стефан Mанов, Франция                                          

        Димитър Иванов, Швейцария                               

        Любомир Гаврилов, Франция                                

        Красимир Гаджоков,  Канада                                 

        Тася Тасова, Австралия                                             

 

 

За контакти :

www.globalbulgaria.org

bg.asso@free.fr

26 август 2017 г. 14:18:21 ч.
Димитър

Становище на Временните обществени съвети на българите в чужбина (част 7 - бележки под линия)

 

[1] http://globalbulgaria.eu/относно-електронни-консулски-услуги

[2] http://www.government.bg/fce/001/0211/files/GP_2017-2021.pdf

[3] http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2859

[4]  Например Франция, която удължи валидността на личните карти от 10 на 15 години, в т.ч. продължавайки служебно валидността на вече издадените такива, без промяна на отпечатаната дата на валидност на самата карта, само уведомявайки за това удължаване партньорските гранични служби от ЕС и други държави.

[5] http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5208

 

 

08 септември 2017 г. 23:59:46 ч.
Anastasov

МВнР върви в правилна посока, но нека не се подава на менте съветници!

"ВОС-овците предлагат:" "В случай, че заявлението е подадено неприсъствено в т.ч. дистанционно електронно, ВОС предлага биометрията да може да се снема при получаване на готовия документ."- Това е една гениална идея! Отивате да си получите готовия документ и едва тогава ви правят снимка за него... за след 10 години :)
 
 "ВОС предлага да се създаде възможност за дистанционно подаване на заявление за издаване на първи личен документ на деца, което ще е съществено облекчение за родителите. Личното получаване на готовия документ в ДКП или при изнесен консулски ден ще даде необходимите гаранции за избягване на злоупотреби."- Регистрацията на първо дете е най-важна и не е редно да става задочно за да се избегнат злоуротреби, а първата снимка на детето е редно да е снета от служител на МВнР лично!
 
"да не се налагат глоби за изтекли лични документи за лица, живеещи извън градове с ДКП, в разумен срок (напр. до 3 години от изтичането на документа)."Какво означава "разумен срок" всеки закон си има ясно начертани срокове. Предвидените 30 дни за лична карта и 3 месеца за паспорт са прекалено достатъчно за да се заяви преиздаване на документ за самоличност! МВнР трябва да отчита датата на подаване на заявлението от гражданите, а не евентуалната възможна свободна дата за явяване в ДКП.А ето и мнението на официално регистрирано българско сдружение в чужбина:

Как за 4 дни могат да бъдат обслужени над 200 граждани по време на провеждане на изнесени консулски дни, може да се информирате на страницата на "Сдружение на българите на остров Крит" - www.bac.gr или в страницата ни в социалната мрежа: 
https://www.facebook.com/groups/BgConsulCrete/Пълен доклад с наши предложения и анализ до МВнР и българските институции относно проблеми с българските документи за самоличност може да прочетете тук:

http://www.bac.gr/upload/documents/Doklad-Analiz-Final.pdf

08 септември 2017 г. 23:59:46 ч.
Anastasov

МВнР върви в правилна посока, но нека не се подава на менте съветници!

"ВОС-овците предлагат:" "В случай, че заявлението е подадено неприсъствено в т.ч. дистанционно електронно, ВОС предлага биометрията да може да се снема при получаване на готовия документ."- Това е една гениална идея! Отивате да си получите готовия документ и едва тогава ви правят снимка за него... за след 10 години :)
 
 "ВОС предлага да се създаде възможност за дистанционно подаване на заявление за издаване на първи личен документ на деца, което ще е съществено облекчение за родителите. Личното получаване на готовия документ в ДКП или при изнесен консулски ден ще даде необходимите гаранции за избягване на злоупотреби."- Регистрацията на първо дете е най-важна и не е редно да става задочно за да се избегнат злоуротреби, а първата снимка на детето е редно да е снета от служител на МВнР лично!
 
"да не се налагат глоби за изтекли лични документи за лица, живеещи извън градове с ДКП, в разумен срок (напр. до 3 години от изтичането на документа)."Какво означава "разумен срок" всеки закон си има ясно начертани срокове. Предвидените 30 дни за лична карта и 3 месеца за паспорт са прекалено достатъчно за да се заяви преиздаване на документ за самоличност! МВнР трябва да отчита датата на подаване на заявлението от гражданите, а не евентуалната възможна свободна дата за явяване в ДКП.А ето и мнението на официално регистрирано българско сдружение в чужбина:

Как за 4 дни могат да бъдат обслужени над 200 граждани по време на провеждане на изнесени консулски дни, може да се информирате на страницата на "Сдружение на българите на остров Крит" - www.bac.gr или в страницата ни в социалната мрежа: 
https://www.facebook.com/groups/BgConsulCrete/Пълен доклад с наши предложения и анализ до МВнР и българските институции относно проблеми с българските документи за самоличност може да прочетете тук:

http://www.bac.gr/upload/documents/Doklad-Analiz-Final.pdf

08 септември 2017 г. 23:59:57 ч.
Anastasov

МВнР върви в правилна посока, но нека не се подава на менте съветници!

"ВОС-овците предлагат:" "В случай, че заявлението е подадено неприсъствено в т.ч. дистанционно електронно, ВОС предлага биометрията да може да се снема при получаване на готовия документ."Това е една гениална идея! Отивате да си получите готовия документ и едва тогава ви правят снимка за него... за след 10 години :)
 
 "ВОС предлага да се създаде възможност за дистанционно подаване на заявление за издаване на първи личен документ на деца, което ще е съществено облекчение за родителите. Личното получаване на готовия документ в ДКП или при изнесен консулски ден ще даде необходимите гаранции за избягване на злоупотреби."- Регистрацията на първо дете е най-важна и не е редно да става задочно за да се избегнат злоуротреби, а първата снимка на детето е редно да е снета от служител на МВнР лично!
 
"да не се налагат глоби за изтекли лични документи за лица, живеещи извън градове с ДКП, в разумен срок (напр. до 3 години от изтичането на документа)."Какво означава "разумен срок" всеки закон си има ясно начертани срокове. Предвидените 30 дни за лична карта и 3 месеца за паспорт са прекалено достатъчно за да се заяви преиздаване на документ за самоличност! МВнР трябва да отчита датата на подаване на заявлението от гражданите, а не евентуалната възможна свободна дата за явяване в ДКП.А ето и мнението на официално регистрирано българско сдружение в чужбина:

Как за 4 дни могат да бъдат обслужени над 200 граждани по време на провеждане на изнесени консулски дни, може да се информирате на страницата на "Сдружение на българите на остров Крит" - www.bac.gr или в страницата ни в социалната мрежа: 
https://www.facebook.com/groups/BgConsulCrete/Пълен доклад с наши предложения и анализ до МВнР и българските институции относно проблеми с българските документи за самоличност може да прочетете тук:

http://www.bac.gr/upload/documents/Doklad-Analiz-Final.pdf