Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-532 от 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (Обн. ДВ. бр. 36 от 2015 г.)

С отмяната на чл. 7 от наредбата, съгласно който местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства и системи се обозначават с пътен знак „Е24“ и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи се цели привеждане на наредбата в съответствие със ЗДвП. Отпада задължението за поставянето на пътен знак „Е 24“ пред автоматизираните технически средства и системи (АТСС) при контрол на разрешената скорост, тъй като в чл. 165, ал. 2 от ЗДвП, т. 8, регламентираща поставянето на предупредителни пътни знаци при работа с автоматизирани технически средства и системи е отменена. За контролните органи няма задължение да обозначават чрез поставяне на пътни знаци, да оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи. В проекта е предвидено за осъществяване на контрол на участниците в движението по пътищата да се използват АТСС, пуснати на пазара и/или в действие по реда на Закона за измерванията, притежаващи удостоверение за одобрен тип и вписани в регистъра на Български институт по метрология. По този начин чрез императивната норма в наредбата се въвежда стандарт, на който трябва да отговарят АТСС, за да могат да бъдат използвани за целите на осъществявания контрол. Предвидени са първоначални и последващи проверки, през които трябва да преминат АТСС, както и компетентните органи и лица за извършването им, като по този начин се създава механизъм за гарантиране техническата годност на използваните АТСС. С ал. 5 на чл. 16 се въвежда задължение при съставяне на акт за установяване на административно нарушение за превишена скорост, издаване на наказателно постановление или издаване на електронен фиш за установено нарушение за превишена скорост, от измерената от АТСС скорост да се приспада максимално допустимата грешка за съответния тип АТСС, посочена в техническата спецификация. По този начин се гарантира недопускане на различия между акт за установяване на административно нарушение за превишена скорост и издаденото наказателно постановление за налагане на съответното наказание.


Дата на откриване: 11.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари