Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проектът на ПМС е разработен след извършен анализ и изготвен доклад от Агенцията по заетостта (АЗ) относно възможностите за намаляване на административната тежест при предоставяне на административни услуги от агенцията на физически и юридически лица чрез промяна на действащи нормативни актове.

От страна АЗ като административна тежест за работодателите е идентифицирано съществуващото в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ) изискване при кандидатстване за предоставяне на решение във връзка с разрешаване на достъп до пазара на труда на граждани на трети държави да се представя копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и/или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ, легитимиращ вносителя на искането, както и удостоверение за актуално състояние.

В проекта на ПМС се предлага отпадане на предвиденото в ППЗТМТМ  изискване за представяне на горепосочения документ от работодателя като основание за предоставяне на достъп на граждани на трети държави до пазара на труда в България и за целите на административното производство Агенцията по заетостта да събира информацията по служебен път, включително чрез съществуващите публични регистри.


Дата на откриване: 11.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 10.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари