Обществени консултации

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР ...

В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“  от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Регламентирани са: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критерии за подбор, редът за одобрение на заявленията за подпомагане и редът за изплащане на финансовата помощ.


Дата на откриване: 11.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 10.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 септември 2017 г. 16:15:41 ч.
Горанов

за уточнение

 

Съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в чл. 50 е указан начина на определяне на изпълнители:

Чл. 50. (1) Бенефициентите по чл. 49, ал. 2, т. 2 определят изпълнител след провеждане на процедура за избор с публична покана при спазване принципите на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

(2) Процедура за избор с публична покана се провежда, когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и прогнозната стойност за:

1. строителство, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 50 000 лв.;

2. доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 30 000 лв.

(3) Процедура за избор с публична покана се провежда и когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е равен или по-малък от 50 на сто от общата сума на одобрения проект, ако това е изискване на управляващия орган към бенефициента.

 

Никъде в наредбата не е указано дали ще се прилагат предвидените в ПМС 160 правила за определяне на изпълнител. 

 

Моля да се внесе пояснение дали при разглеждане на проетните предложения ще се проверява дали е спазена процедурата за избор на изпълнител.

07 септември 2017 г. 11:21:21 ч.
todorov7707@abv.bg

Промени

1. Във връзка с предложените критерий по Наредбата, предлагам следната промяна:

Критерият, отнасящ се за Проекти осъществявани на територията на общини с висока лесистост да бъде намален от 40 т. на 20 т. и да придобие следната редакция:

над 60% - 20 т.

от 50% до 60% - 15 т.    

от 40% до 50% - 10 т.    

от 30% до 40% - 5 т.   

С тази промяна се запазва критерия лесистост, но се намалява неговата тежест или значимост, защото при максимален брой точки за лесистост - 40т. се получава дискриминация спрямо другите райони на страната, извеждат се напред в класирането проекти, а всичко това води до нарушаване на конкурентоспособността на фирмите, кандидатстващи по мярка 8.6, както и на целите описани в приложеният към наредбата доклад (в приложеният доклад е записано, че една от целите на Мярка 8.6 е "подобряване на конкурентостпособноста").

Видно от протокола на Тематичната работна групаа по мярка 8 (официално е качен на страницата на МЗХГ) е взето решение с единодушие за намаляване на точките по този критерий, но това решение не е отразено в проекта на наредбата.

2.Да бъде изготвен наръчник с указания за подаване и изпълнение на проекти по мярката в ИСУН, които да бъде приложение към Наредбата?