Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Предложеният проект на ЗИД на ЗНЗ е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Основните промени включват:

- отпада изискването физическите и юридически лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа да прилагат копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (отмяна на чл.74ж, ал.2, т.1 от ЗНЗ);

- формулярът на заявлението за регистрация (Приложение №1 към чл.74ж, ал.1 от ЗНЗ) се привежда в съответствие с предложеното изменение на чл.74ж, ал.2, т.1 от ЗНЗ, като отпада текста за прилагане на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

- при уведомяване за настъпили изменения и/или допълнения на вписаните обстоятелства в документите, послужили като основание за регистрация предприятията, които осигуряват временна работа няма да представят в Агенцията по заетостта копия от тези документи (отмяна на изречение второ на чл.74л, ал.3);

- Агенцията по заетостта ще проверява по служебен ред и в съществуващите публични регистри:

 необходимите обстоятелства свързани с физическите и юридически лица, кандидатстващи и извършващи дейност като предприятия, които осигуряват временна работа (чл.74ж, ал.4 от ЗИД на ЗНЗ);

необходимите обстоятелства свързани с физическите и юридически лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (чл.27а, ал.4 от ЗИД на ЗНЗ).


Дата на откриване: 11.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 10.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 септември 2017 г. 14:55:56 ч.
агенция по заетостта

Предложение на Агенция по заетостта, относно ЗИД на ЗНЗ.

В чл.7а се създава ал.5:

"(5) За целите на изпълнението на националната политика по заетостта Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта обменят информация, относно лични данни на физически лица при условия и по ред определени в инструкция на министъра на труда и социалната политика."

Мотиви:

Предложеното изменение е в изпълнение на Решение №338 на МС от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Свързано е също така със значимостта и обществения интерес на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. и политиката по заетостта, както и гарантиране законосъобразността на предоставянето на лични данни от поддържащия една информационна система администратор на друг администратор на лични данни.

Предложената промяна в ЗИД на ЗНЗ ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.