Обществени консултации

НИД на Наредба №3 от 2013 за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент(ЕО)№1005/2008 на Съвета от 2008г за създаване на система на Общността за предотвратяване,възпиране и премахване на незаконния,недеклариран и ...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999

Съгласно чл. 18д, ал. 1 и 3 от ЗРА, при извършено тежко нарушение по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕО) 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 1005/2008, се прилага точкова система за нарушенията, въз основа на която титулярът на разрешителното за извършване на стопански риболов получава определен брой точки за съответния риболовен кораб, съгласно чл. 92 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 1224/2009, като начинът на прилагане на точковата система се определя с наредба на министъра на земеделието и храните. В тази връзка е издадена Наредба № 3 от 2013 г. По реда на същата наредба се регламентира редът и условията за прилагане на точковата система за извършени тежки нарушения по чл. 42, параграф 1, буква „а“ от Регламент 1005/2008г, както се определят и правилата за присъждане на съответния брой точки за извършени тежки нарушения, както и редът за тяхното заличаване.

На първо място предложените изменения на наредбата се правят с оглед синхронизиране на разпоредбите чрез привеждането и в съответствие с изискванията на чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. Някои от текстовете не са изменяни от приемането ú до настоящия момент и не кореспондират със съдържанието на горецитираните нормативни актове. Чрез отпадане на ограничението, за присъждане на точки при неизпълнение на задълженията за записване и отчитане на улова, когато  незаписаните и неотчетени количества са до 50 кг. еквивалентно живо тегло за всички видове риби и други водни организми, с изключение на риби от вида калкан се цели да се уеднакви нормативната уредба в тази област. В риболовния дневник следва да се записват и отчитат количествата от всички видове риба и други водни организми, уловени и задържани на борда, над 50 кг. еквивалентно живо тегло. Съответно при наличие на хипотеза, в която незаписаното и неотчетено количество е до 50 кг. еквивалентно живо тегло за всички видове риба и други водни организми, не следва да се присъждат точки за извършени тежки нарушения. Предложението се прави и с оглед разпоредбата на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

         Изключването на калкана и запазване на изискването за присъждане на точки за тежки нарушения за неизпълнение на задълженията за записване и отчитане на улов от вида калкан, независимо от незаписаното и неотчетено количество, се дължи на специфичните изисквания за контрол и мониторинг на този ценен стопански вид, които са приложими през последните няколко години. В тази връзка не следва да се прилага този принцип, тъй като това ще навреди на отчитането на уловите на риба от вида калкан и тяхното докладване пред Европейската комисия.

         Въвежда се изискване с което се установяват допълнителни критерии, за присъждане на точки, свързани неизпълнение на задължението по отношение на разтоварване на маломерна риба. Допълнението се прави с оглед разпоредбата на член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕО) № 1005/2008, както и Приложение VІІІ, т. 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1962 на Комисията от 28 октомври 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството. Целта на включването на текста, е свързан с възпиращия ефект, който се очаква да бъде оказан върху представителите на сектор „Рибарство“. Необходимо е да се елиминират разточителните практики за квотираните видове риба. Предложението се прави и с оглед разпоредбата на чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно Общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета, съгласно който поетапно се въвежда задължение за разтоварване на целия улов.

          С чл. 19, ал. 11 и чл. 20, ал. 1 от ЗРА се регламентират сроковете, в които капитаните на риболовни кораби следва да декларират уловените количества риба. В зависимост от дължината на риболовните кораби сроковете са два, като за кораби до 10 м., лицата предават декларации в ИАРА до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася, а за всички останали срокът е до 48 часа след акостирането на брега. Санкциите за неспазването на това задължение са разписани в чл. 61, ал. 2 и чл. 61а от ЗРА. Само по себе си нарушението не е изключително тежко и в определени случай би могло да се възприеме като маловажно, ако посочените декларации бъдат подадени с известно закъснение. Въвеждането на 15 - дневен допълнителен период, не би било пречка за налагане на административно наказание по ЗРА от една страна, а от друга би премахнало възможността за едно и също нарушение едновременно да бъде наложено наказание по ЗРА и да бъдат присъдени точки за тежко нарушение по наредбата.

Чрез предложението за въвеждането на текст установяващ санкционна разпоредба за повторно извършване на нарушения по смисъла на чл. 89 от ЗРА се премахва възможността при системно извършване на посоченото нарушение на нарушителите всеки път да не бъдат налагани точки за извършено тежко нарушение по смисъла на Наредбата. Това изменение кореспондира и с изискването на член 3, параграф 2 от  Регламент (ЕО) № 1005/2008. Съгласно него компетентният орган на държавата-членка определя тежките нарушения, като взема предвид критерии като нанесената щета, нейната стойност, степента на нарушението или неговата повторяемост.

Част от измененията в Приложението към чл. 3, ал. 1 се налагат с оглед синхронизирането му с т. 1 от Приложение XXX към Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството.    


Дата на откриване: 9.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари