Обществени консултации

Проект на Наредба за прилагане на подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР ...

В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. В проекта на наредба са регламентирани: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критерии за подбор, редът за одобрение на заявленията за подпомагане и редът за изплащане на финансовата помощ.


Дата на откриване: 11.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 10.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 август 2017 г. 11:29:02 ч.
vpoteva

Запитване по Подмярка 8.3

В критериите за подбор на проекти по подмярка 8.3 е описано, че „При проекти със смесени дейности, се получават точките, които носи дейността с най-ниски точки”. Това означава, че в комбинация от т.3 и т.4 на практика няма как да бъде събран максимален  брой точки, понеже при включена например дейността от т.4  „Изграждане и подобряване на горски пътища”, носеща 1т., пректът ще получи само 1т., без значение, че е в комбинация „с 4 или повече бр. противопожарни дейности**, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари”, носещи максимален брой точки.

Като например, проект, който по т.3 съдържа „4 или повече бр. противопожарни дейности**, заложени по утвърден горскостопански план или програма, или лесоустройствен проект, програма или план, или годишен план за защита на горските територии от пожари” съдържа дейностите:

  • Закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;
  • Строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;
  • Изграждане и подобряване на горски пътища;
  • Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредителите и болестите, чрез закупуване на оборудване, средства и технологии.

Колко точки  по така подбраните дейности бихме получили и как бихме могли да съберем максимален брой точки?

Би следвало когато имаш наличното оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести, както и строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите например, да се изгради/подобри вече наличния такъв път, по който да прекараш цялата тази техника, следователно няма причина дейността от т.4 „Изграждане и подобряване на горски пътища” да носи най-нисък брой точки. В такъв случай, за да се изградят горски пътища (и това да не носи минимален брой точки), ще трябва тази дейност да се крие по другите дейности (за да се достигне максимален брой точки).

Как да избегнем тази ситуация?

08 септември 2017 г. 13:15:45 ч.
МСтефанов

Списък с общините, чиято територия е с нисък риск от горски пожари

В проекта на Наредба е определен  Списък с общините, чиято територия е с нисък риск от горски пожари (Приложение № 5), в който са включени общините от област Смолян.

Моля да дадете разяснения как са определени общините вкючени в отделните списъци. Взето ли е предвид снеговалите от м. Ноември 2014 г и м. Март 2015 г., които повалиха огромна маса иглолистна дървесина, довела до значително засягяне от вредители (основно корояд ).

Към момента е налице засягане на над 2 млн. кб.м. (по думи на заместник-министъра на земеделието и храните Атанас Добрев в гр. Смолян) и голяма част от горските територии са изсъхнали.

РДГ Смолян излезна с предупреждение за повишена опасност от пажари вседствие на създалата се обстановка. Има такива предупреждения от страна на БАН, МЗХ и негиви структури, ЮЦДГП-Смолян и други.

Рисковете се осъществиха и възникнаха редица големи пожари, вкл. такъв, който застраши гр. Смолян непосредствено, което наложи участие на около 500 дущи в потушаването му.

С оглед на гореизложеното, моля да бъде дадено разяснение как са определени списъците с общини съобрчазно риска от пажари и конкретно как е взето решение общините от област Смолян да бъдат включени в такъв с нисък риск от горски пожари.

10 септември 2017 г. 11:40:06 ч.
С. Христоскова

По отношение на допустими разходи

Съгласно чл. 4, ал. 2, т. 1 БФП се предоставя за „създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици.“ Не става ясно какво се има предвид с понятието „поддръжка“, за какъв период се покриват разходите за нея, дали се има предвид поддръжка на съществуваща или създаване и поддръжка на нова противопожарна инфраструктура и как ще се възстановяват тези разходи.

Предложение: да се даде определение за „поддръжка” в допълнителните разпоредби – нова или съществуваща инфраструктура.

10 септември 2017 г. 11:46:58 ч.
С. Христоскова

Относно режима на предоставяне на помощта

„чл. 26. (1) Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 702/ 2014.

(2) Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, чиито инвестиции попадат в обхвата на ал. 1, представят декларация за размера на получените държавни помощи по образец съгласно приложение № 9.“

 

Въпрос: Има ли инвестиции, които попадат извън обхвата на ал. 1? В случай че има такива, предлагам да бъде създадена ал. 3, в която те да бъдат посочени, както и че за тях кандидатите не представят декларация.

10 септември 2017 г. 12:34:30 ч.
С. Христоскова

Относно задължения на бенефициента и устойчивост на проектите

Във връзка със задълженията за бенефициента по чл. 53 и 54 не става ясно от къде произтича срокът за устойчивост на проекта от 10 години, който би представлявал затруднеие за бенефициентите. Ако произтича от Регламент (ЕС) № 702/ 2014 (чл. 13 Наблюдение) задължението за съхранение на документацията не се ли отнася до администратора, а не до получателя  на помощта и не би ли следвало посочения срок от 10 години да се отнася само до срока за съхранение на документацията, но не и за задълженията на бенефициента съгласно чл. 54? Доколкото в чл. 53 са дадени 2 възможности, предлагаме да бъдат конкретизирани случаите в които срокът  е 5 и случаите, в които срокът е 10 години. 

В допълнение, съгласно чл. 54 т. 4 "За срока по чл. 53, ал. 1 след изплащане на безвъзмездната финансова помощ бенефициента е длъжен: ... 4. Да поддържа съответствие с всяко от условията за даване на предимство и приоритет, по отношение на  които проектът му е бил одобрен". Доколкото обаче някои от условията за даване на предимство не зависят от бенефициента е добре текстът да бъде прецизиран.

Предложение: В т. 4 да бъде добавено „с изключение на случаите, в които проектът е получил приоритет поради местоположение на територията на община, класифицирана с висок или среден риск от горски пожари съгласно „Разпределение на общините на Република България според степента на риск от горски пожари“.

10 септември 2017 г. 12:41:03 ч.
С. Христоскова

Относно провеждане на процедура по ПМС 160 от 2016 г. преди подаване на проектното предложение

Предложение: във връзка с чл. 24, ал. 20 и ал. 21 - да се поясни по какъв начин ще се изпращат документите за публична покана до ОД на ДФЗ.