Обществени консултации

Проект на Закон за физическото възпитание и спорта

Анализът на действащата нормативна уредба, регулираща обществените отношения в сферата на физическото възпитание и спорта, извършен от Министерството на младежта и спорта (ММС), показа, че са необходими многобройни и съществени промени, налагащи се поради: противоречиви разпоредби на действащия закон, породени от множество недобре съгласувани помежду си изменения и допълнения; нормативни празноти в уредбата на важни институти; противоречия с разпоредби на подзаконови нормативни актове; липса на съгласуваност с актуалните изменения на нормативните актове, регулиращи дейността на администрацията; липса на гаранции за осъществяването на държавната политика в областта на спорта; недобра систематизация и структуриране на действащия закон; неточни дефиниции, затрудняващи тълкуването и прилагането; необходимост от привеждането на законодателната уредба в съответствие с развиващите се обществени отношения, които са предмет на регламентация. Това обстоятелство налага приемането на изцяло нов законодателен акт.


Дата на откриване: 10.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 24.8.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 август 2017 г. 10:57:07 ч.
KatDim

Предпоставки за злоупотреба се създават с пар. 8 от ПЗР

С §8 от ПЗР, който създава т. 11 в чл. 79, ал. 1, от ЗОП, се създава възможност за злоупотреба с публични средства при осъществяването на доставки в областта на физическото възпитание и спорта, тъй като се създава възможност за възлагането им без прозрачност и конкуренция между доставчиците.

Ето как би бил променен ЗОП:

"Процедура на договаряне без предварително обявление

Чл. 79. (1) Публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи:

„11. когато поръчката е за доставки или за услуги в областта на физическото възпитание и спорта.“
 
Подобно допълнение в ЗОП е излишно. И сега действащият ЗОП дава възможности за договаряне, когато няма достатъчно налични доставчици или има други причини, поради които не може да се осъществи публичен конкурентен избор на оферта за доставки. Това допълнение на ЗОП, което се прави с проекта на ЗФВС, ще създаде опасност от корупция и злоупотерба с обществени средства, защото възложителят ще може да посочва изпълнителя без пазарна конкуренция, без прозрачност и възможност за обжалване на избора, в крайна сметка без процедура гарантираща най-качествена и най-изгодна доставка и най-ефикасно изразходване на обществени средства.
По тези причини настоявам §8 от ПЗР на проекта на ЗФВС да отпадне.