Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

               

             

               

               Основната цел на предлагания проект е ограничаване на разходите от държавния бюджет  и привеждане в съответствие на някои разпоредби на действащия Закон за ветеринарномедицинската дейност с европейското законодателство.

Предложеният проект е в съответствие с една от основните антикризисни мерки на Правителството, а именно оптимизиране на бюджетните разходи.                                                                 

Приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се налага по следните причини:

Съгласно действащия закон държавата чрез бюджета на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ следва да  заплаща значителни средства за дейности, които се извършват от лица, които реализират приходи от осъществяването на тези дейности.

Тези разпоредби са нецелесъобразни и в ущърб на държавата. С предложените изменения размерът на необходимите за някои дейности средства от държавния бюджет ще намалее значително, а за други изобщо няма да е необходимо да се отпускат средства от държавния бюджет, а разходите изцяло ще се поемат от лицата, от чиято дейност те произхождат и от която същите реализират приходи.

Проектът съдържа разпоредби, според които заплащането на изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните ще се извършва от собствениците на животните. С това ще се отменят разпоредбите на действащия ЗВД, според които цените за изпълнението на тези мерки се определят в годишен рамков договор, подписан между министъра на земеделието и храните и председателя на съсловната организация на ветеринарните лекари в България – Български ветеринарен съюз. Приемането на изменението ще доведе до огромно намаляване на средствата от държавния бюджет, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмите. Тези изводи произтичат от досегашната практика. Така например преди влизане в сила на разпоредбите относно годишния рамков договор цените се определяха от държавата, и същата за 2008 г. заплати за изпълнението на мерките по програмите обща сума в размер на 6 300 000 /шест милиона и триста хиляди/ лева. След влизане в сила на разпоредбите, че цените се определят в годишен рамков договор, по настояване на съсловната организация, същият за 2009 г. се сключи за сума в размер на 18 000 000 /осемнадесет милиона/ лева. Такова завишаване на цените е нереално, многократно надвишаващо процента на инфлацията и реалните разходи, свързани с осъществяване на тази дейност. Това е недопустимо особено в условията на икономическа криза, при която трябва да се търсят всички възможни начини за намаляване на разходите от държавния бюджет.

Съгласно представения проект за сметка на бюджета ще останат само разходите за извършване на лабораторни изследвания от БАБХ, необходими за изпълнението на държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Предвижда се разходите за закупуване на средствата за идентификацията на животните и имунологичните ветеринарномедицински продукти, които се прилагат в животновъдните обекти за изпълнение на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните, да бъдат за сметка на собствениците на животните, каквато е практиката в други държави членки.                                                                                                                   

Мотивът за тази промяна е, че заплащането следва да се извършва от самите собственици на животни, тъй като същите получават подпомагане от държавата за отглеждането им.

 С предлаганите изменения се предвижда също и разходите за обезвреждане на труповете на животни и на други странични животински продукти (отпадъците, получени в кланици, месо - , млеко- и рибопреработвателни предприятия) да бъдат за сметка на лицата, от чиято дейност се получават. Освен това не е целесъобразно държавата да заплаща разходите за обезвреждане на странични животински продукти, които се получават от дейността на физически и юридически лица, които реализират значителни приходи от осъществяването на тази дейност.

Проектът предвижда облекчаване на регулаторния режим за употреба на ин витро диагностичните ветеринарномедицински изделия. Според действащия закон тези изделия се употребяват в Република България само след лицензирането им за употреба, което се извършва за лекарствените ветеринарномедицински продукти. Това усложнява  и утежнява до голяма степен стопанската дейност на лицата, предлагащи такива изделия, тъй като тези изделия не се прилагат върху животните, а се извършва лабораторна  диагностика и не би следвало разрешаването за употребата им да се приравнява с изискванията за разрешаване за употреба на лекарствени ветеринарномедицински продукти.  Такава е и практиката в останалите държави-членки.  С предложения проект се предвижда, когато ин витро ветеринарномедицинско изделие  е одобрено от референтна лаборатория на Общността, това изделие да се признава за употреба и в Република България, а не да се изисква допълнителна регистрация.

В проекта се предвижда и регламентацията на някои административно наказателни разпоредби за нарушения на европейското законодателство, които до сега липсваха и нямаше правно основание за търсене на отговорност на нарушителите.

Проектът е съобразен с новия Закон за Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като навсякъде правомощията на структурите, вливащи се в БАБХ са заменени с агенцията.

Проектът предвижда също изменение на Закона за фуражите, което се налага във връзка с преминаването към  БАБХ  на  контрола относно безопасността на фуражите.  В тази връзка в

 настоящия проект са разработени подробните процедури относно осъществяването на контрола по безопасност на фуражите от БАБХ.

Въвеждат се изисквания на Директива 1990/167/ ЕЕС на Съвета за определяне на условията, регулиращи подготовката, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи в Общността и на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от  07 май 2002 година относно нежеланите вещества в храните за животни. Представени са таблици за съответствието на проекта с тези актове.

Очаквани резултати от приемането на проекта  са оптимизиране на разходите от държавния бюджет, привеждане в съответствие на изискванията относно контрола фуражите с европейското законодателство, облекчаване на режима относно употребата на ин витро диагностичните ветеринарномедицински изделия и привеждане в съответствие със Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

                       

 

 


Дата на откриване: 22.2.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.3.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари