Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Настоящият законопроект има следните цели и мотиви:

1. Транспониране в националното законодателство на чл. 1, ал. 2, т. а (ii), подточки 6, 7 и 8, и ал. 5 от  Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО.

Целта на направената регламентация е да се постигне ограничаване на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на течните горива за транспорта. Изгарянето на горива за пътен транспорт  е причина за около 20 % от емисиите на парникови газове в Общността. Ограничаването им ще допринесе съществено за изпълнението на ангажиментa на Европейския съюз да постигне намаление на емисиите на парникови газове до 2020 г. най-малко с 20 %  под равнищата от 1990 г.

Чрез транспонирането на ал. 5 от  Директива 2009/30/ЕО в ЗООС се осигурява национално нормативно регламентиране на принципите, заложени в директивата, като се определят:

- Задълженията на производителите и вносителите на течни горива за намаляване на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на течните горива за транспорта;

- Начините, по които може да се постигне това намаление;

- Задълженията на производителите и вносителите на течни горива ежегодно да докладват относно интензитета на парниковите газове на доставяните от тях течни горива на територията на страната;

            Със законопроекта се създава правно основание Министерският съвет да приеме наредба за условията, реда, формата и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите от независими одитори.

2. Регламентиране на реда и основните изисквания за изготвяне, верифициране и докладване на историческите данни за дейността на операторите на инсталации по Приложение 7 на ЗООС.

Целта е министерство на околната среда и водите да събере необходимата информация, изготвена и  верифицирана в подходящ формат, която да послужи за база за определяне на количеството безплатни квоти, което всеки оператор в обхвата на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ) ще може да получи през следващия период на търговия (2013 - 2020 г.). Необходимостта от докладване на тези данни се налага поради промяната в методиката на изчисляване на разпределянето на безплатните квоти през следващия период на ЕСТЕ, която ще се основава на количество произведена продукция, а не на общите верифицирани  исторически емисии от инсталциите.

3. Транспониране на чл.10, ал. 1 от Директива 2009/29/ЕО.

Разпоредбите на чл. 10 ал. 1 от Директива 2009/29/ЕО въвеждат търгуване на квотите за емисии на парникови газове през третия период на ЕСТЕ 2013-2020 г. Направена е и препратка към съответния регламент на Европейската комисия, който определя правилата за провеждане на търговете на квоти. По този начин се дава структурата и основните принципи  на разпределянето на квоти за емисии на парникови газове през следващия период на ЕСТЕ.

4. По-точно регламентиране на задълженията и отговорностите на компетентните органи, свързани с администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове и оптимизиране на административната процедура по издаване на разрешителните за емисии на парникови газове. Постига се:

-по-ясно разписване на отговорностите на компетентните органи.

-регламентират се срокове и разпоредби, които засягат интересите на трети лица и които са свързани с издаването  и преразглеждането на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и с осъществяването на мониторинг от операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. 

5. По-точно регламентиране на задълженията на операторите, извършващи дейности по приложение I на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. и Районните инспекции по околна среда и води и Изпълнителната агенция по околна среда и води.

  Предложените промени целят оптимизация на процеса на докладване, децентрализация на процеса на издаване на комплексни разрешителни и прилагане на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с Решение № 560/29.07.2010г. на МС.

 6. Законово регламентиране на довършването на програмите за отстраняване на нанесените щети върху околната среда от минали действия или бездействия при приватизация, в случаите на прекратяване на сключен преди 15.12.2007 г. договор.

 В случаите на прекратяване на договори за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда от минали действия или бездействия при приватизация (сключени преди 15.12.2007 г.), няма нормативно основание за сключване на последващи договори за довършване на програмите. С §9, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗООС се регламентират само заварените отношения спрямо действащите към този момент договори. Създава се законово основание да се измени и допълни Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, с цел регламентиране на условията и реда за довършване на програмите.

 7. Въвеждане на изискванията на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година

 Законопроектът предвижда изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух за въвеждане на изискванията на Директива 2009/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции. Чрез предвидените изменнеия се определят и контролните органи за проверка на системите.

 8. Съкращаване на административни процедури.

  Предвижда се и съкращаване на периода за изпитване на пробите на корабни горива. Понастоящем изпитванията се извършват в стационарната лаборатория в София на ГД „Контрол на качеството на течните горива” към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Времето за доставка и изпитване на пробите и изготвяне на констативен  протокол отнема около 15 дни. Не е икономически и правно обосновано задържането на кораба за толкова дълъг период, докато излязат резултатите от анализа. С новите разпоредби значително ще се съкрати този времеви период.

 


Дата на откриване: 22.2.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 28.2.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари